Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Beroepsvaardigheden18409/1692/1920/1/47
Studiegids

Beroepsvaardigheden

18409/1692/1920/1/47
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Snoeckx Lieve, Verbeke Myriam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 103,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Afstudeeropdracht 70,00 Voor het deel beroepsvoorbereiding

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Facet beroepsvoorbereiding:

Je krijgt een overzicht van de huidige stand van zaken binnen het beleid, de organisatie en kwaliteit in de gezondheidszorg in België.

Het statuut van de diëtist kent een bewogen geschiedenis waar we op terug kijken maar we kijken ook vooruit naar de recthen en plichten die je als diëtist zal hebben.  Het is belangrijk om zich te organiseren in een ‘Beroepsvereniging voor Diëtisten en Voedingsdeskundigen’ om een kwaliteitsvol beroep te kunnen blijven uitoefenen. 

Zorgethiek draagt bij tot een verdieping van een "zorgethische" grondhouding bij de studenten voedings-en dieetkunde en tot een leren verantwoord ethisch argumenteren en redeneren.                                                                                                            

Gezondheidsrecht handelt over patiëntenrechten, het patiëtendossier en het beroepsgeheim.

 

 

Facet groepsdynamica

Als voorbereiding op de stage en het latere beroep komen in semester 5 de communicatieve vaardigheden binnen het kader van groepsdynamische processen aan bod. Je oefent de nodige professionele vaardigheden om taak- en teamgericht te kunnen werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
legt verbanden tussen theoretische ethische principes, eigen waarden en normen en voorbeelden vanuit de praktijk in de zorg.
gezondheidsbevordering
legt in eigen woorden de organisatie van de gezondheidszorg op federaal en Vlaams niveau uit
noemt instanties binnen de gezondheidszorg op
verklaart begrippen vanuit het basisjargon in de gezondheidszorg en de gezondheidszorgorganisatie
verklaart begrippen vanuit het basisjargon in de zorgethiek
samenwerken
formuleert de basisprincipes van de burgerlijke aansprakelijkheid van de diëtist in loondienst en als zelfstandige
gaat op zoek naar de regels van een goede beroepsuitoefening
hanteert het juridisch aspect van het beroepsgeheim voor de diëtist
heeft zicht op het eigen functioneren binnen een team
informeert zich over de beroepsvereniging van diëtisten en voedingsdeskundigen (VBVD)
levert een constructieve bijdrage aan de werking van een team
pakt conflicten binnen een team oplossingsgericht aan
past het koninklijk besluit toe betreffende de uitoefening van het beroep van diëtist
stemt zijn/haar vaardigheden en diensten af op de arbeidsmarkt
zorg voor omgeving
kent het verschil tussen diëtist en voedingsdeskundige
past de patiëntenrechtenwet toe
schoolt zich voortdurend bij

Leerinhoud

Facet beroepsvoorbereiding :

 • Historiek en beroepsethiek : Wettelijke erkenning (KB 19/02/1997), Beroepscompetentie en profiel, De beroepsvereniging VBVD, Internaionale organisaties,.... en  beroepsattitude als diëtiste                                
 • Gezondheidsrecht : Patiëntendossier, Patiëntenrecht, Beroepsgeheim
 • Beleid, organisatie en kwaliteit in de gezondheidszorg:  Op federaal, regionaal en lokaal niveau                                                                                                                                                                                  
 • Zorgethiek : Inleiding in de medische  zorgethiek

Facet groepsdynamica:

Geven en krijgen van feedback
Conflictbemiddeling/ oplossingsgerichte probleemoplossing
Zelfkennis en persoonlijk leiderschap
Teamontwikkeling en teamcoaching
Roos van Leary
Bijdragen tot een veerkrachtig team


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Facet beroepsvoorbereiding:

Beleid, organisatie en kwaliteit in de gezondheidszorg - AP versie

Hand-outs gastspreker - jurist - Federale Overheid - ‘Medisch recht’


Facet groepsdynamica:

Cursus: "groepsdynamica en persoonlijk leiderschap"- auteur K. Roland


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen79,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Beroepsvoorbereiding
AcademiejaarAfstudeeropdracht30,00schrijven van een persoonlijke paper
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht30,00schrijven van een persoonlijke paper
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Beroepsvoorbereiding

Toetsing (tekst)

Facet Beroepsvoorbereiding

Er wordt zowel op inhoudelijke (kennen) als praktische kennis (kunnen) getest.  Alle besproken onderwerpen tijdens de hoorcolleges (gezondheidsrecht, organisatie van de gezondheidszorg, Zorgethiek en het beroep als diëtist) kunnen bevraagd worden. 
Facet Groepsdynamica

Schrijven van een persoonlijke paper. Deze opdracht wordt tijdens de lessen aangebracht.