Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
NCZ 4 toegepaste didactiek25081/1709/1920/1/87
Studiegids

NCZ 4 toegepaste didactiek

25081/1709/1920/1/87
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Niet-confessionele zedenleer
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Niet-confessionele zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Meyer Danny, Vervoort Thierry
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
de rol van gespreksleider in een lesontwerp kunnen gebruiken
kunnen een metagesprek voeren over FMK
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de rol van de onderzoeksgroep herkennen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
stelt een evaluatiemethode op voor een les NCZ
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
het FMK kunnen instrueren tijdens micro-teaching
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie
kunnen een voorbereiding maken van een NCZ waar er in gefilosofeerd wordt
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kunnen een metagesprek voeren over FMK
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
de rol van de onderzoeksgroep herkennen
een onderzoeksplan kunnen opstellen in functie van een les NCZ

Leerinhoud

Er wordt aandacht besteed aan het gedifferentieerd werken en bijzondere principes en werkwijzen van differentiatie worden ingeoefend, in functie vaneen les NCZ. Idem dito voor het inoefenen van het gebruik van geschikte (digitale)media.
De nadruk wordt gelegd op het leren filosoferen zelf, en de verschillende didactische vormen van FMK worden door de respectievelijke studenten ingeoefend in de context van de lessen NCZ. We leren de rol van de onderzoeksgroep herkennen, en
de rol van gespreksleider in een lesontwerp te integreren. Er wordt geoefend in het opstellen van onderzoeksplannen en de juiste vragen in functie van een les NCZ met FMK. De eigenschappen van een goede evaluatie bij een filosofisch gesprek worden op een rij gezet. De studenten filosoferen op meta niveau.

Studiematerialen (lijst)

Cursus inleiding tot technieken om te leren filosoferen en ethische vraagstellingVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Klassevol filosoferenVerplicht€ 20,00
 • Auteur: Willy Poppelmonde en Danny Wyffels
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets60,00Mondeling examen van 20 minuten en 20 minuten voorbereidingstijd. Op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)40,00maken van een schriftelijke oefening
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)40,00maken van een schriftelijke oefening
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Mondeling examen van 20 minuten en 20 minuten voorbereidingstijd. Op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten

Toetsing (tekst)

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
"NCZ 4 toegepaste didactiek " is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.