Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Diëtetiek S432374/1692/1920/1/42
Studiegids

Diëtetiek S4

32374/1692/1920/1/42
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de voedings- en dieetkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adam Marleen, Le Bruyn Bente, Van Laer Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands off 100,00 Digitale toets, examentijd is 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 100,00 Digitale toets, examentijd is 2u (deze tijd wordt omschreven als 1,5u + 0,5u extra)

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Diëtetiek S3 EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 55 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Dieetleer bestudeert de voedingsaanpassingen welke noodzakelijk zijn bij diverse aandoeningen of ziekte. Gezonde voeding blijft steeds de basis van elk dieet maar bij tal van aandoeningen moet men één of meerdere restricties (mogelijk ook supplementen) invoeren om een goede gezondheidstoestand en / of goede voedingstoestand te bekomen of handhaven.

In dit opleidingsonderdeel wordt het voedingsadvies en specifieke diëten besproken bij welvaartsaandoeningen als hart- en vaatziekten, hypertensie en Diabetes Mellitus en dit zowel bij de volwassene als bij het kind.

OLR-Leerdoelen (lijst)

communicatie
hanteert vakterminologie met betrekking tot de hart – en vaatziekten en Diabetes Mellitus (in specifieke omstandigheden)
diëten
geeft de wetenschappelijke achtergronden weer met betrekking tot hart– en vaatziekten en diabetes mellitus (in specifieke omstandigheden)
lost een patiëntendossier op volgens specifieke richtlijnen met betrekking tot hart– en vaatziekten en diabetes mellitus (in specifieke omstandigheden)
werkt concrete adviezen uit met betrekking tot hart– en vaatziekten en diabetes mellitus (in specifieke omstandigheden) zoals het opstellen van een algemeen dagschema, verboden/ toegelaten lijst, wisselijst, product- en merkenkennis
diagnose
geeft de wetenschappelijke achtergrond weer met betrekking tot hart– en vaatziekten en diabetes mellitus (in specifieke omstandigheden)
methodologie
lost een patiëntendossier op volgens specifieke richtlijnen met betrekking tot hart– en vaatziekten en diabetes mellitus (in specifieke omstandigheden)

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel worden de voedingsaanpassingen en specifieke diëten die noodzakelijk zijn bij  welvaartsaandoeningen zoals hart- en vaatziekten, hypertensie en diabetes mellitus besproken en ingeoefend.

De aandachtspunten in het voedingsadvies bij diabetes mellitus bij volwassenen en bij kinderen worden verduidelijkt.

De voedingsadviezen en specifieke diëten worden ingeoefend door middel van :
• interpretatie en analyse van patiëntdossiers volgens specifieke richtlijnen gevolgd door het uitschrijven van een persoonlijk dieetadvies voor de desbetreffende casus.
•kritisch bekijken van dagmenu's en / of voedingsanamneses waarbij dieetfouten worden onderschept en een verantwoord alternatief, welk past binnen het dieet wordt geadviseerd.
•ontwikkelen van dieetlijsten
•aanpassen van receptuur, menu- en weekschema's aan specifieke dieeteisen
•kritisch beoordelen van dieetproducten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale cursus en aanvullend ondersteunend materiaal te raadplegen via de elektronische leeromgeving Digitap.

Databanken (Dieetbehandelingsrichtlijnen, Informatorium Voeding en Diëtetiek , PEN databank,....) te raadplegen via de AP Bibliotheek via e-campus.

Belgische voedingsmiddelentabel, NUBEL

Brochure 'Voedingsaanbevelingen voor België' Hoge Gezondheidsraad, 2016

'Maten en gewichten', handleiding voor gestandardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België, ISBN 76994-06-4, 2005

VD - AP Richtlijn

VD - AP Kennislijn

Nutrilink

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel.

De toetsing gebeurt aan de hand van een vaardigheidstoets hands off en telt mee voor 100%.