Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Statistiek 13428/1752/1920/1/08
Studiegids

Statistiek 1

3428/1752/1920/1/08
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Palet orthopedagogie Bachelor 3
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Laureys Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.
Afhankelijk van de logistieke mogelijkheden en de verder genomen maatregelen in het kader van de coronacrisis, kan een examen een andere vorm aannemen of kan de toetsvorm wijzigen.
Bijvoorbeeld:
- een kennistoets kan digitaal i.p.v. schriftelijk op papier georganiseerd worden.
- een mondeling examen kan online digitaal afgenomen i.p.v. op de campus.
- een nieuwe toetsvorm kan betekenen dat een mondeling examen wordt omgezet naar een kennistoets of naar een (digitale) opdracht.

Er is dus mogelijk een aanpassing van de toetsvormen t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.

Meer informatie over de concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel worden verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Verschillen jongens of meisjes in aanleg voor wiskunde? De vraagstelling van een onderzoek vloeit dikwijls voort uit een probleem of een theorie. Hoewel omstreden bestaat deze theorie in het geval van de aanleg voor wiskunde. Deze theorie stelt dat verschillen in aanleg voor wiskunde bij jongens en meisjes voortkomen uit biologisch bepaalde specifieke cognitieve functies, zoals visueel-ruimtelijke capaciteiten. Is deze theorie plausibel? In het opleidingsonderdeel Statistiek 1 formuleren we onderzoeksvragen, verzamelen en verwerken we de onderzoeksgegevens. We voeren bewerkingen uit op de verzamelde data. Als hulpmiddel hierbij hanteren we SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Eén ding is zeker: wil de theorie houdbaar zijn, dan moet ook empirisch worden aangetoond dat jongens meer of minder aanleg hebben voor wiskunde dan meisjes.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

Aangepast communiceren
onderzoeksresultaten in enkele coherente zinnen weergeven
Praktijkonderzoek
de diverse (7) fasen van het onderzoek weergeven
de kenmerken van diverse beschrijvende statistische technieken (centrale waarden, spreidingsmaten…) in eigen woorden uitleggen
de output van SPSS met betrekking tot de onderzoeksgegevens van een onderzoek in het psychologisch werkveld (centrale maten, spreidingsmaten, correlatie en regressie) interpreteren
de statistische samenhang tussen twee variabelen berekenen, zowel handmatig als op de wijze gehanteerd binnen SPPS
in de context van een concrete onderzoeksvraag alternatieve berekeningsmethoden weergeven voor de berekening van centrale waarden, spreidingsmaten, correlatie en regressie
in de context van een concrete onderzoeksvraag de bruikbaarheid van visuele voorstellingen uit SPSS (grafieken…) verklaren
in een concrete casus de (ethische) risico’s van de statistiek aangeven
in een concrete onderzoeksvraag de afhankelijke en onafhankelijke variabelen aangeven
in een wetenschappelijke (inter)nationale publicatie binnen het psychologisch werkveld beoordelen of de gehanteerde statistische technieken op de juiste wijze zijn gehanteerd
inzicht in de relatie tussen twee variabelen aantonen
motiveren welke onderzoeksmethoden in een concreet onderzoek worden gehanteerd
op basis van statistische gegevens in het psychologisch werkveld beredeneren welke berekeningen moeten worden uitgevoerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden
sterke en zwakke punten van de diverse vormen van steekproeftrekking aan de hand van een concrete casus uitleggen
Psychologische praktijk
de rol van de statistiek binnen het psychologisch onderzoek weergeven
een wetenschappelijke stelling of publicatie op basis van voorgestelde criteria evalueren
in een concreet onderzoek onderbouwen of er sprake is van 'betrouwbaarheid' en 'validiteit'

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- handboek: Valkeneers, G. (2018). Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen. Leuven: Acco. ISBN 9789463447744
- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op de elektronische leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen89,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Zie studiewijzer op Digitap; schriftelijk examen