Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Praktijk 1 + 232339/1813/1920/1/42
Studiegids

Praktijk 1 + 2

32339/1813/1920/1/42
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat orthopedagogie (Antwerpen), trajectschijf 1
  • Graduaat orthopedagogie (Mechelen)
  • Graduaat orthopedagogie (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Anthonissens Nans, Bachot Anja, Bal Annemie, Bevers Marc, Boeynaems Esther, Ceusters Ilse, Coppens Sanne, Davits Deborah, De Ceuster Hanne, De Ridder Tine, Engels Anouk, Gielis Steven, Gryseels Anne, Hendrickx Lieve, Jacobs Inge, Lansens Rik, Lauwers Carina, Leirs Sybryn, Rogge Eveline, Rosseel Dona, Schoetens Godelieve, Severeyns Griet, Stoffels Ellen, Vandenbussche Jan, Vandendriessche Nadine, Van Tiggelen Marianne, Vermeulen Guido, Verschaeren Edward, Voorspoels Hannelore, Vos Wouter, Wieërs An, Wouters Leendert, Wynants Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche. Informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

In functie van gewijzigde toetsvormen n.a.v. de coronacrisis is ook een aanpassing t.o.v. de informatie over de ‘Onderwijsorganisatie’ in de ECTS-fiche mogelijk. De informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt ook verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche. Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 546,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'praktijk 1 + 2' behandelt de kennismaking met het beroep van opvoeder-begeleider en het sociaal-agogisch werkveld.
Het olod 'praktijk 1 + 2' bereidt voor op zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid dragen en positief-kritisch reflecteren in één van de orthopedagogische werkvelden.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: Leefklimaat op maat: De gegradueerde draagt in vertrouwde en nieuwe, complexe contexten methodisch bij tot het uitbouwen van een leefklimaat op maat.
De student analyseert de meest courante taken van een opvoeder in een variatie aan doelgroepen
De student benoemt de taken van een opvoeder/begeleider op de eigen praktijkplaats.
De student participeert aan de dagelijkse werking
De student stelt vragen over de manier van werken (methodieken en theoretische denkkaders)
De student toont respect voor andere waarden en normen (+ gedragsindicatoren)
De student treedt cliënten eerlijk en authentiek tegemoet
De student zoekt de organisaties van de welzijnssector op m.b.v. de sociale kaart
04: Eigen referentiekader: De gegradueerde handelt vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid. De gegradueerde is zich bewust van het eigen referentiekader en handelt vanuit erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten en cliëntsystemen.
De student toont respect voor andere waarden en normen (+ gedragsindicatoren)
De student treedt cliënten eerlijk en authentiek tegemoet
10: Reflectie en levenslang leren: De gegradueerde stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij o.b.v. van (zelf)reflectie en levenslang leren.
De student stuurt zichzelf bij op basis van zelfreflectie
12: Doelstellingen: De gegradueerde werkt kritisch en constructief mee aan de doelstellingen van de eigen organisatie.
De student zoekt de organisaties van de welzijnssector op m.b.v. de sociale kaart
01: Ondersteuning en begeleiding: De gegradueerde ondersteunt en begeleidt cliënten en cliëntgroepen tijdelijk of langdurig in hun dagelijks leven op vlak van wonen, werken, leren en vrije tijd.
De student analyseert de meest courante taken van een opvoeder in een variatie aan doelgroepen
03: Ondersteuningsplan: De gegradueerde levert binnen de eigen verantwoordelijkheid, autonoom en met initiatief, een substantiële bijdrage aan het vormgeven en aan het implementeren van het ondersteuningsplan. De gegradueerde doet dit in samenspraak met de cliënt, het cliëntsysteem, het team en andere betrokken actoren.
De student formuleert vragen en bedenkingen in functie van het handelingsplan/ondersteuningsplan van de cliënt
De student ontwikkelt respons op een hulpvraag van de client vanuit observatie, eigen ervaring en overleg met het team.
De student verzamelt informatie om de hulpvraag van de cliënt vast te stellen
De student communiceert mondeling op een gestructureerde wijze
De student participeert aan de dagelijkse werking
De student stelt vragen over de manier van werken (methodieken en theoretische denkkaders)
De student benoemt de taken van een opvoeder/begeleider op de eigen praktijkplaats.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Studiewijzer
  • Het cursusmateriaal zal digitaal ter beschikking worden gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren20,00 uren
Werkplekleren en/of stage350,00 uren
Werktijd buiten de contacturen176,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00De stagebeoordeling gebeurt op basis van:
- evaluatie stage
- portfolio
- inbreng tijdens supervisiecontacten

Als de student ongewettigd afwezig is, kan er een 0 op 20 toegekend worden voor de stage.
Als de student aan het einde van de stageperiode meer dan 10% van de totaal uit te voeren stage-uren gewettigd afwezig was, kan er een 0 op 20 toegekend worden.
Bij ongewettigde afwezigheid op het arbeidsgeneeskundig onderzoek wordt 1 punt van het totaalcijfer afgetrokken voor elke afwezigheid.