Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Leerprocesbegeleiding 330590/1690/1920/1/25
Studiegids

Leerprocesbegeleiding 3

30590/1690/1920/1/25
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Vanbrabant Lien
Andere co-titularis(sen): Adams Carl, Desloovere Karen, De Wolf Sofie, Hofman Bart, Moentjens Gwendy, Roelant-Blom Cindy, Van den Bergh Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

De leerprocesbegeleiding is een didactische werkvorm (vertrekkende vanuit het ervaringsleren) waar de student in groep ( ca. 20 tot 25 studenten) begeleid wordt:
- om zicht te krijgen op het beroep: de student krijgt de opdracht om een groep studenten uit bachelor 1 te begeleiden in hun leerproces. Dit gebeurt onder supervisie van een leerprocesbegeleider. Deze praktijk is een oefenterrein waarin de student kennis kan maken met taken van een gespecialiseerde opvoeder-begeleider. Hier zal de student aan verschillende leerdoelen van het beroep kunnen oefenen.

- om het werken in teamverband centraal te stellen: Een groep medestudenten uit bachelor 2 en een leerprocesbegeleider komen wekelijks vier uur samen (één uur niet begeleid) met een groep studenten uit bachelor 1. Er wordt van de student verwacht dat er buiten de contacturen nog samengewerkt wordt. Deze groep geeft de ervaring dat de student veel kan leren van anderen, door met elkaar in interactie te gaan. de studenten stellen vragen aan elkaar en ze zullen onderwerpen bespreken die hen bezighouden. Studenten zullen ervaringen met elkaar delen, maar er zullen ook onderwerpen besproken worden waardoor studenten een beter zicht krijgen op het beroep en de beroepspraktijk.

Begincompetenties (tekst)

- De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
- De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student beschrijft de wijze waarop hij begeleidt.
De student helpt anderen om zichzelf te tonen.
De student hanteert de diversiteit in het team op constructieve wijze.
De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student werkt een realistisch , innovatief en creatief antwoord uit op de (ondersteunings)vraag.
De student implementeert en evalueert het gekozen antwoord
Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.
De student analyseert de ondersteuningsvraag van medestudenten of van de groep.
De student formuleert hypotheses over het functioneren van medestudenten in de groep op basis van geobserveerd gedrag en analyses.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student stuurt op actieve wijze het eigen leerproces aan.
De student neemt verschillende rollen op in de groep (leiden, sturen, genieten, volgen, …)
De student communiceert op gepaste wijze naar zowel de LPO-student, het LPB team als de lector.
De student profileert zich op constructieve wijze in het team.
De PBA orthopedagogie creëert in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem een stimulerend klimaat voor diens emotionele, sociale, cognitieve, en motorische ontwikkeling.
De student brengt een klimaat tot stand waarin medestudenten optimale ontwikkelings- en vormingskansen krijgen.
De student onderhoudt het leerklimaat in de groep.
De student formuleert hypotheses over het functioneren van medestudenten in de groep op basis van geoberveerd gedrag en bijhorende analyses

Leerinhoud

Leerprocesbegeleiding staat steeds in verbinding met de inhouden van de opleidingsonderdelen van het semester
· praktische vaardigheden in begeleiden/coachen van mensen en groepen
· groepswerk, groepsvorming, teamwerk
· communicatie
· actuele thema's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Teksten die digitaal ter beschikking gesteld worden.
Eigen teksten en boeken die de student zelf opzoekt
Boek: Clement., J. (2015). Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren. Uitgeverij: Lannoo.
Ontwikkelingsportfolio en studiewijzer als leermiddel.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00De student krijgt de opdracht om een groep studenten D1 te begeleiden in hun leerproces. De student moet deze opdracht uitvoeren in een team van medestudenten. Dit gebeurt onder supervisie van een leerprocesbegeleider. Deze praktijk is een oefenterrein waar de student in een bepaalde mate kennis kan maken met taken van een opvoeder-begeleider. Hier zal de student dus verschillende aspecten van de competenties van het beroep kunnen oefenen. Voor concrete instructies zie studiewijzer
Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanent uitgesteld
Beoordelaar: lector

Voor alle practica geldt een verplichte aanwezigheid. Vanaf de tweede afwezigheid moet de student de afwezigheid wettigen. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Onwettige afwezigheden geven aanleiding tot puntenverlies. Er wordt 1 punt afgetrokken van de 20 punten, vanaf de tweede ongewettigde afwezigheid.
Indien je aan meer dan 1 practicum niet hebt deelgenomen, neem je zelf het initiatief om een vervangopdracht te vragen. Dit gebeurt per mail, ten laatste twee weken na de datum van de afwezigheid. Wanneer de student niet tijdig een vervangtaak vraagt en/of de vervangtaak niet degelijk maakt of tijdig indient, dan zal dit leiden tot een verlies van 1 punt van de 20 punten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00De student moet zijn portfolio herwerken op basis van de feedback van de lector. De portfolio wordt gepresenteerd
(tijdens een mondeling examen) waarin de uitvoering van opdrachten en het behalen van leerdoelen wordt
aangetoond. Voor concrete instructies zie studiewijzer.
Men kan pas deelnemen aan dit deelexamen na het tijdig (zie studiewijzer) indienen van het werkstuk (portfolio)
Toestmethode: presentatie (met voorbereidend werkstuk)
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector