Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Begeleide beroepspraktijk 2 BR23962/1709/1920/1/65
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk 2 BR

23962/1709/1920/1/65
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Decru Bart
Andere co-titularis(sen): Bollens Erik, Clerckx Joeri, Dircken Lander, Laurent Marleen, Plaetinck Silke, Sychold Nina, Van Puymbroeck Linda, Vervoort Raf, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk 1 OF eerder ingeschreven voor Begeleide beroepspraktijk 1.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

Past de elementen van het didactisch model toe.

Hanteert standaardnederlands.

Toont de grondhouding goesting (leergierigheid).

Toont de grondhouding engagement (verantwoordelijkheid en betrokkenheid).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Communiceert correct met betrokkenen van de stage
Interactie: de klas managen
Neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de doelgroep
Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert een heldere, correcte geschreven en gesproken Standaardnederlands en/of vreemde taal, rekening houdend met het doel en de gesprekspartner
Drukt zich expressief uit op niveau van de leerlingen/deelnemers ( lichaamstaal)
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
Hanteert een interactiestijl die het welbevinden van leerlingen/deelnemers bevordert
Betrekt alle leerlingen/deelnemers bij de verschillende (les)fasen
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Houdt rekening met de achterhaalde algemene en specifieke beginsituatievariabelen bij het ontwerpen van een les
Leerbevordering: doelgericht werken
Geeft een les i.f.v. de vooropgestelde doelen
Kiest en formuleert operationele (les)doelstellingen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Brengt de domeinspecifieke (vak)kennis, vaardigheden en attitudes voor de gegeven les/activiteit correct over naar de doelgroep
Selecteert geschikte leerinhouden
Vertaalt en structureert de leerinhouden in leeractiviteiten
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
controleert het bereiken van de lesdoelen tijdens elke les
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Hanteert geschikte didactische werk- en groeperingsvormen
Past didactische principes toe
Zorgt tijdens de les voor verschillende cycli van verwerven, verwerken en evalueren
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
bouwt voort op de ontvangen feedback
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Brengt zowel tijdsmatig als organisatorisch de stageperiode tot een goed einde
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Is bereid om zich aan te passen een gewijzigde omstandigheden
Toont moed door telkens te leren van zijn ‘fouten’, door te vallen en opstaan (grondhouding MOED)
Creëert voor zichzelf de ruimte om te experimenteren (grondhouding MOED)

Leerinhoud

De student loopt stage binnen het domein naschoolse sport.

Concrete organisatorische informatie is terug te vinden in de stagecursus van de respectievelijke trajectschijf en het academiejaar.

Studiematerialen (lijst)

Stagecursus Begeleide beroepspraktijk 2 met in bijlage het Stagereglement departement Onderwijs & TrainingVerplicht€ 5,00
Digitale leeromgeving: cursus Begeleide beroepspraktijk 2Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage90,00 uren
  • Opmerking: Verplichte aanwezigheid.
    Vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00Afwezigheid: zie 'stagereglement Departement Onderwijs en training' en 'Stagecursus BBP2 secundair onderwijs'