Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Praktijk op de eigen werkplek 2 : LIO32115/1797/1920/1/07
Studiegids

Praktijk op de eigen werkplek 2 : LIO

32115/1797/1920/1/07
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Lier)
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Bisschops Patrick, De Beule Els, Geuvens Liesbeth, Heylen Leen, Kerff Karen, Laurent Marleen, Schits Barbra, Van Bogaert Eveline, Van Heukelom Gretel, Vermylen Paul, Verstockt Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 300,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO OF eerder ingeschreven voor CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (3119/40009236;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF eerder ingeschreven voor CVO-module Leraar in opleiding 1 (10642/70000494;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF eerder ingeschreven voor CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (11057/70000889;120u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF eerder ingeschreven voor CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 3 120LT (10366/70000282;120u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF simultaan te volgen met Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO OF simultaan te volgen met CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (3119/40009236;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF simultaan te volgen met CVO-module Leraar in opleiding 1 (10642/70000494;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF simultaan te volgen met CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (11057/70000889;120u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF simultaan te volgen met CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 3 120LT (10366/70000282;120u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor Algemene didactiek OF geslaagd voor CVO-module Algemene didactiek (10373/70000289;80u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Didactische competentie algemeen (3048/40009019;80u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Didactische competentie algemeen (11708/70001534;60u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor Algemene didactiek OF geslaagd voor CVO-module Algemene didactiek (10373/70000289;80u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Didactische competentie algemeen (3048/40009019;80u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Didactische competentie algemeen (11708/70001534;60u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor Leerlabs OF geslaagd voor CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (3119/40009236;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Leren in netwerk (LIO) (11091/70000923;40u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module ICT in het onderwijs (10376/70000292;40u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Leraar in opleiding 1 (10642/70000494;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) .

Korte omschrijving

In deze stageperiode op je eigen werkplek worden je didactische en pedagogische vaardigheden aangescherpt. Focus ligt hier op het vervullen van je leraarsrollen buiten de klascontext enerzijds, alsook op het diepgaand inzetten op differentiatie en zorgverbredingsinitiatieven anderzijds.

In combinatie met je stage geef je je groeiportfolio verder vorm.

Onderwijsorganisatie (tekst)

80% aanwezigheid is verplicht. Als je afwezig bent dan moet je deze wettigen. De klassenraad kan, bij een te ruime afwezigheid, beslissen dat je niet kan deelnemen aan de evaluatie van het onderdeel portfolio.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Vertrekt vanuit een duidelijk omschreven beginsituatie om een krachtige leeromgeving te creëren
B: leerbevordering: doelgericht werken
bereidt leerlingen doelgericht voor op maatschappelijke participatie
werkt doelgericht bij het ontwerpen en uitvoeren van lessen
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Integreert "leren leren" en "leren kiezen" in zijn lessen
Vertaalt leerinhouden in een samenhangend aanbod
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert het proces en product bij leerlingen op een gepaste manier
J: interactie: constructief samenwerken
gaat actief op zoek naar manieren om ouderbetrokkenheid te verhogen binnen een schoolcontext
gaat in gesprek over de rol van onderwijs binnen de samenleving
heeft gericht contact met externen en motiveert zijn aanpak
voert diverse leraarsrollen gepast uit
I: interactie: de klas managen
Creëert een veilige en overzichtelijke klasorganisatie
G: interactie: taal ontwikkelen
Stimuleert vak- en schooltaal bij leerlingen
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
creëert een klasklimaat waarbinnen er sprake is van een hoog welbevinden bij alle leerlingen
creëert een leer- en leefklimaat waarbij er sprake is van een hoge betrokkenheid bij alle leerlingen
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
profileert zich als beginnend leerkracht
reflecteert over de eigen leerkrachtstijl
gaat gericht en kritisch om met feedback van medestudenten, lectoren en mentoren
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat gericht op zoek naar leerkansen om het eigen kennen en kunnen te verbreden of verdiepen
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert (klas)administratieve taken correct uit
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Gaat gepast om met de verwachtingen van de werkplek

Leerinhoud

Tijdens deze stageperiode zet je in op doorgedreven vormen van diffeentiatie en zorgverbredingsinitiatieven. Je neemt bewust de leraarsrollen buiten je klascontext op. Je integreert dus de opgedane kennis uit de kaderopleidingsonderdelen en vakdidactieken in je onderwijspraktijk. Denk hierbij aan het voeren van oudergesprekken, deelname aan vakgroepen, personeelsvergaderingen…

Je zet de uitwerking van je portfolio verder, dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen en door middel van supervisie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen255,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage70,00
AcademiejaarPortfolio30,00