Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Praktijk C32110/1792/1920/1/66
Studiegids

Praktijk C

32110/1792/1920/1/66
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Verstockt Inge
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, De Belder Imke, De Beule Els, De Grave Hanne, Hendrickx Ann, Heuvelmans Rony, Heylen Leen, Lahaye Michel, Lugghe Luc, Van Bogaert Eveline, Van Heukelom Gretel, Vermylen Paul
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 375,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Algemene didactiek EN geslaagd voor Praktijk B) OF geslaagd voor Leren in gesimuleerde contexten.

Korte omschrijving

Ontwerpen en uitvoeren van lessen; verschillende leraren rollen integreren; verdere uitwerking van portfolio

Onderwijsorganisatie (tekst)

80% aanwezigheid is verplicht. Als je afwezig bent dan moet je deze wettigen. De klassenraad kan, bij een te ruime afwezigheid, beslissen dat je niet kan deelnemen aan de evaluatie van het onderdeel portfolio.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
zet principes van taalgericht vakonderwijs bewust in bij het uitwerken en uitvoeren van lessen
K: interactie: diversiteit hanteren
Hanteert een interactiestijl die gelijkwaardigheid vooropstelt
I: interactie: de klas managen
managet zijn klas op een weloverwogen en gepaste wijze
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
gaat gericht en kritisch om met feedback van medestudenten, lectoren en mentoren
profileert zich als beginnend leerkracht
reflecteert over de eigen leerkrachtstijl
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert (klas)administratieve taken correct uit
B: leerbevordering: doelgericht werken
selecteert en concretiseert leerplandoelen en integreert deze in een functionele lesvoorbereiding
zet bewust in op arbeidsmarktgericht attitudevorming en maatschappelijke participatie tijdens het uitwerken en uitvoeren van (praktijk)lessen
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Integreert "leren leren" en "leren kiezen" in zijn lessen
integreert praktijkelementen en theorie in een lesontwerp en -uitvoering
F: leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert vernieuwende ontwikkelingen bij het uitwerken en uitvoeren van lessen
speelt in op actuele thema's tijdens lesmomenten
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
creëert een klasklimaat waarbinnen er sprake is van een hoog welbevinden bij alle leerlingen
creëert een leer- en leefklimaat waarbij er sprake is van een hoge betrokkenheid bij alle leerlingen
L: interactie: inspirerend coachen
geeft gericht feedback aan leerlingen
J: interactie: constructief samenwerken
gaat actief op zoek naar manieren om ouderbetrokkenheid te verhogen binnen een schoolcontext
gaat in gesprek over de rol van onderwijs binnen de samenleving
motiveert het belang van contact met externen
voert diverse leraarsrollen gepast uit
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
gaat gepast om met verwachtingen vanuit de stageschool
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat gericht op zoek naar leerkansen om het eigen kennen en kunnen te verbreden of verdiepen
geeft weer hoe klasadministratie moet worden uitgevoerd en hoe de school hiermee omgaat
bakent een contextgebonden, realistische leervraag af op basis van reflectie en relevante literatuur
toont het verband tussen hun vaardigheidstraject en de eigen competentieontwikkeling aan
illustreert de verschillende fasen van het vaardigheidstraject
rapporteert over de belangrijkste inzichten van het vaardigheidstraject
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
omschrijft de algemene en specifieke beginsituatie van de klasgroep en individuele leerlingen op een voor hem functionele wijze
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
ontwerpt een krachtige leeromgeving met duidelijk oog voor doorgedreven differentiatie
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert het proces en product bij leerlingen op een gepaste manier

Leerinhoud

In deze stage werk en voer je volledige lessen uit. Je integreert al je opgedane kennis en ervaring. Je neemt een aantal ruimere leraarsrollen (bv teamgericht, klasadministratie) in je stageschool op zodat je inzicht in de ruimere context van leraarschap nog kan worden versterkt.

Je werkt verder aan je portfolio door middel van supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werkplekleren en/of stage35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen328,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio25,00
AcademiejaarStage75,00