Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Creatieve expressie30651/1690/1920/1/62
Studiegids

Creatieve expressie

30651/1690/1920/1/62
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Eraets Kristel
Andere co-titularis(sen): Geerts Inneke, Van Loock Katrijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor eerste en tweede examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets simulatie
Percentage (gewicht): 100%
Opmerking:
1) Als Simulatie Vaardigheidstoets zal iedere student zich verdiepen in een specifieke methodiek die passend is bij een bepaalde groep van cliënten. Hij zal een gefundeerde en gedocumenteerde motivatie maken van deze keuze, waarbij een schriftelijk deel hoort en een deel praktijk via beeldmateriaal. De opgegeven sjablonen worden gebruikt om de activiteit uit te schrijven.
Voor deze Simulatie Vaardigheidstoets kan de student kiezen: voor lichaamsexpressie OF manuele expressie (keuze studenten domein).
De toets is opgebouwd uit volgende rubrieken
• Verdiepen in opgegeven cliënt-/leeftijdsgroep
• Specifiek ontwikkelingsdoel / leerdoel / vormingsdoel (motorisch, emotioneel, sociaal / communicatief / cognitief, recreatief)
• Motivering voor methode en/of materiaal, afgestemd op de cliëntgroep
• Begeleidings-opdracht (OF manuele expressie OF lichaamsexpressie)
In de begeleidingsopdracht wordt gescoord op:
Lesvoorbereiding (opbouw stappen van de activiteit)
Aandachtspunten voor de begeleiding (veiligheid, differentiatie, inclusie)
Afgestemde communicatie (helderheid, empowering, begrenzing, activering)
2) Toetsmedium: Digitaal (werkstuk + beeldmateriaal)
3) Bron: open boek
4) Toetsmoment: momentopname na proces
5) Beoordelaar: lector van dat domein van Creatieve Expressie
6) Literatuurstudie, lesvoorbereiding en beeldmateriaal moeten via Digitap ingediend worden op de assessmentdatum. Indien literatuurstudie, lesvoorbereiding en beeldmateriaal niet tijdig ingediend worden, krijgt de student 0 op 20.
7) Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten.
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel Creatieve Expressie omvat 2 verschillende expressievormen nl. manuele expressie en lichaamsexpressie.

Dit divers aanbod stelt drie dingen centraal:
* De talenten en krachten van de student ontwikkelen binnen verschillende creatieve, expressieve, ervaringsgerichte domeinen.
* De student bewust maken van zijn plaats en zijn interacties in/met de groep binnen deze expressiedomeinen.
* De student gaandeweg meer inzicht geven in en voeling geven met het eigen handelen als bachelor orthopedagogie binnen het toekomstige werkveld.

Elke van deze expressievormen legt verschillende accenten binnen het ervaringstraject van de student en zal specifieke methoden, technieken en begeleidingsmogelijkheden aanbieden om deze te kunnen exploreren binnen deze domeinen. Creativiteit en beweging zijn een centraal gegeven om de studenten zichzelf te laten ervaren met het oog op het latere werken met inclusieve groepen binnen diverse ontwikkelingsgebieden.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving
De student refereert conform de APA – normen vanaf semester 2

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student legt de verbanden tussen het ervaringsleren in de les en de theorie uit het HC en de syllabus, specifiek binnen het creatief expressieve luik. De student kan dit motiveren voor een gegeven toepassing.
Op het einde van zijn ervaringsleerproces heeft de student inzicht in hoe een stimulerende activiteit in basisstappen kan opgebouwd worden. Deze activiteit is afgestemd op een diverse cliëntgroep, met aandacht voor de ondersteuningsbehoeften.
De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro-)actief aan preventie op organisatieniveau.
De student neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid, voor de veiligheid van de medestudenten en voor het respecteren van materiaal en omgeving.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student herkent en gebruikt naast verbale en visuele communicatie ook verschillende andere wijzen van omgaan met cliënten zoals beeldtaal en lichaamstaal.
De student neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid, voor de veiligheid van de medestudenten en voor het respecteren van materiaal en omgeving.
De PBA orthopedagogie creëert in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem een stimulerend klimaat voor diens emotionele, sociale, cognitieve, en motorische ontwikkeling.
De student ontwikkelt actief een klimaat waarin medestudenten optimale ontwikkelings- en vormingskansen krijgen. Hij/zij heeft inzicht in de manier waarop de begeleidingsopbouw hiertoe kan bijdragen.
De student stemt zijn handelen af op de kwaliteiten en beperkingen, ontwikkelings- of vormingsvragen van een diverse cliëntgroep.
De student formuleert doelen die correct afgestemd zijn op de kwaliteiten en beperkingen, ontwikkelings- of vormingsvragen van een diverse cliëntgroep.

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel CREATIEVE EXPRESSIE werken we via ervaringsgericht leren aan een creatieve, expressieve en reflectieve basishouding bij studenten. Dit houdt in: het creatief, expressief omgaan met hulpvragen, met alledaagse of onverwachte situaties, met intentionele activiteiten, doorheen groepsprocessen. De focus ligt enerzijds op het proces van de student en anderzijds op het inzicht in hoe ervaringsgerichte leerprocessen worden opgebouwd in de begeleiding.

De beroepspersoon is ook vaardig in veelzijdige communicatie. Hiermee bedoelen we dat de student naast verbale communicatie ook verschillende andere wijzen van omgaan met cliënten kan hanteren: beeldtaal, lichaamstaal, speltaal enz. De student kan in zijn kracht staan en in zijn kwetsbaarheid, nodig voor reflectie en dialoog.

