Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Documentatie-en onderzoeksmethoden 130606/1690/1920/1/84
Studiegids

Documentatie-en onderzoeksmethoden 1

30606/1690/1920/1/84
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Pazmany Els
Andere co-titularis(sen): Adams Carl, Eraets Kristel, Moentjens Gwendy, Rosseel Dona
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werk je aan de ontwikkeling van wetenschappelijke attitudes, vaardigheden en kennis in functie van beroepsspecifieke situaties. Je leert om op een systematische en kritische wijze om te gaan met informatie. Het gaat om informatie verwerven en verwerken, deze informatie systematisch en methodisch hanteren en ook schriftelijk communiceren. Je zet de eerste stappen in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Je gaat zelfstandig aan de slag en doorloopt de onderzoekscyclus in functie van een opgelegde opdracht.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings- en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Binnen de context van een team en in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem maakt de PBA orthopedagogie op autonome wijze een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
De student voert op methodische wijze een observatie uit.
De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student analyseert de gegevens uit het onderzoek met een analysemethode.
De student past de onderzoekscyclus toe op een voorgestructureerde taak. 
De student verbindt de onderzoeksgegevens met de verkennende literatuurstudie
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student beoordeelt de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de relevantie van een bron zelfstandig.
De student formuleert kritische bedenkingen bij het eigen onderzoek.
De student refereert op een correcte wijze en hanteert hierbij de APA-stijl.
De student verwerkt zelfstandig gevonden informatie in een literatuurstudie.
De student zoekt zelfstandig informatie op via internet, bibliotheek en cursusmateriaal.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student rapporteert schriftelijk op heldere en gestructureerde wijze.

Leerinhoud

Onderzoekscyclus praktijkonderzoek

Literatuurstudie en bronvermelding

Observatie

Validiteit en betrouwbaarheid bij observatie

Analyseren en synthetiseren van informatie

Deontologie m.b.t. onderzoek en rapportage

Rapporteren (schriftelijk)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus: 'Documentatie- en onderzoeksmethoden' (2019-2020)

Boek: Poelmans, P. & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage. Bussum: Coutinho.

Studiewijzer

Bijkomende documenten: Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Toetsvorm: projectopdracht op 100%
De projectopdracht is een individuele onderzoeksopdracht opgebouwd uit
4 opdrachten (percentages op het totaalpunt DOCU):

1. Literatuurstudie 15%
2. Observatieverslag 30%
3. Analyse 10%
4. Conclusie 45%

Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent uitgesteld
Beoordelaar: lector

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Toetsvorm: projectopdracht op 100%
De projectopdracht is een individuele onderzoeksopdracht opgebouwd uit
4 opdrachten (percentages op het totaalpunt DOCU):

1. Literatuurstudie 15%
2. Observatieverslag 30%
3. Analyse 10%
4. Conclusie 45%

Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent uitgesteld
Beoordelaar: lector

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal