Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Sociaal-agogische vaardigheden30593/1690/1920/1/30
Studiegids

Sociaal-agogische vaardigheden

30593/1690/1920/1/30
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Van Tongel Wim
Andere co-titularis(sen): Demesmaeker Greet, Roelant-Blom Cindy, Rosseel Dona
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 114,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Tweede examenkans

Examentijd: /
Moment: Tweede examenperiode
Vorm: Vaardigheidstoets hands off
Percentage (gewicht): 50 %
Opmerking:
De punten behaald voor de schriftelijke opdracht in de eerste examenperiode
worden overgedragen indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen. Studenten die niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen, dienen dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode.
Elke student maakt een individuele schriftelijke opdracht aan de hand van nieuwe vragen waarin hij op basis van een situatie een aantal vragen beantwoordt. Het werkstuk wordt ingediend via Digitap voor de vastgelegde deadline. Wanneer de opdracht te laat wordt gepost op Digitap krijgt de student een 0 op dit deelexamen.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Moment: Tweede examenperiode
Vorm: Vaardigheidstoets hands on
Percentage (gewicht): 50 %
Opmerking:
De punten behaald voor het assessment van de mondelinge luistervaardigheden in de eerste examenperiode worden overgedragen indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen. Studenten die niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen, dienen dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode.
De student toont diens luistervaardigheden in een filmopname. De student luistert actief naar een vriend/ familielid/ kennis.
Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel Sociaal-agogische vaardigheden staan we stil bij een aantal elementaire vaardigheden die je als bachelor in de orthopedagogie nodig hebt om in relatie te treden met cliënten, hun netwerk, collega’s, …
In een eerste -algemeen- deel, staan we stil bij de centrale kenmerken van hulpverlening die mensen versterkt en de basishouding die hiervoor nodig is. Vervolgens richten we ons op de fundamentele aspecten van het communicatieproces.
In een tweede deel hebben we aandacht voor luisteren, omgaan met emoties, feedback, assertief reageren en conflicthantering. Wanneer we het hebben over luisteren, dan maken we een onderscheid tussen luisterhouding en luistertechnieken. De theorie van Actief Luisteren wordt hierbij geïntegreerd, naast andere belangrijke invalshoeken. Het gaat om luisteren naar anderen: dat kan gaan om cliënten, collega’s, maar ook andere mensen in het heel algemeen.
Dit opleidingsonderdeel bestaat uit practica waar je je in deze sociaal-agogische thema’s en de vaardigheden die je hiervoor nodig hebt, verdiept.

Begincompetenties (tekst)

- De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie bouwt vanuit een (ortho)(ped)agogische grondhouding op een professionele manier een begeleidingsrelatie op met de cliënt en het cliëntsysteem, en draagt zorg voor het onderhouden en het afronden ervan.
De student creëert vanuit een empowerende basishouding voorwaarden die leiden tot een geslaagde communicatie- en relatieopbouw.
De student zet vanuit een empowerende basishouding gespreks- en contactvaardigheden in tweegesprekken in.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student analyseert assertieve gedragswijzen in een interactie .
De student evalueert de copingstijl die hij heeft toegepast in een interactie.
De student hanteert functioneel feedback.
De student motiveert welke conflicthanteringsstijl(en) hij heeft toegepast in een interactie.
De student onderzoekt de mogelijke effecten van de eigen verbale en non-verbale communicatie op de ander.
De student past de verschillende componenten van een communicatieproces zowel op verbaal als op non-verbaal niveau toe.
De student verantwoordt een interactie vanuit de 3 fundamentele uitgangspunten van een empowerende basishouding.
De PBA orthopedagogie creëert in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem een stimulerend klimaat voor diens emotionele, sociale, cognitieve, en motorische ontwikkeling.
De student neemt een actief empatische luisterhouding aan in tweegesprekken.

Leerinhoud

• Basishouding
• Communicatie
• Ik in relatie tot een ander

- Luisteren
- Omgaan met emoties
- Feedback
- Assertief reageren
- Conflicthantering

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht studiemateriaal voor alle studenten:
Syllabus ‘Sociaal-agogische vaardigheden’ (2019-2020)
Studiewijzer ‘Sociaal-agogische vaardigheden’ (2019-2020)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen71,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijke opdracht
Elke student maakt een individuele schriftelijke opdracht waarin hij op basis van een situatie een aantal vragen beantwoordt.
De opdracht wordt afgedrukt afgegeven en digitaal ingediend via Digitap. Studenten die de opdracht te laat posten op Digitap krijgen een 0 voor dit deelexamen.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Taal en vorm:
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Mondelinge evaluatie luistervaardigheden (luisterhouding): In een individueel, mondeling assessment worden de luistervaardigheden van elke student getoetst. Elke student luistert actief naar een medestudent.
Wordt uitgevoerd in de presentatieweek, aanwezigheid verplicht. Bij ongewettigde afwezigheid op dit deelexamen krijg je een 0 op dit deelexamen. Bij gewettigde afwezigheid neemt de student het initiatief om de lector te vragen naar een vervangopdracht. De student verwittigt de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex.
Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00De punten behaald voor de schriftelijke opdracht in de eerste examenperiode worden overgedragen indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Studenten die niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen, dienen dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode.
Elke student maakt een individuele schriftelijke opdracht aan de hand van nieuwe vragen waarin hij op basis van een situatie een aantal vragen beantwoordt. Het werkstuk wordt ingediend via Digitap voor de vastgelegde deadline. Wanneer de opdracht te laat wordt gepost op Digitap krijgt de student een 0 op dit deelexamen.
Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00De punten behaald voor het assessment van de mondelinge luistervaardigheden in de eerste examenperiode worden overgedragen indien de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Studenten die niet geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel en voor dit deelexamen, dienen dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode.
In een individueel, mondeling assessment worden de luistervaardigheden van elke student getoetst. Elke student luistert actief naar een medestudent.
Toetsmethode: gedragsobservatie
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector