Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren 4 Marketing32450/1810/1920/1/54
Studiegids

Werkplekleren 4 Marketing

32450/1810/1920/1/54
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Marketingsupport
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Mechelen)
  Afstudeerrichting:
  • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 390,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Werkplekleren 4 behandelt de uitoefening in het werkveld in de vorm een stage op een marketingafdeling van een bedrijf. De student leert de verworven theoretische kennis van de hele opleiding te toetsen in de praktijk. Hij doet praktijkervaring op en is in staat om alles in een vlotte en heldere paper te verwoorden. De paper heeft de vorm van een stagerapport. De paper wordt door hem voorgesteld en verdedigd voor een jury.
Het olod Werkplekleren 4 bereidt voor op een operationele functie in een marketingomgeving. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

10MARK: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de marketingstrategie en het marketingplan.
De student ondersteunt commerciële medewerkers (bv. display in elkaar steken, flyers ophalen, aanzet PPT maken,...).
De student onderhoudt contacten en relaties (bv. netwerken, nazorg, afspraken opvolgen,...).
12MARK: commerciële medewerkers: biedt ondersteuning aan commerciële medewerkers.
De student beheert informatie en data (bv. klantengegevens aanpassen, aanpassingen doen op de website, de voorraad checken,...).
De student informeert klanten
De student overtuigt klanten
De student stelt een 'winning propsal' voor aan de klant
De student gaat authentiek om met bezwaren, weerstand en klachten.
01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student beheert informatie en data (bv.elementen voor de persmap verzamelen, aanpassingen doen op de website, ,...).
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student werkt zelfstandig binnen eigen taakomschrijving
De student beschrijft en legt inleidende economische begrippen uit
De student werkt zelfstandig binnen de eigen taakomschrijving
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van de marketing- of communicatieactiviteiten
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student hanteert gepast verbaal gedrag
De student hanteert een zelfkritische houding
De student volgt de recente ontwikkelingen in verband met marketing en communicatie op.
09: kwaliteitszorg: draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de kwaliteitszorg door projecten en acties op te volgen, te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en deze te implementeren.
De student formuleert en bespreekt ideeën ter verbetering van de marketingacties
De student legt vlot verbanden tussen gegevens i.v.m de communicatiestrategie en het communicatieplan
De student neemt zijn verantwoordelijkheid op, gecoacht door de werplekbegeleider
11COMM: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van communicatieprojecten en –acties, rekening houdend met de communicatiestrategie.
De student bepaalt in overleg met de leidinggevende de doelstellingen, de doelgroep en de kanalen voor de actie of project.
De student neemt actief deel aan het zoeken van nieuwe ideeën, manieren en alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken
11MARK: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van marketingprojecten- en acties, rekening houdend met de marketingstrategie.
De student bepaalt in overleg met de leidinggevende de doelstellingen, de doelgroep en de kanalen voor de actie of project.
De student vertaalt marketingdoelen in concrete marketingacties
De student bepaalt in overleg met de leidinggevende de doelstellingen, de doelgroep en de kanalen voor de actie of het project
De student neemt actief deel aan het zoeken van nieuwe ideeën, manieren en alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken
De student legt vlot verbanden tussen gegevens i.v.m de marketingstrategie en het marketingplan
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student hanteert een probleemoplossende aanpak.
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student identificeert eigen professionaliseringsnoden
De student hanteert een zelfkritische houding.
De student ondersteunt de organisatie met marketingprojecten of marketinggerelateerde projecten, rekening houdend met de marketingstrategie
06: projecten en acties: organiseert marketing en/of communicatieprojecten en -acties en stemt af met de betrokken partijen.
De student benoemt de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen met impact op de mediamarkt
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student past zijn communicatiestijl aan de doelgroep en het communicatieformat aan.
De student formuleert en bespreekt ideeën ter verbetering van de marketingacties
De student volgt de recente ontwikkelingen in verband met marketing en communicatie op
De student voert een professioneel telefoongesprek
De student volgt de geplande acties op en evalueert deze naderhand.

Leerinhoud

Functioneert op professionele wijze in een marketingomgeving

 • De student doorgrondt de werking, de rol en de plaats van de marketing discipline binnen een organisatie
 • De student past binnen een sales en marketingcontext van een of meerdere vakdisciplines de principes toe. Bv. van digitale marketing; van reputatiemanagement; van marketingcommunicatie; van budgettering; van HRM; van interne communicatie; enz.
 • De student neemt de gepaste houding aan en past de geleerde vaardigheden toe.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Er wordt gebruik gemaakt van de stagehandleiding en stagebeoordelingsformulieren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werkplekleren en/of stage256,00 uren
Werktijd buiten de contacturen130,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
AcademiejaarPortfolio10,00
AcademiejaarStage80,00

Toetsing (tekst)

 Tijdens de stageperiode moet de student een logboek bijhouden a.d.h. waarvan hij tussentijds rapporteer aan de verantwoordelijke lectoren voor de stage. Afrondend dient hij een paper in die hij verdedigt voor een jury.