Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 230879/1707/1920/1/32
Studiegids

Werkplekleren 2

30879/1707/1920/1/32
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Smits Femke
Andere co-titularis(sen): Aerts Annelies, Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dieltiens Merel, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyten Lieve, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Sychold Nina, Timmermans Annie, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 225,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
engageert zich ten opzichte van de school
overlegt en werkt samen op vraag binnen het schoolteam en komt afspraken na
stelt zich op een respectvolle en empathische manier op
werkt correct samen met collega's
Interactie: de klas managen
creëert een veilige en werkbare klasruimte
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie: inspirerend coachen
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
interactie: taal ontwikkelen
past het taalgebruik aan aan het niveau van de doelgroep
realiseert positieve interacties met de leerlingen
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
hanteert een gepast taalregister in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
hanteert een omgangswijze met focus op een goed welbevinden van leerlingen
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
Leerbevordering beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene en specifieke beginsituatie met ondersteuning van de mentor
Leerbevordering doelgericht werken
concretiseert opgelegde doelstellingen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de inhouden van de gegeven lessen/activiteiten
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen met ondersteuning van de mentor
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
observeert en evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
bereidt met ondersteuning lessen/activiteiten voor voor de verschillende leergebieden
voert met ondersteuning lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
kiest functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen met ondersteuning van de mentor
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
houdt rekening met de verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
evalueert het lesverloop in het lesvoorbereidingsformulier
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert administratie in functie van het werkplekleren correct uit
assisteert de mentor bij het uitvoeren van administratieve taken
houdt rekening met de verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
is bereid zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden
neemt initiatief

Leerinhoud

Tijdens semester 2 van het eerste jaar bereiden we je voor op halftijds lesgeven. Je geeft op bepaalde dagen enkele activiteiten na elkaar. We sluiten deze periode af met een werkplekweek van halftijds lesgeven.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus werkplekleren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage225,00 uren
  • Opmerking: vervoer van en naar de werkplek is voor eigen rekening

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00