Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sportieve agogische werkvormen30652/1690/1920/1/96
Studiegids

Sportieve agogische werkvormen

30652/1690/1920/1/96
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Wit Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de eerste examenkans

Moment
: Academiejaar
Vorm: Projectopdracht
Percentage (gewicht): 80,00
Opmerking:
1) Voor de projectopdracht zal het volgende getoetst worden:
Voor een zelf gekozen doelgroep maakt de student een volledige bewegingsactiviteit. Deze omvat:
• schriftelijke voorbereiding: De student schrijft een werkstuk en gebruikt het opgelegde activiteitenkader. De student informeert zich via verschillende bronnen. (o.a. verplichte observatie/interview): 50%
• Begeleiding: de student bereidt een beperkte bewegingsactiviteit voor (10 min) (activiteitenkader): 30%
2) Toetsmethode: werkstuk
3) Bron: open boek
4) Toetsmedium: digitaal schriftelijk
5) Toetsmoment: momentopname na proces
6) Beoordelaar: lector van sportieve agogische werkvormen
7)Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.

Moment: Academiejaar
Vorm:  Portfolio
Percentage (gewicht): 20,00 
Opmerking:
1) De student maakt een portfolio over zelfverdediging in de zorg en Rots en water.
2) Toetsmethode: werkstuk
3) Bron: open boek
4) Toetsmedium: digitaal (schriftelijk)
5) Toetsmoment: momentopname na proces
6) Beoordelaar: lector van sportieve agogische werkvormen
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.

Wijziging: Evaluatie voor de tweede examenperiode

Moment
: Tweede examenperiode
Vorm: Projectopdracht
Percentage (gewicht): 80,00
Opmerking:
1) Voor de projectopdracht zal het volgende getoetst worden:
Voor een zelf gekozen doelgroep maakt de student een volledige bewegingsactiviteit.
Deze omvat:
• schriftelijke voorbereiding: De student schrijft een werkstuk en gebruikt het opgelegde activiteitenkader. De student informeert zich via verschillende bronnen. (o.a. verplichte observatie/interview): 50%
• Begeleiding: de student bereidt een beperkte bewegingsactiviteit voor (10 min) (activiteitenkader): 30%
2) Toetsmethode: werkstuk
3) Bron: open boek
4) Toetsmedium: digitaal schriftelijk
5) Toetsmoment: momentopname na proces
6) Beoordelaar: lector van sportieve agogische werkvormen
7)Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.

Moment: Tweede examenperiode
Vorm: Portfolio
Percentage (gewicht): 20,00
Opmerking:
1) De student maakt een portfolio over zelfverdediging in de zorg en Rots en water.
2) Toetsmethode: werkstuk
3) Bron: open boek
4) Toetsmedium: digitaal (schriftelijk)
5) Toetsmoment: momentopname na proces
6) Beoordelaar: lector van sportieve agogische werkvormen
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel sportieve agogische werkvormen omvat
- kennismaking en ervaren van creatieve werkvormen in het groot motorische domein: (g-) sport- en spelactiviteiten
- kennismaken met en ervaren van het programma Rots en water
- trainen en beheersen van technieken ‘zelfverdediging in de zorg’
- vanuit eigen interesse en talenten krijgt de student de mogelijkheid te oefenen in het plannen, organiseren en aanbieden van spel- en sportactiviteiten aan de eigen klasgroep. Dit vanuit een othopedagogische begeleidershouding, in een beschermde omgeving, volgens specifieke methodieken en technieken.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA – normen (vanaf semester 2).

