Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
De (ortho)(ped)agogische praktijk in een internationale context AVANS (INTER+)29668/1690/1920/1/08
Studiegids

De (ortho)(ped)agogische praktijk in een internationale context AVANS (INTER+)

29668/1690/1920/1/08
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • INTER
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): De Roey David, Hofman Bart, Moentjens Gwendy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel is gebundeld in één week, getiteld ‘Human/Children’s rights in social work, opportunities and difficulties’ (week van 4 november 2019) die plaatsvindt aan de Avans Hogeschool te Breda, Nederland. Centraal staat het kijken vanuit de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind vanuit verschillende perspectieven en thema’s. Tijdens de week zullen onderwerpen als levensbeëindiging, veiligheid, ondermijning, geweld in afhankelijkheidsrelaties, herstelgericht werken e.d. voorbij komen. Naast colleges, behoren workshops van internationale lectoren, samenwerking met internationale studenten en studiebezoeken tot het programma.
Voertaal: Engels
Voor het volgen van dit opleidingsonderdeel dient de student de bijkomende kosten voor het verblijf in het buitenland zelf te bekostigen. Het bedrag is afhankelijk van de keuzes die de student zelf maakt.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving
De student refereert conform de APA-normen

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student bespreekt de effecten van het geleerde op het eigen referentiekader.
De student schetst zijn kennis van zijn eigen referentiekader in relatie tot andere (internationale) meningen en opinies.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student beschrijft hoe hij de nieuwe internationale geleerde inhouden mee kan nemen naar de praktijk,
De student bespreekt welke internationale orthopedagogische concepten of ideeën nieuw of vernieuwend zijn voor hem.
De student geeft mogelijke verschillen en gelijkenissen tussen de orthopedagogische context in binnen- en buitenland op een genuanceerde manier weer.
De student plaatst de inhoud (internationale concepten, thema's, vernieuwende ideeën, orthopedagogische kaders, ...) van de internationale week in een breder sociaal-cultureel en internationaal perspectief.
De student stelt zichzelf relevante vragen om de eigen kennis uit te breiden en redenering op een goede manier op te bouwen.
De student bespreekt welke internationale (ortho)(ped)agogische concepten of ideeën nieuw of vernieuwend zijn voor hem.
De student integreert de inzichten verworven uit de literatuurstudie en de internationale week bij het opbouwen van een eigen redenering in de paper. Er worden minimaal 3 anderstalige bronnen gebruikt (waaronder  minstens 1 Engelstalige).
De student stelt zichzelf relevante kennisvragen vanuit zijn eigen professioneel handelen om zijnredenering op een goede manier op te bouwen.
De student verwerkt relevante internationale literatuur in functie van de opgestelde kennisvragen.

Leerinhoud

Volgende thema’s staan centraal:
1) Het gedwongen kader/forensisch sociaal agoog in de internationale context
2) De jeugdzorgwerker in de internationale context
3) De psychiatrisch sociaal werker in de internationale context

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Materiaal aangeboden door organisator Internationale Week, Avans Hogeschool Breda
- Studiewijzer (verplicht)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen74,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,001. Korte omschrijving van de toets:
Kennistoets: 100% werkstuk (in het Nederlands)
Individuele opdracht
In deze paper verken je individueel de orthopedagogische praktijk in verschillende internationale contexten. In deze paper worden minimaal 3 anderstalige bronnen, waarvan 1 Engelstalige bron gebruikt.
Voor inhoudelijke – en vormvereisten van de paper: zie studiewijzer.
2. Toetsmethode : werkstuk
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk/ (Toetsmoment: momentopname na proces)
5. Beoordelaar: lector
6. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten
afgetrokken op schriftelijke opdrachten conform de afspraken binnen de opleiding.
1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden:
Voor INTER+ volg je alle activiteiten die de Avans Hogeschool in dit kader aanbiedt. Deelname aan alle leeractiviteiten is verplicht.
De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in IbaMaFlex .
Bij elke gewettigde afwezigheid vraagt de student een vervangopdracht aan de verantwoordelijke lector (zie studiewijzer voor meer concrete informatie hieromtrent).
Bij het vragen van een vervangtaak neem je zelf het initiatief. Dit gebeurt per mail, ten laatste 1 week na de datum van de laatste afwezigheid. Wanneer de student niet tijdig een vervangtaak vraagt en/of de vervangtaak niet correct is uitgevoerd of tijdig indient, dan worden 2 punten afgetrokken van de score voor het werkstuk.
Bij elke ongewettigde afwezigheid worden er 4 punten per gemiste leeractiviteit afgetrokken van de score voor het werkstuk.
Bij een ongewettigde afwezigheid van meer dan 3 leeractiviteiten krijg je een nul voor het gehele opleidingsonderdeel in de eerste examenperiode. Je kan geen werkstuk indienen voor de eerste examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Korte omschrijving van de toets:
Kennistoets: 100% werkstuk
Individuele opdracht
Het werkstuk van de eerste examenperiode wordt aan de hand van de feedback van de lector herwerkt.
Voor de feedback van het werkstuk neemt de student na het verkrijgen van de punten zelf contact op met de betrokken lector van Avans via mail.
Bij een ongewettigde afwezigheid van meer dan 3 leeractiviteiten kan je een nieuwe opdracht voor het werkstuk vragen aan de verantwoordelijke lector. Je kan op basis van deze vervangopdracht een werkstuk indienen tijdens de tweede examenperiode


Voor inhoudelijke – en vormvereisten van de paper: zie studiewijzer.
2. Toetsmethode: kennistoets: werkstuk
Bron: open boek
3. Toetsmedium: schriftelijk
4. Toetsmoment: momentopname na proces
5. Beoordelaar: lector
6. Clausule voor taal:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten conform de afspraken binnen de opleiding.
1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal