Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Vastgoedtransacties 424953/1689/1920/1/46
Studiegids

Vastgoedtransacties 4

24953/1689/1920/1/46
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Asselman Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands off 70,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Tijd voor toetsing wordt 1,5u i.p.v. 2u
Academiejaar Kennistoets 30,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans      
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 70,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Voorziene tijd voor toetsing 1,5u i.p.v. 2u
Tweede examenperiode Kennistoets 30,00 Toetsmedium: schriftelijk/digitaal

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Vastgoedtransacties 3.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student respecteert de deontologische codes, toont verantwoordelijkheidszin en legt een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student heeft kennis van en inzichten in de Belgische vastgoedmarkt en de markt van externe beheerders (commercieel vastgoed)
De student kan de inmenging van de overheid in de vastgoedmarkt (o.a. via het grond- en pandenbeleid, monumenten & landschappen,….) uitleggen en de gevolgen ervan plaatsen
De student kan een PPS-contract analyseren en diens gevolgen plaatsen
De student kan omgaan met concrete gevallen van minder volstrekte zakelijke rechten (o.a. opstal, erfpacht, vruchtgebruik,...) en deze interpreteren en analyseren
De student kent de stuctuur van sociale huisvesting en kan de eraan verbonden gevolgen beargumenteren binnen de vastgoedmarkt
De student weet hoe transacties van "atypisch" vastgoed plaatsvinden en kan deze vergelijken met het typische residentiële vastgoed

Leerinhoud

1. Casestudy: de opstalovereenkomst
2. Casestudy: de erfpachtovereenkomst
3. Casestudy: de beroepsverkoper van vastgoed
4. Casestudy: de Sociale huisvestingsmaatschappijen / Sociaal verhuurkantoor

5. Selectie van casestudy’s (juridisch, fiscaal en economisch)
* Vruchtgebruik
* Recht van bewoning
* Erfdienstbaarheden
* Grond- en pandenbeleid
* Monumenten en landschappen
* Vastgoed en Overheid
* Retail (winkelvastgoed)
* PPS (contract)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- VERBEKE, A., Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 312 p.;
- VAN HOUTE-VAN POPPEL en B. KOHL, De aannemingsovereenkomst, Mechelen, Kluwer, 148 p.;
- TIMMERMANS, R., Het vastgoedmakelaarscontract, Brussel, larcier, 244 p.;
- LEPERE, PH., De koop-verkoop overeenkomst, Antwerpen, Maklu, 112 p.;
- DEVROEY, M., De Wet-Breyne, Lokeren, Konstruktieve Publicaties, 242 p.;
- MEULEMANS, D., SNICK, I. en SNICK, M. (ed.), Handboek bezetting ter bede, Gent, Story Publishers, 183 p.;
- HANSELAER, A. en HUBEAU, B., Sociale huur, Brugge, die keure, 273 p.;
- DE BRUYNE, E. en DE TROEYER, K., praktisch registratierecht, Antwerpen, de boeck, 272 p.;
- HEEB, C., De Makelaar, doctoraatsproefschrift Rechten K.U.Leuven in Recht en ondernemen, Brugge, die keure, 573 p.;
- BLOCKX, G., LENS, F. en WYNANT, L., Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden in RNPS, Mechelen, Kluwer, 354 p.;
- VANDEBEEK, N., Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Grondige analyse van enkele rechtsfiguren in RNPS, Mechelen, Kluwer, 291 p.;
- Tijdschrift Huurrecht in de praktijk, driemaandelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tijdschrift voor Appartements- en immorecht, driemaandelijks, Kluwer, Mechelen;
- Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, tweemaandelijks, Intersentia en die keure, Antwerpen en Brugge;
- Vastgoed-Info, tweewekelijks, Kluwer; Tips&Advies Vastgoed, veertiendaagse adviesbrief, Indicator, Leuven.
- Verbeke, A.-L., Knelpunten onderhandelen en bemiddelen van contracten, Intersentia, Fisher, R. en Ury, W., Getting to YES, Penguin Books, Ury, W., Onderhandelen met lastige mensen, Business Contact, laatste editie.De Cremer, D., Onderhandelen op mensenmaat, Acco,;
- Tieleman, K. en Buelens, M., Essentials onderhandelen, Lannoo Campus;
- Gijs, W., Deal? Het geheim van succesvol onderhandelen, Lannoo Campus;
- Gijs, W.,Toolbox voor onderhandelingen, Kluwer.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennistoets30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off70,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)