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student legt de verbanden tussen het ervaringsleren in de les en de theorie uit het HC en de cursus, specifiek binnen sportieve agogische werkvormen.
Op het einde van zijn ervaringsleerproces heeft de student inzicht in hoe een stimulerende activiteit in basisstappen kan opgebouwd worden. Deze activiteit is afgestemd op een diverse cliëntgroep, met aandacht voor de ondersteuningsbehoeften.
De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro-)actief aan preventie op organisatieniveau.
De student neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid, voor de veiligheid van de medestudenten en voor het respecteren van materiaal en omgeving.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student herkent en gebruikt naast verbale en visuele communicatie ook verschillende andere wijzen van omgaan met cliënten zoals speeltaal en lichaamstaal.
De student neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid, voor de veiligheid van de medestudenten en voor het respecteren van materiaal en omgeving.
De PBA orthopedagogie creëert in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem een stimulerend klimaat voor diens emotionele, sociale, cognitieve, en motorische ontwikkeling.
De student ontwikkelt actief een klimaat waarin medestudenten optimale ontwikkelings- en vormingskansen krijgen. Hij/zij heeft inzicht in de manier waarop de begeleidingsopbouw hiertoe kan bijdragen.
De student stemt zijn handelen af op de kwaliteiten en beperkingen, ontwikkelings- of vormingsvragen van een diverse cliëntgroep.

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel sportieve agogische werkvormen werken we via ervaringsgericht leren aan een creatieve, expressieve en reflectieve basishouding bij studenten. Dit houdt in: het creatief, expressief omgaan met alledaagse of onverwachte situaties, met intentionele activiteiten, doorheen groepsprocessen. De focus ligt enerzijds op het proces van de student en anderzijds op het inzicht in hoe ervaringsgerichte leerprocessen worden opgebouwd in de begeleiding.
De beroepspersoon is ook vaardig in veelzijdige communicatie. Hiermee bedoelen we dat de student naast verbale communicatie ook verschillende andere wijzen van omgaan met cliënten kan hanteren: beeldtaal, lichaamstaal, speltaal enz. De student kan in zijn kracht staan en in zijn kwetsbaarheid, nodig voor reflectie en dialoog, in dit proces.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

1. Syllabus sportieve agogische werkvormen (2019-2020) Digitap
2. Literatuurlijst: aanbevolen
3. Documenten op het digitale leerplatform Digitap
4. Studiewijzer ‘Sportief Agogische Vaardigheden’ (2019-2020) AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht80,001) Voor de projectopdracht zal het volgende getoetst worden:
Voor een zelf gekozen doelgroep maakt de student een volledige bewegingsactiviteit. Deze omvat:
• schriftelijke voorbereiding: De student schrijft een werkstuk en gebruikt het opgelegde activiteitenkader. De student informeert zich via verschillende bronnen.
(o.a. verplichte observatie/interview): 50%
• Begeleiding: de student bereidt een beperkte bewegingsactiviteit voor (10 min) (activiteitenkader) en begeleidt deze bij een klein groepje medestudenten: 30%
2) Toetsmethode: werkstuk en gedragsobservatie
3) Bron: open boek
4) Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
5) Toetsmoment: permanent uitgesteld
6) Beoordelaar: lector van sportieve agogische werkvormen
7)Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie20,001)Voor de Simulatie Vaardigheidstoets legt de student een vaardigheidstoets af betreffende zelfverdediging in de zorg.
2) Toetsmethode: gedragsobservatie
3) Bron: gesloten boek
4) Toetsmedium: mondeling
5) Toetsmoment: momentopname na proces
6) Beoordelaar: lector van sportieve agogische werkvormen
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,001) Voor de projectopdracht zal het volgende getoetst worden:
Voor een zelf gekozen doelgroep maakt de student een volledige bewegingsactiviteit. Deze omvat een schriftelijke voorbereiding: De student schrijft een werkstuk en gebruikt het opgelegde activiteitenkader. De student informeert zich via verschillende bronnen. (o.a. verplichte observatie/interview)
2) Toetsmethode: werkstuk
3) Bron: open boek
4) Toetsmedium: schriftelijk
5) Toetsmoment: momentopname na proces
6) Beoordelaar: lector van sportieve agogische werkvormen
7) Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie20,001) Voor de Simulatie Vaardigheidstoets legt de student een vaardigheidstoets af betreffende zelfverdediging in de zorg.
2) Toetsmethode: gedragsobservatie
3) Bron: gesloten boek
4) Toetsmedium: mondeling
5) Toetsmoment: momentopname op examen
6) Beoordelaar: lector van sportieve agogische werkvormen
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.