Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Ortho-agogiek - afstands/blended 332400/1690/1920/1/67
Studiegids

Ortho-agogiek - afstands/blended 3

32400/1690/1920/1/67
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Ortho-agogiek afstands/blended
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Dingenen Gwen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Ortho-agogische methoden en technieken 3 OF geslaagd of getolereerd voor Ortho-agogische methoden en technieken 3.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel 'Ortho-agogiek' vormt samen met het opleidingsonderdeel 'Ortho-agogische methoden en technieken' een sterk theoretisch onderbouwde maar praktijkgerichte basis voor de bachelor Orthopedagogie. In dit opleidingsonderdeel wordt een selectie aan modellen en kaders aangereikt en toegepast in actuele thema's en hulpverleningscontexten. Daarnaast worden verschillende doelgroepen in het ortho-agogisch werkveld besproken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA orthopedagogie ondersteunt, begeleidt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagdagelijkse context. Hij doet dit op een methodische en duurzame wijze, met aandacht voor creativiteit en innovatie. Hij neemt bewust initiatieven om de ontwikkelingskansen en kwaliteit van leven/bestaan te garanderen.
De student formuleert aanbevelingen vanuit de aangereikte kaders en begrippen in een ondersteuningssituatie.
De PBA orthopedagogie draagt op micro-, meso- en macroniveau actief bij tot begrip en betrokkenheid aangaande beroepsgerelateerde ethische, normatieve en maatschappelijke vragen. Hij handelt vanuit universele rechten en waarden.
De student toont een geëngageerde betrokkenheid op de inclusieve maatschappij.
De PBA orthopedagogie stuurt zijn (ortho)(ped)agogisch handelen bij aan de hand van kritische (zelf)reflectie, actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en regionale, Europese en internationale evoluties.
De student bespreekt kritisch (de gevolgen van) actuele tendensen in de ortho-agogiek
De student licht een hulpverleningssituatie kritisch door aan de hand van de aangereikte kaders en begrippen.
De student vergelijkt kritisch (de toepassing van) de aangereikte kaders en begrippen.
Hij draagt bij tot de analyse van de ondersteuningsvraag en begeleidt op actieve wijze mee het proces van handelingsplanning. Op basis van zijn (ortho)(ped)agogische kennis selecteert de PBA orthopedagogie doelen en geschikte methodes in overleg met de belanghebbenden.
De student analyseert een casus met een complexe ondersteuningsvraag vanuit de aangereikte kaders en begrippen.
De student evalueert een hulpverleningssituatie met aandacht voor de krachten en beperkingen van de cliënt en zijn netwerk.
De student houdt rekening met de krachten en beperkingen van de cliënt en zijn netwerk bij het formuleren van advies.
De student houdt rekening met het referentiekader van de cliënt en zijn netwerk bij het formuleren van advies.
De PBA orthopedagogie werkt (interdisciplinair) samen en communiceert, ook in complexe en gespecialiseerde contexten, helder en respectvol met zijn cliënt, het cliëntsysteem, collega’s en externen.
De student past de aangereikte inzichten rond teamwerk toe op een situatie.
De PBA orthopedagogie levert actief een bijdrage aan de visieontwikkeling, het beleid en het beheer van de organisatie.
De student bespreekt kritisch nieuwe initiatieven in het werkveld.

Leerinhoud

- Denkkaders en modellen:
• Contextueel denken en handelen
• Systeem en communicatietheorie
• Presentiebenadering
• Herstelgeoriënteerd werken
• Outreachend werken
• Ondersteuningsdenken
- Bijzondere orthopedagogiek:
• volwassenen met een beperking
• ouderen
• middelengebruik bij volwassenen
- Actuele thema’s en tendensen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht studiemateriaal:
- Studiewijzer ‘Ortho-agogiek’ (2019-2020)
- Syllabus 'Ortho-agogiek' (2019-2020) via Digitap
- Aanvullingen bij de syllabus 'Ortho-agogiek' (2019-2020) via Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen140,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Assessment Ortho-agogiek deel kennis en inzicht; Toetsmethode: open vragen; Bron: open boek; Toetsmedium: schriftelijk; Toetsmoment: momentopname op examen; Beoordelaar: lector
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00Assessment Ortho-agogiek deel vaardigheden en attitudes; Toetsmethode: open vragen en casus; Bron: open boek; Toetsmedium: schriftelijk; Toetsmoment: momentopname op examen; Beoordelaar: lector.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Assessment Ortho-agogiek deel kennis en inzicht; Toetsmethode: open vragen; Bron: open boek; Toetsmedium: schriftelijk; Toetsmoment: momentopname op examen; Beoordeelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00Assessment Ortho-agogiek deel vaardigheden en attitudes; Toetsmethode: open vragen en casus; Bron: open boek; Toetsmedium: schriftelijk; Toetsmoment: momentopname op examen; Beoordelaar: lector.