Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Methoden en onderzoek S132353/1692/1920/1/07
Studiegids

Methoden en onderzoek S1

32353/1692/1920/1/07
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanherle Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een diëtist is een evidence based gezondheidswerker. Een actief onderzoekende houding en inzicht in epidemiologie, en meer specifiek in voedingsepidemiologie, is essentieel om onderzoeksresultaten te kunnen interpreteren en implementeren in gezondheidsadvies. Kansrekenen is de basis om risico's in te schatten en associaties tussen een bepaalde blootstelling en gezondheidseffect te kwantificeren.

Een diëtist verzamelt en klasseert gegevens. Beschrijvende statistiek is het instrument dat hierbij gebruikt wordt.
Er is een sterke verwevenheid met ‘praktijkonderzoek’: de verzamelde gegevens worden daar statistisch verwerkt, geanalyseerd en geïnterpreteerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

methodologie
berekent kengetallen bij gegroepeerde metingen
berekent statistische kengetallen van een steekproef
beschrijft de verschillende stappen in onderzoek
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
berekent kengetallen bij gegroepeerde metingen
berekent statistische kengetallen van een steekproef
beschrijft de verschillende stappen in onderzoek
classificeert op basis van normale verdeling en standaardnormale verdeling
hanteert correcte epidemiologische terminologie
interpreteert associatiematen
interpreteert epidemiologische studies correct
interpreteert frequentietabellen en grafieken
interpreteert statistieken
karakteriseert epidemiologie en voedingsepidemiologie
onderkent de statistische achtergrond van voedingsaanbevelingen
past de hiërarchie van evidence toe
vertaalt onderzoeksvragen naar een correcte meetmethode (incl. vragenlijst)
evidence-based handelen
hanteert correcte epidemiologische terminologie
interpreteert epidemiologische studies correct
past de hiërarchie van evidence toe
vertaalt onderzoeksvragen naar een correcte meetmethode (incl. vragenlijst)

Leerinhoud

• Voedingsepidemiologie: wat en doel, groep vs. individu
• Epidemiologische studies met voorbeelden. Observationeel (beschrijvend – analytisch) vs. interventie (RCT – community based) . Meta-analyse
• Opzetten van onderzoek (kwalitatief / kwantitatief ) . Formuleren van Onderzoeksvragen en hypothesen
• Vertalen van onderzoeksvragen: ontwikkelen/keuze van een vragenlijst als meetinstrument; steekproefgrootte en onderzoeksopzet.
• kansrekenen met gegevens gerangschikt in frequentietabellen (kans, risico, odds, prevalentie, incidentie)
• interpretatiefouten bij referentiewaarden. kansrekenen met gegevens gerangschikt in een (2×2)-frequentietabel: associatiematen : RR en OR.

• beschrijven van een reeks resultaten (steekproef) met frequentietabel en grafieken; parametervrije kengetallen (Me, kwartielen, percentielen, IQR, normaalwaarden, groeikaarten). opstellen van ‘codeboek’ en ‘datamatrix’ voor een onderzoek
• parametrische kengetallen (gemiddelde, SD, SE en VC%); gegroepeerde metingen (spreiding intra en inter); biologische variatie (aantonen van een verandering en classificaties)
• normale verdeling; herhaalde metingen (juistheid en precisie); biologische variatie (aantonen van een verandering en classificaties)
• individu binnen een populatie (biologsiche variatie); normale verdeling; z-waarden en p-waarden (tabel standaardnormale verdeling); biologische parameters (classificaties)
• individu binnen een populatie; percentielen, aanbevolen hoeveelheden;
• normale verdeling en outliers

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus ‘methoden en onderzoek’- S1 – auteur: Veerle Van Vlaslaer, Koen Vanherle - AP Hogeschool.
Formuleboekje ‘methoden en onderzoek’ - auteur: Veerle Van Vlaslaer, Koen Vanherle - AP Hogeschool.
Wetenschappelijke artikels (in cursus en op e-campus).
Een rekenmachine.
AP Kennislijn en AP Richtlijn

Materiaal en bronnen op Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Als naslagwerk in de bib: ‘Medical statistics at a glance’ van Petrie en Sabin (ISBN 0632050756) in de bib (hoofdstukken 1 tem 11) - 2000.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Gebruik van het formuleboekje is toegelaten. Schrijven in het formuleboekje is niet toegestaan.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Gebruik van het formuleboekje is toegelaten. Schrijven in het formuleboekje is niet toegestaan.