Het opleidingsonderdeel Creatieve Expressie omvat 2 verschillende expressievormen nl. manuele expressie en lichaamsexpressie.

Lichaamsexpressie: met aandacht voor lichaamstaal in beweging wordt ervaringsgericht en inzichtelijk kennis gemaakt met verschillende bewegings(ped)agogische expressieve werkvormen. Hierin verkennen we speels thema’s als kwaliteit van contact, verbinding en vertrouwen, veiligheid en grenzen, verkennen van de ruimte, afstand en nabijheid, exploratie van talent, expressie van emoties, actieve interacties, vormen van relaxatie … Binnen deze expressievormen zal je actief aan de slag gaan met verschillende bewegings-expressieve manieren van begeleiden met focus op bovengenoemde thema’s. De basisstappen in begeleiding, basishouding van de ervaringsgerichte begeleider en aandachtspunten in de opbouw van een begeleiding worden benadrukt.

Manuele expressie: met aandacht voor de creatieve uitingen van expressie tijdens handvaardigheden, een economische manier van omgaan met materiaal, het bedenken van gerichte activiteiten, de omgang met (basis) creatief materiaal en technieken. De basisstappen in het verkennen en ontplooien van jezelf als toekomstige begeleider met al je facetten (kwaliteiten en begrenzingen) in relatie tot de cliënt, de bewustwording van het eigen handelen en de effecten op de cliënt. We spreken daarom ook niet over ‘knutselen’ maar over het creatief bezig zijn met materialen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

1. Syllabus ‘CREATIEVE EXPRESSIE (2019-2020)
2. Documenten op het digitale leerplatform Digitap
3. Studiewijzer ‘Creatieve expressie’ (2019-2020) 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,001) Als Simulatie Vaardigheidstoets zal iedere student zich verdiepen in een specifieke methodiek die passend is bij een bepaalde groep van cliënten. Hij zal een gefundeerde en gedocumenteerde motivatie maken van deze keuze, waarbij een schriftelijk deel hoort en een deel praktijk. De opgegeven sjablonen worden gebruikt om de activiteit uit te schrijven.
Voor deze Simulatie Vaardigheidstoets kan de student kiezen: voor lichaamsexpressie OF manuele expressie (keuze studenten domein).
De toets is opgebouwd uit volgende rubrieken
• Verdiepen in opgegeven cliënt-/leeftijdsgroep
• Specifiek ontwikkelingsdoel / leerdoel / vormingsdoel (motorisch, emotioneel, sociaal / communicatief / cognitief, re-creatief )
• Motivering voor methode en/of materiaal, afgestemd op de cliëntgroep
• Begeleidings-opdracht (OF manuele expressie OF lichaamsexpressie)
In de begeleidingsopdracht wordt gescoord op
Lesvoorbereiding (opbouw stappen van de activiteit)
Aandachtspunten voor de begeleiding (veiligheid, differentiatie, inclusie)
Afgestemde communicatie (helderheid, empowering, begrenzing, activering)
2) Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
3) Bron: open boek
4) Toetsmoment: momentopname na proces
5) Beoordelaar: lector van dat domein van Creatieve Expressie
6) Afwezigheden: Bij ongewettigde afwezigheid tijdens het assessment krijg je een 0 op 20. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Bij gewettigde afwezigheid tijdens het assessment krijg je een vervangopdracht, aan te vragen bij de desbetreffende lector van dat domein. Literatuurstudie en lesvoorbereiding moeten per mail ingediend worden binnen de 48u na de assessmentdatum. Indien literatuurstudie en lesvoorbereiding niet tijdig ingediend worden, krijgt de student eveneens 0 op 20.
7) Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,001) Simulatie vaardigheidstoets
Als Simulatie Vaardigheidstoets zal iedere student zich opnieuw verdiepen in een specifieke methodiek die passend is bij een bepaalde groep van cliënten. Hij zal een gefundeerde en gedocumenteerde motivatie maken van deze keuze, waarbij een schriftelijk deel hoort en een deel praktijk. De opgegeven sjablonen worden gebruikt om de activiteit uit te schrijven. De student zal hierbij rekening houden en blijk moeten geven dat hij/zij rekening heeft gehouden met de feedback die tijdens de eerste examenperiode werd gegeven.
Voor deze Simulatie Vaardigheidstoets zal de student zijn projectopdracht herkansen binnen het deeldomein dat ook in de eerste examenperiode werd gekozen nl. lichaamsexpressie OF manuele expressie.
De toets is opgebouwd uit volgende rubrieken
• Verdiepen in opgegeven leeftijdsgroep
• Specifiek ontwikkelingsdoel / leerdoel / vormingsdoel (motorisch, emotioneel, sociaal / communicatief / cognitief, re-creatief )
• Motivering voor methode en/of materiaal, afgestemd op de cliëntgroep
• Lesvoorbereiding (opbouw stappen van de activiteit)
• Aandachtspunten voor de begeleiding (veiligheid, differentiatie, inclusie)
• Afgestemde communicatie (helderheid, empowerment, begrenzing, activering)

Voor manuele expressie: kiezen, maken, laten ervaren, motiveren, …
Voor lichaamsexpressie: kiezen, motiveren, opbouwen, laten ervaren

2) Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
3) Bron: open boek
4) Toetsmoment: momentopname na proces
5) Beoordelaar: lector van dat domein van Creatieve Expressie
6) Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal