Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Groeps- en teamwerk 230586/1690/1920/1/83
Studiegids

Groeps- en teamwerk 2

30586/1690/1920/1/83
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Walravens Lieve
Andere co-titularis(sen): Adams Carl, Roelant-Blom Cindy, Van Leuvenhaege Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de eerste examenkans

Moment: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets hands on
Percentage (gewicht):  10,00
Opmerking:
Mondelinge evaluatie modereren, leiden en ondersteunen van een groepsgesprek en leiden van een vergadering. In de loop van de practica komt elke student aan bod als moderator van een groepsgesprek en voorzitter of covoorzitter van een vergadering. Ook de voorbereiding van deze gesprekken en vergaderingen wordt in de score verrekend.
Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal (mondeling)
Toetsmoment: permanent uitgesteld
Beoordelaar: lector
Indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- dan wordt het deelcijfer dat werd behaald op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen te herkansen indien de student niet geslaagd is voor dit deelexamen.

Moment: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets hands off
Percentage (gewicht): 40,00
Opmerking:
Groeps- en team vaardigheden: In een groepje medestudenten presenteer je jullie hypothesen en interventies rond een fictief team in een opgegeven casus. In de beoordeling wordt naast de kwaliteit van de presentatie, ook de kwaliteit van het groepsproces en de individuele participatie gewogen. Wordt uitgevoerd in de presentatieweek, digitale aanwezigheid verplicht. Individuele participatie wordt gemeten via (digitale) deelname aan het groepsproces en de wekelijkse voorbereiding. In geval van overmacht wordt de voorbereiding zo snel mogelijk aan de groep bezorgd.
Toetsmethode: presentatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal (mondeling)
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel: 
- dan wordt het deelcijfer dat werd behaald op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen te herkansen indien de student niet is geslaagd voor dit deelexamen.
Het punt op de presentatie kan individueel gecorrigeerd worden door de lector bij gebrek aan participatie (participatie vertaalt zich hier als enerzijds aanwezigheid op online lesmomenten voor zover er een sprake is van overmacht, en het maken en tijdig bezorgen van de voorbereiding).
-Bij gebrek aan participatie: de student krijgt niet het volledige deelcijfer, a rato van het aantal practica waarbij de student niet heeft bijgedragen volgens de criteria hierboven. De criteria worden verder toegelicht in de studiewijzer.

Moment: Academiejaar
Vorm: Vaardigheidstoets hands off
Percentage (gewicht): 50,00
Opmerking:
In een schriftelijk verslag wordt het inzicht van elke student in begrippen uit groepsdynamica en teamwerk getoetst. Dit gebeurt door toepassing op de subgroep uit de klasgroep waar de student deel van uitmaakt. De lector beoordeelt een steekproef van twee vragen.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk (digitaal)
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele
1pt: Correcte taal
Indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- dan wordt het deelcijfer dat werd behaald op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
-dient de student dit deelexamen te herkansen indien de student niet is geslaagd voor dit deelexamen

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als bachelor in de orthopedagogie zal je vaak met groepen werken en zelf ook deel uitmaken van een team. Met dit opleidingsonderdeel willen we je de noodzakelijke inzichten en vaardigheden meegeven om het functioneren van groepen en teams te optimaliseren. We integreren hierbij inhouden vanuit groepsdynamica en teamwerk en vertrekken vanuit een inclusieve visie op teamwerk. Je zal in dit practicum zelf samenwerken en vergaderen in groep en daarin verschillende rollen opnemen. Je werkt met je groep een casus uit over een fictief team en stelt jullie hypothesen en interventies voor dit team voor in een presentatie. Daarnaast neem je de rol op van begeleider in een groepsgesprek bij een groepje medestudenten. Ten slotte bespreek je de groeps- en teamprocessen van je eigen team in een groepsgesprek als mondeling examen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Binnen de context van een team en in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem maakt de PBA orthopedagogie op autonome wijze een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
De student hanteert kennis over en inzicht in groepsdynamica.
De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student zet groepsvaardigheden in ten behoeve van het groepsproces.
De student leidt een vergadering en modereert een groepsgesprek.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student vervult de rol van voorzitter, notulist, co-voorzitter en groepslid adequaat.
De student presenteert mondeling op heldere, volledige en relevante wijze, afgestemd op het beoogde publiek.
De student neemt verschillende rollen op in een groep. (leiden, volgen, weerstaan, kritisch opstellen, houden, lossen, zorgen, genieten, afwachten, erkennen,...)
De student profileert zich constructief binnen het team van studenten.
De PBA orthopedagogie creëert in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem een stimulerend klimaat voor diens emotionele, sociale, cognitieve, en motorische ontwikkeling.
De student zet groepsvaardigheden in ten behoeve van het groepsproces.

Leerinhoud

Omschrijving leerinhoud:
1. Groepsdynamica:
- kenmerken van goedfunctionerende groepen
- veiligheid en vertrouwen in groepen
- input van groepsleden (model Van Lente) en doelen in groepen
- groepscohesie
- groepsnormen en groepsdruk
- groepsrollen en roos van Leary
- macht en gehoorzaamheid in groepen
- communicatie in groepen
2. Begeleiden van groepen:
- begeleiden van een groepsgesprek
3. Teamwerk:
- voorwaarden voor effectief teamwerk
- teamontwikkelingsmodel (SDRPI-model)
- diversiteit in teams
4. Vergadertechnieken
5. Mondeling presenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus Groeps- en teamwerk (2019-2020)

Aanvullend leermateriaal en slides op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen28,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on10,00Mondelinge evaluatie modereren, leiden en ondersteunen van een groepsgesprek en leiden van een vergadering. In de loop van de practica komt elke student aan bod als moderator van een groepsgesprek en voorzitter of covoorzitter van een vergadering. Ook de voorbereiding van deze gesprekken en vergaderingen wordt in de score verrekend.
De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanent uitgesteld
Beoordelaar: lector
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Groeps- en team vaardigheden: In een groepje medestudenten presenteer je jullie hypothesen en interventies rond een fictief team in een opgegeven casus. In de beoordeling wordt naast de kwaliteit van de presentatie, ook de kwaliteit van het groepsproces en de individuele participatie gewogen. Wordt uitgevoerd in de presentatieweek, aanwezigheid verplicht. Individuele participatie wordt gemeten via (tijdige) aanwezigheid en de wekelijkse voorbereiding. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt de voorbereiding aan de groep bezorgd meteen na afloop van het ziektebriefje.
Toetsmethode: presentatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Aanwezigheden:
- Je moet aan minstens 5 practica hebben deelgenomen, om te kunnen slagen voor dit deelexamen. Als je aan minder dan 5 practica deelneemt, krijg je een 0 voor dit deelexamen.
-Het punt op de presentatie kan individueel gecorrigeerd worden door de lector bij onwettige afwezigheid en/of gebrek aan participatie tijdens de les en/of bij de taakuitvoering ter voorbereiding van en tijdens de lessen.
-Vanaf de tweede ongewettigde afwezigheid tijdens de practica verminderen we het deelcijfer afhankelijk van het aantal ongewettigde afwezigheden. Bij 2,3 of 4 ongewettigde afwezigheden wordt het groepspunt verminderd: Bij 2 afwezigheden – 25 %, bij 3 afwezigheden – 50 %, bij 4 afwezigheden – 75 %.
-Bij gebrek aan participatie tijdens de les en/of bij de taakuitvoering ter voorbereiding van de les: de student krijgt niet het volledige deelcijfer. In totaal kan de student op deze wijze max. 50% van het groepspunt verliezen. De criteria worden toegelicht in de studiewijzer.
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00In een schriftelijk verslag wordt het inzicht van elke student in begrippen uit groepsdynamica en teamwerk getoetst. Dit gebeurt door toepassing op de subgroep uit de klasgroep waar de student deel van uitmaakt. De lector beoordeelt een steekproef van twee vragen.

Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector

Taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .-

1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2) - -/+ +
1pt: Tekststructuur (& lay-out) - -/+ +
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl - -/+ +
1pt: Correcte taal - -/+ +

Indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- dan wordt het deelcijfer dat werd behaald op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
-dient de student dit deelexamen te herkansen indien de student niet is geslaagd voor dit deelexamen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on10,00Modereren, leiden en ondersteunen van een groepsgesprek en leiden van een vergadering:
- Indien een student in de eerste examenperiode niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen, zal de student de leerdoelen van dit deelexamen moeten herkansen in de tweede examenperiode.
- Indien de student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel en wel geslaagd is voor dit deelexamen in de eerste examenperiode, wordt het cijfer op dit deelexamen van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode.

Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector

Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00De punten behaald voor het assessment van de presentatie in de eerste examenperiode worden overgedragen indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Studenten die niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen, dienen dit mondelinge deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode. De student moet individueel een opgelegd thema presenteren i.v.m. groeps- en teamprocessen.
In de beoordeling wordt rekening gehouden met zowel de vorm als de inhoud van de presentatie

Toetsmethode: presentatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- dan wordt het deelcijfer dat werd behaald op dit deelexamen overgedragen naar de tweede examenperiode indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen te herkansen indien de student niet geslaagd is voor dit deelexamen.

In een schriftelijk verslag wordt het inzicht van elke student in begrippen uit groepsdynamica en teamwerk getoetst. Dit gebeurt door toepassing op een groep waar de student deel van uitmaakt. De student kiest zelf een bestaande groep. De lector beoordeelt een steekproef van twee vragen

Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector

Taal: Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .

1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2) - -/+ +
1pt: Tekststructuur (& lay-out) - -/+ +
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl - -/+ +
1pt: Correcte taal - -/+ +