Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
GezondheidsbevorderingS332369/1692/1920/1/66
Studiegids

GezondheidsbevorderingS3

32369/1692/1920/1/66
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Baete Eline, Vinck Billie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Digitale toets, examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Het vak ‘gezondheidsbevordering’ is opgesplitst in twee delen. Enerzijds worden theoretische inzichten met betrekking tot gezondheidsbevordering toegelicht. Het planmatige GB-plan wordt als leidraad gebruikt. In de eerste instantie wordt er stil gestaan bij gezondheidsproblemen (epidemiologie, interpreteren van grafieken en tabellen), vervolgens wordt er nagegaan welk gedrag (ongezonde voeding, weinig beweging, sedentair gedrag) hiervan aan de oorzaak ligt. Er wordt verder gewerkt op de determinanten of redenen van dit (ongezonde) gedrag zoals te weinig kennis, weinig tijd, weinig aanbod, sociale normen, slechte kwaliteit van fietspaden… Wanneer de determinanten in kaart worden gebracht, kan, aan de hand van methoden en technieken om gedragsverandering te bewerkstelligen, een interventie opgesteld worden. Nadat de interventie werd geïmplementeerd volgt er nog een proces- en effectevaluatie. Anderzijds wordt er dieper ingegaan op consumentengedrag en sociale marketing en hoe deze concepten kunnen toegepast worden op gezondheidsbevordering. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

gezondheidsbevordering
Analyseert de determinanten (omgeving en persoonlijk) van gedrag
Beschrijft de gezondheidsbevorderende concepten en begrippen van het beleid in Vlaanderen
Hanteert de fasen van gedragsverandering
Legt de verschillende vormen van evaluatie uit bij een gezondheidsbevorderend project
Legt uit hoe de omgeving het gedrag kan beïnvloeden
Past de methoden voor gedragsverandering toe
Past de technieken voor gedragsverandering toe
Vergelijkt de verschillen en gelijkenissen tussen consumentengedrag en gezondheidsbevordering
methodologie
Past de methoden voor gedragsverandering toe
Past de technieken voor gedragsverandering toe
probleemanalyse
Legt de verschillende vormen van evaluatie uit bij een gezondheidsbevorderend project
Analyseert de determinanten (omgeving en persoonlijk) van gedrag
stakeholdergerichtheid
Legt uit hoe de omgeving het gedrag kan beïnvloeden

Leerinhoud

Bij de aanvang van de lessenreeks worden de begrippen en het beleid van gezondheidsbevordering aangehaald. Er wordt vervolgens dieper ingegaan op het proces van gedragsverandering waarbij zowel het persoonlijke gedrag als de invloed van de omgeving aan bod komen. Er worden methoden en technieken aangereikt om gedrag te gaan beïnvloeden. Er wordt geleerd hoe een campagne opgezet kan worden aan de hand van het GB-plan. Tenslotte worden de thema's consumentengedrag en sociale marketing behandeld. Voor meer gedetailleerde informatie: zie semesterboek.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale cursus: "Gezondheidsbevordering"  is beschikbaar op het digitale leerplatform: Digitap.- Auteur: Eline Baete en Billie Vinck - AP Hogeschool
Lesnota's en powerpoint presentaties
Vakliteratuur

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Het examen kan digitaal (op eigen laptop van student) afgenomen worden. examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen.