Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Boekhouden & erf- en schenkbelasting 330617/1689/1920/1/77
Studiegids

Boekhouden & erf- en schenkbelasting 3

30617/1689/1920/1/77
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Devos Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode     Voorziene tijd voor toetsing 2,5u i.p.v. 3u

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Boekhouden 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de verschillende soorten belastingen opsommen, hiervan voorbeelden geven en classificeren binnen de Belgische staatsstructuur
De student herkent de impact van erfrecht, anti-misbruikbepalingen, huwelijk, testament, schenking,..op de erf- en schenkbelasting
De student kan de (actuele) fiscale wetgeving (nut, functie & ontstaan) relateren met onroerend goed en/of deze kritisch becommentariëren in het licht van belastingskenmerken en -beginsels
De student kan de erf- en schenkbelasting in een concrete casus berekenen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de behandelde rekeningen via toepassingen integreren in de eerder behandelde rekeningen
De student kan de boekhoudkundige gevolgen van de bedrijfscyclus, voorraad, investeren, voorzieningen, reserves, financiering, oprichting en personeel verklaren, boeken en interpreteren
De student kan de diverse stappen bij de eindejaarsverrichtingen en de betekenis ervan weergeven
De student kan de samenhang tussen de balans en de winst- en verliesrekeningen onderkennen
De student kan de verrichtingen op het einde van een boekjaar registreren met integratie van de bestudeerde balans- en resultatenrekeningen, de voorlopige proef- en saldibalans afleiden, regularisaties en overboekingen doorvoeren,...
De student kan het resultaat van een onderneming en de financiële toestand beoordelen door de verschillende onderdelen van de resultatenrekening en de balans kritisch te onderzoeken (beleidsmatige aanwending)

Leerinhoud

DEEL I: Boekhouden

1. Voorraden
* Waarderingstechnieken
* Waardeverminderingen

2. Vorderingen & Geldbeleggingen:
* Ontstaan
* Waardedalingen
* Realisatie

3. Eigen vermogen:
* Het kapitaal: Oprichting van een éénmanszaak versus vennootschap
* Reserves en overgedragen resultaat

4. Voorzieningen voor risico’s en kosten:
* Begrip
* Aanleggen
* Besteden

5. Vreemd vermogen:
* Schulden op meer dan één jaar
* Schulden op hoogstens één jaar

6. Afsluitwerkzaamheden:
* Van begin- naar eindbalans
* Regularisatie balansrekeningen
* Regularisatie resultatenrekeningen
* Opstelling v/d eindbalans
* Resultaatsbepaling en –verwerking

7. Beleidsinstrumenten
* Kostenbeheersing
* Financiële(ratio)analyse
* Kasplanning

DEEL II: Fiscaliteit

1. Beknopt overzicht van het Belgisch belastingwezen:
* Nut van belastingen
* Ontstaan van belastingen
* Belastingwetten
* Soorten belastingen
* Bevoegde machten

2. Erfbelasting
* Begrip
* Aangifte
* Erfrecht en testamenten
* De belastingschalen in functie van verwantschap
* Aanrekening van schulden
* Onderscheid roerend & onroerend goed & gezinswoning….

3. Schenkbelasting:
* Begrip
* Wijze van schenking
* De belastingschalen in functie van verwantschap
* Vergelijking met erfbelasting

4. Oefeningen & praktijkcases

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-Cursus: "Inleiding tot Belgisch belastingswezen"

-Cursus: “Erf- en schenkbelasting versus vermogensplanning”.

-Van Liedekerke, C., Walraevens, G., Koolen, E., Van Haute, L. . Boekhouden voor het beleid. Antwerpen: De Boeck. recentste versie

-Slides door de docent opgesteld + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEKEN:
- MAES, L. en PLETS, N. (eds.), Handboek Personenbelasting, Mechelen, Kluwer, recentste versie.
- SPRUYT, A., Inleiding tot het belastingrecht , Die Keure , recentste versie.
- VAN CROMBRUGGE, S., De grondregels van het Belgisch fiscaal recht , Biblo , recentste versie.
- DELANOTE, M., MAUS, M.& A. SPRUYT, Basisbegrippen fiscaal recht , Die Keure , recentste versie.
- MAES & DE CNIJF, Belastingrecht in kort bestek , Intersentia , recentste versie.
- Saenen, K. Boekhouden, een kennismaking. Gent: Academia Press., recentste versie.
- Govaerts, Roegiers, E., Van Haute, L., Vanhove, L. , Praktisch basisboek bedrijfsbeheer. Antwerpen: De Boeck, recentste versie.
- De Cnuydt. Bedrijfseconomie, een inleiding. Gent: Academia Press, recentste versie.
- Christine Van Liedekerke, Guy Walraevens , Algemeen boekhouden, Antwerpen: De Boeck, recentste versie
- Bonne Crescentia, Liagre Hilde, Saenen Karel , Boekhouden: een kennismaking. Gent : Academie Press, recentste versie

WEBSITES:
www.ibr-ire.be
www.mesotten.be
www.minfin.fgov.be

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off75,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off75,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennistoets25,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)