Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Bachelorproef 226561/1692/1920/1/86
Studiegids

Bachelorproef 2

26561/1692/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 28 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adam Marleen, Beuselinck Axelle, Le Bruyn Bente
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 728,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans            
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Stage 50,00 Stagebeoordeling 1ste stageperiode
Academiejaar Stage 15,00 IPSIG-week
Academiejaar Stage 25,00 Klinische casus met mondelinge toelichting
Academiejaar Stage 10,00 Alternatieve taken
Academiejaar Portfolio 0,00 Student stelt een portfolio samen als bewijs voor minstens 600u stage. Dit portfolio is de voorwaarde voor het behalen van het stage attest (nodig voor de aanvraag voor de beroepstitel van diëtist).

Volgtijdelijkheid

buiten trajectschijf 3 al minstens 120 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Biomedische wetenschappen 3 EN simultaan te volgen met Facilitair management EN simultaan te volgen met KZ en managementtechnieken EN simultaan te volgen met Beroepsvaardigheden EN simultaan te volgen met Klinische diëtetiek.

Korte omschrijving

Tijdens dit op opleidingsonderdeel krijg je de kans om je opgedane kennis te toetsen aan de realiteit van het werkveld tijdens de stageperiode. Je zal stage lopen in de klinische sector (ziekenhuizen, woon - zorgcentra, revalidatiecentra, preventieve sector, zelfstandige diëtist) en in de collectiviteiten (grootkeuken, voedingsbedrijf). Tijdens de stageperiode schrijf je een stageverslag. Er worden tijdens de stageperiode op regelmatige basis terugkomdagen georganiseerd op school om uitwisseling van stage ervaringen mogelijk te maken, eventuele problemen op de stage of met het stageverslag te bespreken.

De IPSIG-module maakt deel uit van de stage. De IPSIG-module staat voor "Interprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg" waarin laatstejaarsstudenten in de gezondheidssector en aanverwante beroepen doelgericht leren interprofessioneel samenwerken in de zorg voor een welbepaalde patiënt. Deze week gaat door op de UA met studenten geneeskunde, verpleegkunde, maatschappelijk werk, ergotherapie, logopedie, assistent in de psychologie, kinesitherapie, farmaceutische wetenschappen en dus ook voedings- en dieetkunde.

OLR-Leerdoelen (lijst)

(zelf)reflectie
reflecteert over het eigen handelen binnen de werkomgeving
communicatie
motiveert de cliënt tot gedragsverandering in het voedingspatroon
diëten
geeft individueel voedingsadvies aangepast aan de noden van de patiënt
diagnose
stelt een diëtistische diagnose op basis van het nutritional assesment
gezondheidsbevordering
vertaalt het gezondheidsbeleid in praktische en haalbare toepassingen
grootkeuken en catering
treedt adviserend en coördinerend op met betrekking tot voedselbereiding en distributie
interdisciplinair
overlegt in intra- en interdisciplinaire zorgteams
kwaliteit en voedselveiligheid
implementeert de regelgeving en afspraken omtrent voedselveiligheid (HACCP) en kwaliteit
methodologie
stippelt een concreet en haalbaar voedingszorgplan uit
vertaalt het gezondheidsbeleid in praktische en haalbare toepassingen
motiveren
motiveert de cliënt tot gedragsverandering in het voedingspatroon
nutritional assessment op individueel niveau
onderzoekt en analyseert het voedingspatroon- / gedrag van de cliënt
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
onderzoekt en analyseert het voedingspatroon van een groep
probleemanalyse
beoordeelt producten op nutritioneel, organoleptisch en wetgevend vlak en adviseert
onderzoekt en analyseert het voedingspatroon- / gedrag van de cliënt
onderzoekt en analyseert het voedingspatroon van een groep
stelt een diëtistische diagnose op basis van het nutritional assesment
productbeoordeling
beoordeelt producten op nutritioneel, organoleptisch en wetgevend vlak en adviseert
samenwerken
overlegt in intra- en interdisciplinaire zorgteams
treedt adviserend en coördinerend op met betrekking tot voedselbereiding en distributie
stakeholdergerichtheid
geeft individueel voedingsadvies aangepast aan de noden van de patiënt
voedingsbeleid
stippelt een concreet en haalbaar voedingszorgplan uit
zorg voor omgeving
implementeert de regelgeving en afspraken omtrent voedselveiligheid (HACCP) en kwaliteit

Leerinhoud

Tijdens de stage doet de student praktijkervaring op in een reële arbeidssituatie. Dit gebeurt tijdens een collectiviteitenstage en een klinische stage.
Tijdens de stage verwerft de student inzicht in de taak van een voedings- en dieetkundige in het desbetreffende werkveld en verwerft hij inzicht in de organisatie van het werkveld met zijn verschillende facetten.

Tijdens de stage leert de student interprofessioneel samenwerking in de gezondheidszorg, zowel op de werkvloer als tijdens de IPSIG -module, welke deel uitmaakt van de stage.

De student documenteert in het POP de stage-ervaring en de opbouw van de beroepscompetenties.
De specifieke POP-stageopdrachten maken deel uit van het stagedossier van de student.
De student bewijst in het POP minstens 600u stage waarvan de POP-taken deel uitmaken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Noodzakelijk studiemateriaal:

Stagesyllabus Artesis Plantijn Hogeschool 2019 - 2020
Invuldocumenten POP
Handboek en werkboek 'Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg'

Ondersteunend studiemateriaal:

Alle cursussen en handboeken vanuit de opleiding die nuttig kunnen zijn voor het volbrengen van een succesvolle stage.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren60,00 uren
Werkplekleren en/of stage668,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00

Toetsing (tekst)

De procedure “Medische opvolging bij practicum en stage” zoals raadpleegbaar op het digitaal leerplatform moet worden nageleefd.

De beoordeling van de stage gebeurt per stageperiode op basis van gedragsobservatie en opdrachten binnen het specifieke stagedomein.

Aan elke stageperiode wordt een weging toegekend afhankelijk van de duur van de stageperiode.

De beoordeling van de IPSIG - module gebeurt op basis van peerassesment en de beoordeling van een IPSIG - portfolio.  De IPSIG - module is een onderdeel van de stage.

Laattijdig indienen van de schriftelijke stageopdrachten resulteert in een 0 score voor het deelexamen.

De stagesyllabus en het stagecontract zijn de rechtsgeldige documenten voor alle praktische afspraken waaronder regelingen bij afwezigheid.