Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 3-432517/1707/1920/1/46
Studiegids

Werkplekleren 3-4

32517/1707/1920/1/46
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren 3-4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Smits Femke
Andere co-titularis(sen): Aerts Annelies, Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dieltiens Merel, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyten Lieve, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Sychold Nina, Timmermans Annie, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 525,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Werkplekleren 2 EN geslaagd voor Werkplekleren 1 EN geslaagd voor Het ABC van leren 1) OF (geslaagd voor Werkplekleren 2 EN geslaagd voor Wiskunde: Getallen en gecijferdheid 1 EN geslaagd voor Beweging en gezondheid 1 EN geslaagd voor Het ABC van leren 1).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
engageert zich ten opzichte van de school
Interactie: de klas managen
kan de klas op een gestructureerde wijze managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie: diversiteit hanteren
gaat op een gepaste manier om met leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen
Interactie: inspirerend coachen
besteedt aandacht aan waardenontwikkeling en -opvoeding
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
zet leerlingen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
interactie: taal ontwikkelen
ontwikkelt taal bij leerlingen binnen elk leergebied
realiseert positieve interacties met de leerlingen
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
hanteert een gepast taalregister in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert de zelfstandigheid en autonomie van de leerlingen
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
Leerbevordering beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene en specifieke beginsituatie
Leerbevordering doelgericht werken
kan doelstellingen kiezen, formuleren en afstemmen op de beginsituatie
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
koppelt actuele en maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis van de leerinhouden nodig voor de lessen/activiteiten
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
observeert en evalueert met het oog op bijsturing
bereidt observatie- en evaluatiemomenten voor
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
bereidt zelfstandig lessen/activiteiten voor voor de verschillende leergebieden
integreert tussendoortjes uit de verschillende muzische domeinen in het dagverloop
voert zelfstandig lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
brengt de leerinhouden helder en duidelijk over
creëert een rijke, gedifferentieerde leeromgeving met hulp van de mentor
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
kan leerinhouden en -ervaringen thematisch uitwerken en aanbieden
kiest en ontwikkelt functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
evalueert het lesverloop in de lesvoorbereiding
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert administratie in functie van het werkplekleren correct uit

Leerinhoud

Tijdens werkplekleren 3-4 bouwen we verder op het werkplekleren van semester 2. Tijdens semester 3 ga je een week halftijds lesgeven en op het einde van semester 4 ga je 2 weken voltijds lesgeven.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus werkplekleren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage525,00 uren
  • Opmerking: vervoer van en naar de werkplek is voor eigen rekening

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00