Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Praktijk B32104/1792/1920/1/56
Studiegids

Praktijk B

32104/1792/1920/1/56
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Verstockt Inge
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Claus Greet, De Belder Imke, De Grave Hanne, De Laet Els, Goethals Kristin, Heuvelmans Rony, Heylen Leen, Kerff Karen, Ruttens Inge, Schits Barbra, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel, Vermylen Paul
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Algemene didactiek OF simultaan te volgen met Algemene didactiek) EN (eerder ingeschreven voor Praktijk A OF simultaan te volgen met Praktijk A).

Korte omschrijving

Uitwerken en uitvoeren van lesfasen in de schoolcontext; verder uitwerken van portfolio ahv ondermeer supervisie

Onderwijsorganisatie (tekst)

80% aanwezigheid is verplicht. Als je afwezig bent dan moet je deze wettigen. De klassenraad kan, bij een te ruime afwezigheid, beslissen dat je niet kan deelnemen aan de evaluatie van het onderdeel portfolio.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
hanteert mondeling en schriftelijk gepast taalgebruik
stimuleert een gepast en vakgericht taalgebruik bij leerlingen
I: interactie: de klas managen
bewaart het overzicht over de klasgroep tijdens het uitvoeren van de lessen
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
formuleert duidelijke en concrete suggesties ter bijsturing van de les rond vakoverschrijdende eindtermen na deze te hebben uitgevoerd
gaat gericht en kritisch om met feedback van studenten, lectoren en mentoren
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert aan de stage verbonden administratie correct uit
B: leerbevordering: doelgericht werken
De student selecteert en concretiseert leerplandoelen
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
gebruikt gerichte en betrouwbare bronnen bij het uitwerken van lessen
verbreedt en verdiept de eigen kennis en vaardigheden
L: interactie: inspirerend coachen
stelt gerichte vragen en geeft gericht feedback aan collega's
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
de student gaat gepast om met de verwachtingen van de stageschool
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gebruikt gerichte en betrouwbare bronnen bij het werken aan groeipunten
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
de student omschrijft de algemene en specifieke beginsituatie van de klasgroep en individuele leerlingen
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
analyseert een les vanuit de specifiek aangereikte vakdidactiek
ontwerpt een functionele lesvoorbereiding voor de hele klasgroep
ontwerpt een les waarin vakoverschrijdende eindtermen een duidelijk plaats krijgen
voert de uitgewerkte les doelgericht uit

Leerinhoud

In deze stage observeer je een klasgroep voor het vak/de vakken die je zel geven. Je neemt, nadat je je een beeld vormde van de beginsituatie, een aantal lesfasen over van je mentor.

Je werkt verder aan je portfolio door middel van supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen125,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio20,00
AcademiejaarStage80,00