Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Orthopedagogiek - afstands/blended 332399/1690/1920/1/33
Studiegids

Orthopedagogiek - afstands/blended 3

32399/1690/1920/1/33
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Orthopedagogie afstands/blended
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Hofman Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel.

Er is dus mogelijk een wijziging t.o.v. de originele formulering bij ‘Toetsing’ in deze ECTS-fiche.
Verdere informatie over concrete wijzigingen voor dit opleidingsonderdeel wordt aan de studenten verspreid via Digitap.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk digitaal van op de hoogte worden gebracht.

Wijziging: Evaluatie voor de tweede examenkans

Examentijd: 90 min.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Orthopedagogische methoden en technieken 3 OF geslaagd of getolereerd voor Orthopedagogische methoden en technieken 3.

Korte omschrijving

Het OO Orthopedagogiek vormt als het ware het kloppend hart van het curriculum, samen met het OO Orthopedagogische Methoden en Technieken waarmee het in sterke verbinding staat. Het kloppend hart omdat in dit OO de integratie wordt gemaakt van een uitgelezen selectie aan modellen en kaders die we toegepast gaan inzetten in authentieke hulpverleningscontexten. We hanteren reeds gebruikte kaders of modellen (contextuele hulpverlening, systeemtheorie, communicatietheorie, QOL, …) uit de vorige semesters en vullen die aan met enkele nieuwe kaders (territoriumtheorie, mensenrechtenkader, ICF, gezinsgerichte versus groepsgericht werken; herkaderen van probleemgedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, leertheorie …). Vervolgens hanteren we deze kennis bij het benaderen van verschillende ondersteuningsvragen die ontstaan als gevolg van sensoriële, fysieke, verstandelijke of meervoudige beperkingen. We leggen hierbij vooral de focus op de betekenis hiervan voor de persoonlijke ontwikkeling, het gezin en de participatie aan de samenleving van kinderen en jongeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student beschrijft verschillende methodische handelwijzen binnen een casus
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student stelt een plan op vanuit de aangereikte kaders om een visie naar buiten te brengen waarbij cliënten (en hun gezin of netwerk) in hun kracht worden gezet en ethisch worden benaderd
De student toont een geëngageerde betrokkenheid op een inclusieve maatschappij in de rol van een toekomstige opvoeder – begeleider
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student legt aangereikte psychologische en orthopedagogische kaders uit.
De student legt de betekenis van de aangereikte begrippen correct uit
De student legt verbanden tussen verschillende kaders uit
Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.
De student analyseert de ondersteuningsvraag van een cliënt (casus) binnen zijn specifieke context en zijn specifiek referentiekader
De student analyseert een orthopedagogische realiteit (een casus) van complexe ondersteuningsvragen aan de hand van de aangereikte kaders
De student benoemt voor- en nadelen van een planningsproces
De student verantwoord gemaakte keuzes van handelingsvoorstellen bij het ondersteuningsplan van een cliënt (casus) vanuit de aangereikte theoretische kaders
De student verduidelijkt gemaakte keuzes van handelingsvoorstellen op de ondersteuningsvraag van de cliënt (en zijn gezin of netwerk)

Leerinhoud

De cyclus van het planmatig handelen orthopedagogisch benaderd binnen de context van kinderen en jongeren en hun gezin/context*.
- Werken met mensen vanuit een mensenrechtenkader.
- Quality of life als kader in het werken met mensen in de beperking
- Het bio-psycho-sociaal model, uitgewerkt in het ICF model, gehanteerd naar visievorming en analyse van ondersteuningsvragen aangaande kinderen en jongeren met een enkelvoudige of meervoudige handicap (kinderen en jongeren met complexe ondersteuningsvragen) zoals

o kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
o kinderen en jongeren met een fysieke beperking en chronische ziekte
o kinderen en jongeren met een visuele beperking
o kinderen en jongeren met een auditieve beperking
en
o aanpassingen en hulpmiddelen (bij motoriek, visus, gehoor en communicatie...).
- Modellen uit olod Pedagogiek orthopedagogisch benaderd bij het bieden van opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding:
o Het balansmodel en het ecologisch systeemmodel.
- Modellen uit olod Psychologie en olod SAV orthopedagogisch benaderd:
o Humanistische psychologie, toegepast op ondersteuningsvragen van kinderen en jongeren en van hun context zoals de omgang van ouders of brussen met de continue aanpassing aan een kind met een beperking
o Systeem- en communicatietheorie, toegepast op ondersteuningsvragen van kinderen en jongeren en hun gezin zoals gezinnen ineen POS, en hun context zoals een leefgroep
o Leertheorie toegepast op kinderen en jongeren met o.a. de toepassing op het ontwikkelen en verrijken van taal.
- Het contextueel denken (Nagy) met de orthopedagogische kijk naar het gezin en de context van kinderen en jongeren.
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Capability-benadering
- Een multidimensionele kijk naar challenging behavior.
- Groepsgericht werken met kinderen en jongeren.
- Veel voorkomende ondersteuningsvragen orthopedagogisch benaderd zoals
o kinderen en jongeren met angst, trauma en groot verdriet
o kinderen en jongeren in een context van verwaarlozing en misbruik.

*Met context wordt telkens klasgroep, vrije tijdsgroep, en leefgroep bedoeld.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Groeisyllabus op Digitap
Leerpaden op Digitap
Studiewijzer

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen140,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Studenten krijgen op het examen een ongeziene casus. Ze beantwoorden de open vragen die daar worden bij gesteld. 
Toetsmethode casus
Bron open boek
Toetsmedium Schriftelijk
Toetsmoment momentopname op examen
Beoordelaar Lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Studenten krijgen op het examen een ongeziene casus. Ze beantwoorden de open vragen die daar worden bij gesteld. 
Toetsmethode casus
Bron open boek
Toetsmedium Schriftelijk
Toetsmoment momentopname op examen
Beoordelaar Lector