Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Diëtetiek S232357/1692/1920/1/46
Studiegids

Diëtetiek S2

32357/1692/1920/1/46
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Ingrid, Baete Eline
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands off 100,00 Digitale toets, open boek, examentijd is 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Digitale toets, open boek, examentijd is 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Diëtetiek S1 EN simultaan te volgen met Gezondheidsvoorlichting S1).

Korte omschrijving

De behoefte aan voedsel en voedingsstoffen, de beleving van voedsel- en voedingsproblemen zijn onder andere afhankelijk van de leeftijd. Elke leeftijdscategorie kent haar eigen behoeftes en voedingsproblemen: zwangere en lacterende, zuigeling, peuter en kleuter, scholieren, adolescenten en ouderen. De volwassenen zijn in het eerste semester behandeld. We bouwen verder op de kennis van het eerste semester als basis om de andere leeftijdscategorieën te bestuderen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
hanteert vakterminologie omtrent de adviezen die gelden bij de verschillende levensfasen
gezondheidsbevordering
hanteert de richtlijnen van het voorlichtingsmodel voor beweging en sedentair gedrag aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen
methodologie
stelt een (voedings)behandelplan op aangepast aan verschillende leeftijdsgroepen
stelt een (voedings)behandelplan op voor een individu met specifieke behoeften (zwangeren/ lacterenden)
nutritional assessment op individueel niveau
stelt een (voedings)behandelplan op voor een individu met specifieke behoeften (zwangeren/ lacterenden)
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
stelt een (voedings)behandelplan op aangepast aan verschillende leeftijdsgroepen
probleemanalyse
motiveert evidence based de adviezen voor een bepaalde casus (leeftijdsfasen)

Leerinhoud

Van lesweek 1-6 wordt er een dwarsdoorsnede gemaakt doorheen de levensloop waarbij volgende thema's per les aan bod komen: de energiebehoefte, groeicurve, de macro- en micronutriënten, het geven van voedingsadvies, beweging en sedentair gedrag.
Van lesweek 7-13 wordt de theorie omgezet in praktische oefeningen waarbij per les een workshop per leeftijdsgroep aan bod komt.
Over zuigelingenvoeding wordt een praktijkles georganiseerd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale Cursus via het leerplatform Digitap

Voedingsaanbevelingen voor België, HGR, nr. 9285, herziening 2016

Brochures 'Kind en Gezin', Hallepoortlaan, 27 te 1060 Brussel, www.kindengezin.be

NUBEL, 6de editie, Belgische voedingsmiddelentabel,

Maten en gewichten, handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België, uitgave 2005

AP richtlijn van het lopende academiejaar

AP kennislijn van het lopende academiejaar

 

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Practicum en/of oefeningen3,50 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Het examen kan digitaal (op eigen laptop van student) afgenomen worden. examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen.