Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Vastgoedorganisatie 114290/1689/1920/1/90
Studiegids

Vastgoedorganisatie 1

14290/1689/1920/1/90
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Muylaert Gina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans      
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Kennistoets 30,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 30,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
De student kan de spelers op de vastgoedmarkt onderkennen en karakteriseren.
De student kan de organisatie en werking van de beroepsfederaties en het beroepsinstituut onderkennen en het belang ervan beschrijven.
De student kan de taken en het beroep van vastgoedmakelaar situeren tussen de andere vastgoedgerelateerde beroepen en terugkoppelen aan het beroepsprofiel
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan een sluitende verkoopsopdracht of -mandaat opstellen en beargumenteren
De student volgt de actualiteit op die speelt op de vastgoedmarkt en kan deze terugkoppelen aan de leerstof
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan de statistieken omtrent de vastgoedmarkt raadplegen en interpreteren.
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de werking van het vastgoedkantoor onderkennen en de vergoeding en kosten herkennen en berekenen
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student kent de bedingen die in een contract toegelaten en verboden zijn en kan deze hanteren.

Leerinhoud

1. Inleiding tot het beroep van vastgoedmakelaar

* situering van het beroep
* vergelijking met aanverwante sectoren
* aanverwante beroepen
* takenpakket: verkoop, verhuur, beheer,…
* de verschillende vastgoedmarkten: residentieel versus niet-residentieel
* vastgoedmarktcijfers

2. Vastgoedberoepsorganisaties

* organen & bevoegdheden
* belang

3. Het BIV

* structuur van het instituut
* werking
* belang

4. De spelers op de vastgoedmarkt: 

a) residentieel 
*onafhankelijke zelfstandigen
*franchiseketens
b) niet-residentieel

5. Het beroepsprofiel van de vastgoedmakelaar 

6. Opstellen van een sluitende verkoopopdracht of –mandaat - WER

7. Vergoeding en kosten van de vastgoedmakelaar - tarificatie


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitap

HANDBOEK
- TIMMERMANS,R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, recentste versie

WEBSITE
www.biv.be
www.cib.be

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK:

- VAN DE WOESTIJNE, M., BAELDE, G., VANSTEENE, J., MACHON, L., D’HAESELEER, R. Inleiding tot het beroep & deontologie, Gent, Vivo, 2014;
- COUSY, H., COUTURIER, J.J., VEKEMAN, R. en HERBOTS, J., Het onroerende goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, recentste versie;
- DAMBRE, M., DEBRUYNE, E., HUBEAU, B., VANDENBERGHE, J. en VANDROMME, T., Vastgoedzakboekje, Mechelen, Kluwer, recentste versie;
- D’HAESELEER, R., DUTORDOIR, C., De antiwitwaswetgeving en de vastgoedsector, Gent, Vivo, 2014;
- HEEB, C., De makelaar, Brugge, die keure;
- DELRUE, G., Witwassen en financiering van terrorisme, Antwerpen, Maklu, 565 p.

WEBSITE:
- www.uib.be
- www.bvs.be
- www.vvf.be
- www.notaris.be
- www.stadim.be
- www.6minutes.be
- www.vlaanderen.be
- www.diversiteit.be

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt automatische overgedragen naar de 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op het examen
Beoordelaar: lector(en
Deelcijfer wordt automatisch overgedragen vanuit de 1 ste zittijd.
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Bron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Deelcijfer voor de projectopdrachten (40%) wordt automatisch overgedragen naar 2de zittijd.

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet aanwezig was op de permanente evaluatie volgt de hierna volgende procedure;

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor gewettigde afwezigheid meldt binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan  dit aan de lector en zal een vervangopdracht krijgen.

 - Het niet volbrengen van deze vervangopdracht binnen de afgesproken termijn resulteert in een nul voor dit (deel)examen.De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet binnen de voorziene deadline kan inleveren, volgt de hierna volgende

 procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht (portfolio..) binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van de module waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.