Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Fysica 5 vakinhoud26397/1709/1920/1/17
Studiegids

Fysica 5 vakinhoud

26397/1709/1920/1/17
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Fysica
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Fysica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Meskens Ad
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 120,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van Fysica 1 Energie en kracht

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kunnen beweging en verandering in bewegingstoestand kwalitatief en kwantitatief beschrijven,
kunnen de arbeid berekenen bij een constante kracht die evenwijdig is met de verplaatsing.
kunnen de begrippen arbeid, energie en vermogen correct gebruiken en in concrete situaties omschrijven.
kunnen de belangrijkste begrippen uit de elementaire nucleaire fysica verwoorden
kunnen de belangrijkste fasen in de sterevolutie verwoorden (optioneel)
kunnen de gravitatie-potentiële energie bij het aardoppervlak, elastische potentiële energie en de kinetische energie van een voorwerp berekenen.
kunnen de grootheden elektrische stroom en spanning omschrijven en hun eenheden aangeven.
kunnen de ideale gaswet verwoorden en toepassen
kunnen de vervorming van een volkomen elastisch systeem uitdrukken in termen van de uitgeoefende kracht, dit verband grafisch voorstellen en met een voorbeeld illustreren.
kunnen de wet van behoud van energie algemeen formuleren en illustreren met concrete voorbeelden.
kunnen een kracht als oorzaak van vervorming en als oorzaak van de verandering van de bewegingstoestand van een voorwerp in een concrete situatie herkennen.
kunnen een radiaal en homogeen elektrisch veld met behulp van veldlijnen voorstellen
kunnen een vervorming of een verandering van bewegingstoestand toeschrijven aan de inwerking van een kracht.
kunnen het begrip elektrisch veld" omschrijven.
kunnen het belang van het vectorieel karakter van een kracht toelichten.
kunnen het verband tussen elektrische en magnetische verschijnselenkunnen verwoorden
kunnen het zonnestelsel en de dynamica er van verwoorden (optioneel)
kunnen in concrete situaties omzettingen van energie beschrijven en het rendement berekenen.
kunnen krachten volgens dezelfde richting samenstellen.
kunnen magnetische verschijnselen bij permanente magneten beschrijven met behulp van magneetpolen, magnetische krachtwerking, magnetisch veld en veldlijnen.
kunnen mechanische energie en andere vormen van energie herkennen en aangeven in concrete situaties.
kunnen met behulp van de quantumgetallen de atoomstructuur opbouwen
kunnen problemen oplossen met behulp van formules bij een serie-, parallel en een gemengde schakeling zowel kwalitatief als kwantitatief.
kunnen voorbeelden van verschillende soorten krachten en toepassingen ervan noemen.
kunnen het verschil tussen warmtegeleiding, convectie en -straling duiden en toepassen in concrete situaties **

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel wordt tweejaarlijks gegeven afwisselend met de vakinhoud van Fysica 3 vakinhoud.

voor academiejaren beginnend in een oneven jaar:

Vectoren, Massa-dichtheid, Kinematica in één dimensie, Kinematica in twee dimensies, Krachten en de wetten van Newton, Arbeid en energie

voor academiejaren beginnend in een even jaar:

De wet van Coulomb, Schakelingen, Magnetisme, Warmte-overdracht, De ideale gaswet, De atoomstructuur

Studiematerialen (lijst)

Cursus Fysica vakinhoud 3/5Verplicht€ 3,20
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00examen - schriftelijk (150')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00examen - schriftelijk (150')