Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Fiscaliteit 424955/1689/1920/1/17
Studiegids

Fiscaliteit 4

24955/1689/1920/1/17
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • vastgoed
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Devos Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Boekhouden & erf- en schenkbelasting 3 OF eerder ingeschreven voor Boekhouden & erf- en schenkbelasting 3.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de intresten en kapitaalaflossingen van (hypothecaire) (woning)leningen in de personenbelasting correct plaatsen en optimaal verwerken.
De student kan de mogelijke belastingverminderingen die een hypothecaire woonlening opleveren onderscheiden en het belang ervan beredeneren.
De student kan de onroerende inkomsten en kosten voor alle mogelijke onroerende goederen (grond/gebouw-België/buitenland-prive/beroepsgebruik-eigendom/VG/NE/onverdeeld) benoemen en berekenen.
De student kan persoonlijke gegevens en gezinslasten in een fiscale aangifte plaatsen en de implicaties ervan beredeneren en berekenen.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student begrijpt hoe de personenbelasting werkt en kan dit terugkoppelen aan de fiscale behandeling van vastgoed.
De student kan een optimaal fiscaal advies geven in het kader van de taxatie van vastgoed binnen de personenbelasting.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan de actuele fiscale wetgeving met betrekking tot onroerend goed kritisch becommentariëren
De student kan een fiscale aangifte correct invullen en een fiscale afrekening beredeneren (eventueel a.d.h.v. fiscale naslagwerken en databanken )
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student kan de fiscale en financiële aspecten van een hypothecaire woninglening in een concrete casus toepassen

Leerinhoud

1. Inleiding tot de studie van de personenbelasting:
* Koppeling onroerend goed versus PB
* Inleidende begrippen & recente belastingshervormingen
* Aangifte (documenten, tijdstip, uitstel,…)
* Belastingsschijven
* Belastingsvrije som & verhogingen
* Persoonlijke gegevens & gezinslasten (burgerlijke stand, KTL, PTL, handicap, …)

2.Onroerende inkomsten
* KI en huurinkomsten
* Belastbare grondslag
* Eigen woning versus andere woningen
* Grond versus gebouw,
* Belgisch versus buitenlands vastgoed
* Verhuur, pacht & opstal
* Belastbaar inkomen uit OG

3. Verwerking van intresten en kapitaalaflossingen van (hypothecaire) leningen

a. Situering belastingvoordelen eigen woning
* Belang van domicilie
* Belang van tijdstip afsluiten lening
* Gevolgen

b. De Vlaamse geïntegreerde woonbonus
* Toelatingsvoorwaarden
* Bestedingen die in aanmerking komen
* Begrenzingen
* Korf
* Aangifte
* Verdeling over echtgenoten
* Fiscaal voordeel

c. De Vlaamse belastingvermindering woonbonus (generatie 1 en 2)

d. Gewestelijke belastingvermindering
* Voor gewone intresten
* Langetermijnsparen voor kapitaalaflossingen

e. Federale belastingvermindering
* Voor bijkomende intresten
* Voor kapitaalaflossingen

4. Toepassingen:
* Oefeningen
* Gebruik & analyse van een fiscale afrekening: impact van vastgoed

5. Selectie van (onroerende) uitgaven die recht geven op een belastingvermindering

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-Cursusdocumenten via het digitaal leerplatform

-Hugelier, S. (recentste versie) Praktisch personenbelasting, Antwerpen, De Boeck.Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- MAES, L. en PLETS, N. (eds.), Handboek Personenbelasting, Kluwer, Mechelen, recentste versie.
- SPRUYT, A., Inleiding tot het belastingrecht , Die Keure , recentste versie.
- VAN CROMBRUGGE, S., De grondregels van het Belgisch fiscaal recht , Biblo , recentste versie.
- DELANOTE, M., MAUS, M. & SPRUYT A., Basisbegrippen fiscaal recht , Die Keure , recentste versie.
- MAES, L. & DE CNIJF, H., Belastingrecht in kort bestek , Intersentia , recentste versie.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off70,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennistoets30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off70,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)