Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Eindwerk (PW)32610/1710/1920/1/83
Studiegids

Eindwerk (PW)

32610/1710/1920/1/83
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • personeelswerk
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het sociaal werk als C - Eindwerk (MW)
 • Bachelor in het sociaal werk als C - Eindwerk (MW) - V
 • Bachelor in het sociaal werk als C - Eindwerk (PW)
 • Bachelor in het sociaal werk als C - Eindwerk (PW) - V
 • Bachelor in het sociaal werk als C - Eindwerk (SCW)
 • Bachelor in het sociaal werk als C - Eindwerk (SCW) - V
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (MW)
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (MW) - V
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (PW) - V
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (SCW)
 • Bachelor in het sociaal werk als Eindwerk (SCW) - V
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verheyen Tom
Andere co-titularis(sen): De Ceuster Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar) of 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 250,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor International Social Work-International perspectives on diversity PW EN geslaagd of getolereerd voor Arbeidsrecht EN geslaagd of getolereerd voor HRM 1.

Korte omschrijving

Je start met een theoretisch vooronderzoek naar een element uit de sociaal werk praktijk van jouw stage dat zich richt op de positie, de rol, de taak of het belang van het sociaal werk. Dit element kan zich situeren op micro-, meso- of macroniveau. Vanuit die informatieverzameling kom je tot één of enkele praktijkvra(a)g(en). Het vooronderzoek vormt de vertrekbasis voor het uitschrijven van het eigenlijke eindwerk. In je eindwerk vertrek je van een gerichte praktijkvraag vanuit de stage of een andere praktijkervaring en ga je deze stapsgewijs ontrafelen en aftoetsen aan literatuur. Het antwoord op de praktijkvraag zoek je in literatuur, contacten in het werkveld, bevragingen, door projecten uit te werken of door onderzoek. Dit hoeft geen onderzoek te zijn volgens wetenschappelijke normen, maar een systematisch onderbouwde analyse van en reflectie op een praktijksituatie.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties Artesis Plantijn Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR01-Ethisch perspectief
Je hanteert een correcte deontologische code.
OLR02-MW2-MW-Methodieken
Je adviseert de stageorganisatie, de sector, het en/of beleid op basis van concrete aanbevelingen in een praktijkanalyse.
OLR02-PW2-PW-Methodiek en instrumenten
Je adviseert de stageorganisatie, de sector, het en/of beleid op basis van concrete aanbevelingen in een praktijkanalyse.
OLR02-SCW2-SCW-Methodieken
Je adviseert de stageorganisatie, de sector, het en/of beleid op basis van concrete aanbevelingen in een praktijkanalyse.
OLR03-Communiceren
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je hanteert een professionele mondelinge communicatie.
OLR09-Kritsch onderzoekend
Je hanteert een professionele schriftelijke communicatie.
Je analyseert een thema vanuit een grondige literatuurverkenning.
Je beargumenteert je standpunten op basis van praktijkervaringen, theorie, onderzoek en actualiteit.
Je hanteert kwalitatieve (praktijk)-wetenschappelijke bronnen.
Je licht een relevant thema voor het personeelswerk op een kritische wijze door in een praktijkanalyse.
Je ontwikkelt een relevante probleemstelling voor het personeelswerk.
Je reflecteert over je eigen zelfregulering.
Je toont de maatschappelijke relevantie van een thema aan.
Je verdedigt de conclusies uit je praktijkanalyse op een professionele manier voor een jury.
OLR11-Professioneel ontwikkelen
Je reflecteert over je eigen zelfregulering.

Leerinhoud

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer en bachelorproefreglement.

Studiematerialen (lijst)

BachelorproefreglementVerplicht
Studiewijzer eindwerkVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Vormen van groepsleren21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen226,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00De probleemstelling dient te voldoen aan de criteria beschreven in de studiewijzer. De eindwerkbegeleider toetst de ingediende probleemstelling aan deze criteria en kan beslissen de ingediende probleemstelling niet te aanvaarden. In dit geval legt de eindwerkbegeleider de probleemstelling voor aan de pedagogische commissie eindwerk. Deze beoordeelt definitief of de probleemstelling al dan niet voldoet als basis om het eindwerk verder uit te werken en met goed gevolg te verdedigen voor een jury. Indien de pedagogische commissie eindwerk beslist de probleemstelling af te wijzen, mag de student niet deelnemen aan de afstudeerpresentatie. De student wordt binnen de 7 werkdagen op de hoogte gebracht.

De uiterste data voor het indienen van het eindwerk voor de eerste examenperiode staan vermeld in de studiewijzer. Het niet tijdig indienen van het eindwerk wordt automatisch gesanctioneerd met een nul op het eindwerk en het niet mogen deelnemen aan de mondelinge afstudeerpresentatie.

Wanneer het eindwerk niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen kan de eindwerkbegeleider het eindwerk afwijzen en mag de student niet deelnemen aan de afstudeerpresentatie. In voorkomend geval wordt het eindwerk voorgelegd aan de pedagogische commissie eindwerk. De pedagogische commissie eindwerk neemt een gemotiveerde definitieve beslissing die binnen de zeven werkdagen wordt meegedeeld aan de student.

Eindwerk in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer en bachelorproefreglement.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00De probleemstelling dient te voldoen aan de criteria beschreven in de studiewijzer. De eindwerkbegeleider toetst de ingediende probleemstelling aan deze criteria en kan beslissen de ingediende probleemstelling niet te aanvaarden. In dit geval legt de eindwerkbegeleider de probleemstelling voor aan de pedagogische commissie eindwerk. Deze beoordeelt definitief of de probleemstelling al dan niet voldoet als basis om het eindwerk verder uit te werken en met goed gevolg te verdedigen voor een jury. Indien de pedagogische commissie eindwerk beslist de probleemstelling af te wijzen, mag de student niet deelnemen aan de afstudeerpresentatie. De student wordt binnen de 7 werkdagen op de hoogte gebracht.

De uiterste data voor het indienen van het eindwerk voor de eerste examenperiode staan vermeld in de studiewijzer. Het niet tijdig indienen van het eindwerk wordt automatisch gesanctioneerd met een nul op het eindwerk en het niet mogen deelnemen aan de mondelinge afstudeerpresentatie.

Wanneer het eindwerk niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen kan de eindwerkbegeleider het eindwerk afwijzen en mag de student niet deelnemen aan de afstudeerpresentatie. In voorkomend geval wordt het eindwerk voorgelegd aan de pedagogische commissie eindwerk. De pedagogische commissie eindwerk neemt een gemotiveerde definitieve beslissing die binnen de zeven werkdagen wordt meegedeeld aan de student.

Eindwerk in het alternatieve semester afleggen kan enkel na afspraak met de trajectbegeleider.

Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer en bachelorproefreglement.