Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Facilitair management18256/1692/1920/1/83
Studiegids

Facilitair management

18256/1692/1920/1/83
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Wintgens Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Voedselproductie.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de kennis en vaardigheden die van belang zijn bij de organisatie en het beheer van de facilitaire dienst, in het bijzonder de voedingsdienst binnen de gemeenschapsrestauratie.

Hierbij gaat de aandacht zowel naar het organisatorische verloop van de goederenstroom en het productieproces, van aankoop tot en met distributie, alsook naar het operationele beheer hiervan. Verder wordt het optimaliseren van de informatiestroom binnen een kwaliteitsvolle dienstverlening uitgediept.

Het verwerken van de leerstof gebeurt enerzijds via hoor- en gastcolleges (bedrijfsbezoek --> niet voor werkstudenten) waarbij een optimale interactie met de studenten wordt nagestreefd en anderzijds via een modulaire studieopdracht waarbij de studenten in groepsverband enkele facilitaire aspecten van een instelling leren ontdekken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

grootkeuken en catering
beoordeelt de grote lijnen van een keukenplan kritisch en formuleert verbeterpunten
beoordeelt een menucyclus op budgettechnisch, nutritioneel, organisatorisch, klantgericht en menukundig vlak
bepaalt aan de hand van een vooropgesteld menu de organisatie van de productie
raadpleegt, selecteert, analyseert en verwerkt zelfstandig verschillende informatiekanalen m.b.t. diverse aspecten binnen facilitair beheer (gemeenschapsrestauratie)
spoort de kritische punten op vlak van de organisatie en het beheer binnen de totale voedsellijn op en formuleert potentiële aanpassingen
stelt een motivatierapport samen om veranderingen binnen de organisatie door te voeren
stelt een negociatiechecklist op als voorbereiding op de aankoop van nieuwe keukenapparatuur
kwaliteit en voedselveiligheid
beschrijft de actuele trends van de facilitaire diensten in de social profit sector
raadpleegt, selecteert, analyseert en verwerkt zelfstandig verschillende informatiekanalen m.b.t. diverse aspecten binnen facilitair beheer (gemeenschapsrestauratie)
schetst de technieken die aan de basis liggen van het operationeel kostenbeheer binnen de voedingsdienst en stelt hierbij een budgetbewust actieplan op
methodologie
beoordeelt een menucyclus op budgettechnisch, nutritioneel, organisatorisch, klantgericht en menukundig vlak
bepaalt aan de hand van een vooropgesteld menu de organisatie van de productie
beschrijft de actuele trends van de facilitaire diensten in de social profit sector
schetst de technieken die aan de basis liggen van het operationeel kostenbeheer binnen de voedingsdienst en stelt hierbij een budgetbewust actieplan op
stelt een motivatierapport samen om veranderingen binnen de organisatie door te voeren
stelt een negociatiechecklist op als voorbereiding op de aankoop van nieuwe keukenapparatuur
probleemanalyse
beoordeelt de grote lijnen van een keukenplan kritisch en formuleert verbeterpunten
beoordeelt de verschillende voedselverdeelsystemen kritisch in een gegeven situatie
duidt de organisatie en het logistieke beheer van de voedingsdienst binnen de gemeenschapsrestauratie
evalueert de verschillende aankoopprocedures binnen de gemeenschapsrestauratie
heeft inzicht in de verschillende stappen van een doordacht voorraadadministratiesysteem
heeft zicht op de financieringsmechanismen binnen de sociale sector
kent de meest gebruikte keukenapparatuur
maakt aan de hand van een praktijkvoorbeeld kennis met de automatisering van de voedingsdienst
raadpleegt, selecteert, analyseert en verwerkt zelfstandig verschillende informatiekanalen m.b.t. diverse aspecten binnen facilitair beheer (gemeenschapsrestauratie)
raadpleegt, selecteert, analyseert en verwerkt zelfstandig verschillende informatiekanalen m.b.t. diverse aspecten binnen facilitair beheer (gemeenschapsrestauratie)
schetst de kernopdracht van het hoofd van de voedingsdienst
situeert de facilitaire diensten binnen een gehele non-profit organisatie
spoort de kritische punten op vlak van de organisatie en het beheer binnen de totale voedsellijn op en formuleert potentiële aanpassingen
productbeoordeling
beoordeelt een menucyclus op budgettechnisch, nutritioneel, organisatorisch, klantgericht en menukundig vlak
bepaalt aan de hand van een vooropgesteld menu de organisatie van de productie
duidt de organisatie en het logistieke beheer van de voedingsdienst binnen de gemeenschapsrestauratie

Leerinhoud

Het eerste hoofdstuk van deze cursus werd uitvoerig toegelicht in 2 VD en vormt de basis voor de opleidingsonderdeel.

In 3 VD komt in de opeenvolgende delen van hfst 2 de volledige informatie- en goederenstroom in de gemeenschapskeuken aan bod. Aansluitend worden in hoofdstuk 3 enkele facilitaire basisinzichten en managementprincipes bekeken en toegelicht.

Het bedrijfsbezoek aan de keuken van het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt vormt het uitgangspunt voor de verdere uitdieping van dit opleidingsonderdeel. Tijdens het bezoek zal elke student via een groepsopdracht een specifiek aspect ter plaatse bestuderen en in groep verder uitdiepen (= Facilitaire opdracht).

Hst 2:

D1 Profiel hoofd Voedingsdienst

D2 Algemeen productieproces

D3 Programmatie

D4 Aankoopbeleid

D5 Voorraadbeheer en administratiesystemen

D6 Productie

D7 Distributie en merchandising

Hfst 3:

D1 Inleiding FM

D2 Duurzaam denken

D3 Kostengericht denken

D4 Mensgericht denken

D5 Kwaliteitsgericht denken

D6 Logistiek denken

D7 Geautomatiseerd denken


Studiematerialen (tekst): Verplicht

* Syllabus, aangevuld met eigen nota's

* Pp-presentaties met voorbeelden en links
* Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen (recentste versie)
* Als ondersteuning voor de groepsopdracht wordt aanvullende informatie (dossier menuplanning, dossier distributietechnieken 2017) via digitale weg ter beschikking gesteld.

 * Vakliteratuur


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren5,00 uren
  • Opmerking: De student werkt een groepsopdracht uit in samenwerking met het Virga Jesseziekenhuis te Hasselt.
Werkplekleren en/of stage4,00 uren
  • Opmerking: Als inleiding op de cursus brengt de student een geleid bezoek aan het Virga Jessaziekenhuis te Hasselt.Hier ziet en ervaart de student de volledige productieflow: zowel de informatie- als de goederenstroom.
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht25,00Facilitaire groepsopdracht (niet voor werkstudenten)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off75,00Toetsvorm met open en gesloten boek.Voor werkstudenten telt de toets voor 100%.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Toetsvorm met open en gesloten boek

Toetsing (tekst)

Het examen van de 1ste zittijd is deels open, deels gesloten boek. Verder wordt er in groep een facilitaire opdracht uitgewerkt (NIET voor de werkstudenten). Deze opdracht wordt gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. De opdrachten worden schriftelijk uitgewerkt en mondeling toegelicht. Een gedetailleerde omschrijving/inhoud van de facilitaire opdracht (= groepsopdracht) alsook de uiterste inleverdatum wordt tijdens de hoorcolleges toegelicht en afgesproken. Laattijdig indienen van de opdracht resulteert in een 0 score voor het deelexamen.

Het examen van de 2de zittijd is deels open, deels gesloten boek.