Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
KZ en managementtechnieken18260/1692/1920/1/25
Studiegids

KZ en managementtechnieken

18260/1692/1920/1/25
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bruggeman Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Digitale toets, examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Voedselproductie.

Korte omschrijving

De (goede) manager de zelfstandige diëtist luistert perfect naar zijn klanten, kent zijn klanten door en door, en speelt op de juiste manier in op hun onuitgesproken wensen en verwachtingen. Wordt de zaak groter, dan loopt men het risico niet 'dicht genoeg' meer bij de klant te staan, en niet goed meer te 'luisteren'. Bovendien krijgt de organisatie ondertussen steeds meer stakeholders om mee rekening te houden. Goede afspraken, goede planning moeten dan het leveren van kwaliteit waarborgen.

Uiteindelijk dient de kwaliteitszorg in bedrijven alle domeinen te omvatten: planning/ontwerp van een product op basis van de beschrijving ervan door de marketingafdeling (doel, richt-prijs, behoeften die moeten worden ingevuld,…) en door de uitvoerende afdeling(en) (technische aspecten, transport, inhoud van een dienstenpakket,…), productie en distributie (stockering en transport) en/of verloop van de dienstverlening (check-in bvb, maar ook facturatie,…), en ook de nazorg (behandeling van klachten,…). En dan zijn er nog de inkoop, de boekhouding, het onderhoud, het HRM en ga zo maar door, alles moet kwalitatief zijn.

Grote bedrijven hebben vaak een eigen kwaliteitszorgsysteem in de loop der jaren uitgebouwd (Compass Group, Sodexho, …). Om zelf een goede kwaliteitszorg uit te bouwen kan men ook gebruik maken van normen, modellen, systemen. ISO 9000, TQM of IKZ en EFQM bvb, maar ook IFS, BRC, …. Elk bestaand kwaliteitssysteem heeft zijn eigen 'karakter', zijn 'eigenheid'. Zelfs als men een bepaald systeem kiest, moet de uitwerking ervan 'bedrijfseigen' zijn, waardoor het uiteindelijk ook een eigen systeem wordt. We bekijken wat de verschillende systemen te bieden hebben.

Voor het succesvol ‘meedraaien’ in een kwaliteitszorgsysteem is het belangrijk een kwaliteitsgerichte mentaliteit verkrijgen (willen werken aan kwaliteit) en inzicht hebben in (en ook openstaan voor) methodiek (systematisch werken). Dat is dan ook een van de doelstellingen van deze cursus. Het is niet de bedoeling om via deze cursus 'kwaliteitsysteemontwerpers' te maken. De verschillende systemen tot op het bot analyseren en in staat zijn er eentje op te zetten, is dus niet de doelstelling. Maar, door het bekijken van een aantal systemen krijgen we inzicht in de werking van een kwaliteitssysteem. En door een aantal deelaspecten verder uit te diepen, moet het mogelijk zijn zich in een bestaand kwaliteitssysteem snel thuis te voelen, en vlot te kunnen 'meedraaien' of zelfs verbeteringen aan te brengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

kwaliteit en voedselveiligheid
analyseert de processen in functie van de resultaten beoogd door de organisatie en de verwachtingen van klanten of andere belanghebbenden.
bedenkt mogelijkheden om kwaliteit meetbaar te maken
concipieert een project in het kader van klantenverwachtingen- en tevredenheid, product- en proceskwaliteit
formuleert voorstellen rond toepassing van systemen, methoden en technieken i.v.m. kwaliteitszorg
geeft duiding bij de basistheorie rond kwaliteitsmanagement, kwaliteitssystemen en (kwaliteits-) managementtechnieken
handelt conform procesdenken
past Quality tools en andere technieken waar nuttig/ nodig/mogelijk, creatief toe in functie van het beoogde resultaat en/of systematische procesverbetering
relateert kwaliteitsmanagement, kwaliteitssystemen en (kwaliteits-) managementtechniekenaan algemeen management en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
stelt zich verantwoordelijk en creatief op als teamspeler in de permanente verbetering van de organisatie.
stakeholdergerichtheid
analyseert de processen in functie van de resultaten beoogd door de organisatie en de verwachtingen van klanten of andere belanghebbenden.
bedenkt mogelijkheden om kwaliteit meetbaar te maken
concipieert een project in het kader van klantenverwachtingen- en tevredenheid, product- en proceskwaliteit
formuleert voorstellen rond toepassing van systemen, methoden en technieken i.v.m. kwaliteitszorg
geeft duiding bij de basistheorie rond kwaliteitsmanagement, kwaliteitssystemen en (kwaliteits-) managementtechnieken
handelt conform procesdenken
past Quality tools en andere technieken waar nuttig/ nodig/mogelijk, creatief toe in functie van het beoogde resultaat en/of systematische procesverbetering
relateert kwaliteitsmanagement, kwaliteitssystemen en (kwaliteits-) managementtechniekenaan algemeen management en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
stelt zich verantwoordelijk en creatief op als teamspeler in de permanente verbetering van de organisatie.

Leerinhoud

Het begrip Kwaliteit
Kwaliteitsbeïnvloedende factoren (productkwaliteit (ook link met hygiëne), kwaliteit van diensten, klanttevredenheid,…)
Kwaliteitsmanagementsystemen in voeding (zoals BRC, IFS, FSSC 22000)
Kwaliteitsmanagementsystemen in zorg (zoals JCI, NIAZ, Planetree)
Universele kwaliteitsmanagementsystemen (zoals ISO 9000, EFQM, IKZ / TQM)
Six Sigma, Projectmanagement, Lean en andere technieken zoals Benchmarking, Auditing, Hoshin enz.,...
Quality Tools
Klantgerichtheid, stakeholdermanagement.
Duurzaam Ondernemen
Milieubeheer (met ISO 14000 e.a. (nadruk op inkadering in globaal kwaliteitsmanagement)).
Veiligheid- en risicomanagement.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus ‘Kwaliteitszorg en managementtechnieken’ en 'Quality tools' – auteur: Geert Bruggeman
Nieuw / aanvullend cursusmateriaal (Digitap)
Oplossingen van oefeningen met uitleg (Digitap)
Didactisch materiaal in de les
Relevante websites
Kennisoverdracht tijdens groepswerk in werkcolleges (wisselende samenstelling groepen)
Eigen nota’s.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off75,00

Toetsing (tekst)

Toetsvorm: kennistoets voor 25%
toetsmethode: casus + open en gesloten vragen
bron: open boek
toetsmedium: mondeling + schriftelijk
toetsmoment: permanent product + momentopname examen

Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets voor 75%
toetsmethode: casus
bron: open boek
toetsmedium: mondeling + schriftelijk
toetsmoment: permanent product + momentopname examen