Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Methoden en onderzoek S332370/1692/1920/1/03
Studiegids

Methoden en onderzoek S3

32370/1692/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde als Methoden en onderzoek 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanherle Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Examentijd 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 35 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Een diëtist pakt problemen ‘evidence based’ aan: voor een bepaald probleem (casus) ga je in de wetenschappelijke vakliteratuur op zoek naar relevante en correcte informatie zodat je de oplossing van het probleem met wetenschappelijke correcte argumentatie kan onderbouwen. In dit onderdeel krijg je verder inzicht in de statistische begrippen en technieken die je nodig hebt bij het lezen en interpreteren van , of eventueel zelf meewerken aan, wetenschappelijk onderzoek (nutritioneel epidemiologisch onderzoek). Bijzondere aandacht gaat naar het optimaliseren van een onderzoeksopzet en omgaan met verstorende factoren (confounding).

We bekijken hoe je ‘associaties’ tussen verschillende kenmerken kan aantonen en leer je statistiek gebruiken als hulpmiddel bij screening/diagnose en bij het valideren van meetmethoden. Lineaire correlatie en regressie zijn vaak gebruikte technieken. We leren je om onderzoeksvragen op basis van een steekproef te beantwoorden a.d.h.v. betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetesten (met bijhorende type I en type II fouten). We bekijken ook de concrete toepassing en voorstelling van deze technieken in de vakliteratuur.

Tenslotte bekijken we de aspecten van monitoren en evalueren, specifiek gericht op de diëtistenpraktijk 

OLR-Leerdoelen (lijst)

methodologie
interpreteert correlatie
verwerkt de resultaten van een onderzoek
nutritioneel onderzoek op groepsniveau
interpreteert correlatie
interpreteert epidemiologisch onderzoek en vakliteratuur
interpreteert screening en diagnose
kiest een juiste onderzoeksmethode in functie van een onderzoeksvraag
past de principes van Public Health Nutrition toe
verwerkt de resultaten van een onderzoek
voert hypothesetesten uit
evidence-based handelen
interpreteert epidemiologisch onderzoek en vakliteratuur
kiest een juiste onderzoeksmethode in functie van een onderzoeksvraag
past de principes van Public Health Nutrition toe
werkt evidence based

Leerinhoud

Epidemiologische studies. Ontwikkelen en keuze onderzoeksdesign
Onderzoeksopzet: Restricting - a-selectieve toewijzing = randomisatie - selectieve toewijzing = matching .
Meting van gezondheid : doel van meten dataverzameling - outcome - indeling van gezondheidsmaten
Confounding, effectmodificatie en causaliteit.
Stratificatie en standaardisatie. Directe en indirecte standaardisering.
Screeningsinstrumenten en vragenlijsten. associatiematen (Se/Sp/PV+/PV-) en diagnostiek
Associatie : Pearson correlatie
Lineaire regressie; regressoren/regressiecoëfficiënten/intercept
Standaardfout
Lineaire regressie: voorspelling y-waarde en betrouwbaarheidsinterval
Validatie van meetmethoden en schriftelijke voedingsanamnesetechnieken . herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, precisie . Grafisch. Bland-Altman-plots
Normale verdeling: verdeling van een steekproefgemiddelde (centrale limietstelling); t-verdeling Student; betrouwbaarheidsinterval voor een gemiddelde - gemiddelde dag; betrouwbaarheidsinterval en referentie-interval
Inleiding hypothesetesten: formuleren hypothesen (vanuit de onderzoeksvragen); hypothesetesten op µ (1 steekproef);
Mogelijke fouten bij hypothesetesten; type i en II. P-waarde en significantieniveau. Statistische significatie en klinische relevantie. Hypothesetesten op sigma (1 steekproef);
Hypothesetesten op µ (2 steekproeven); oefeningen
Hypothesetesten op sigma (2 steekproeven);
z-test voor proportie
Welke andere testen worden ook vaak gebruikt, overzicht en hoe mee omgaan
Statistisch corrigeren: stratificatie, multiple regressie en partiële correlatie . Blindering . Test-retest /cross-over - parallelle groepen - cross-over design.
Missing values, non-responders en drop-out . Meer dan 2 groepen vergelijken in wetenschappelijke artikels (multiple testing probleem)
Onderzoek in de diëtistenpraktijk: Monitoring en outcome evaluation. Onderzoeksresultaten toepassen: NNT/NWT

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus ‘methoden en onderzoek’- S3 – auteur: Veerle Van Vlaslaer, Koen Vanherle - AP Hogeschool.
Formuleboekje ‘methoden en onderzoek’ - auteur: Veerle Van Vlaslaer, Koen Vanherle - AP Hogeschool.
Wetenschappelijke artikels (in cursus en op e-campus).
Een rekenmachine.
AP Kennislijn en AP Richtlijn

Materiaal en bronnen op Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen55,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Gebruik van het formuleboekje is toegelaten. Schrijven in het formuleboekje is niet toegestaan.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Gebruik van het formuleboekje is toegelaten. Schrijven in het formuleboekje is niet toegestaan.