Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Electronic Fundamentals32730/1704/1920/1/34
Studiegids

Electronic Fundamentals

32730/1704/1920/1/34
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Andere co-titularis(sen): Luyts Maarten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Om de waarde van een bepaalde fysische grootheid te bepalen heb je een sensor nodig. Veel sensoren werken volgens het principe van een bepaalde niet-lineaire weerstand zoals onder andere een NTC, rekstrookje, magnetische weerstand of piëzo-elektrisch element. Ze vormen de waarde van een (analoge) fysische grootheid, zoals warmte (temperatuur), om naar een bepaald analoog signaal.  Dit signaal verschijnt dan in de vorm van bijvoorbeeld een elektrische spanning, stroom of pulsbreedte van een periodiek signaal. Om dit signaal verder te kunnen verwerken en over het internet te kunnen sturen moet het gedigitaliseerd worden. Echter is dit signaal meestal nog niet geschikt om direct naar de analoog naar digitaal converter te sturen.  Het dient nog aangepast te worden. Dergelijke aanpassingen kunnen een versterking of een verzwakking inhouden. In bepaalde toepassingen is zelfs impedantieaanpassing noodzakelijk om het signaal op een behoorlijke manier te kunnen vormen. Om dergelijke aanpassingen eenvoudig uit te voeren zijn operationele versterkers uitstekend geschikt. In electronic fundamentals doe je de noodzakelijke achtergrondkennis op om deze later toe te passen in het bouwen van een geschikte interface tussen sensor en de eenheid die voor digitalisering van het signaal zorgt.  Duiken er problemen in de schakeling op?  Dan ben je met deze basiskennis eveneens goed bewapend om het probleem te kunnen analyseren en een oplossing te zoeken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Beschrijft een elektronisch systeem
Past de engineering (technische) notatie toe.
Maakt gebruik van de gepaste metrische prefixen om een hoeveelheid van een elektrische grootheid aan te duiden.
Definieert spanning stroom en weerstand.
Beschrijft de wet van Coulomb
Beschrijft het begrip ampère-uur bij batterijen.
Past superpositie toe.
Maakt gebruik van het theorema van Thevenin en/of Norton om een elektrische schakeling te vereenvoudigen.
Definieert de periode, frequentie, amplitude, gemiddelde waarde en effectieve waarde van een sinusgolf.
Definieert capaciteit.
Verklaart het ladings- en ontladingsverloop van een condensator.
Definieert tijdsconstante.
Definieert capacitantie.
Verklaart het principe van electromagnetische inductie.
Beschrijft de algemene eigenschappen van NTC , PTC en LDR.
Verklaart de principewerking van een rekstrookje.
Verklaart de principewerking van een magnetische weerstand
Verklaart het hall-effect.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
past wet van ohm toe
past de wetten van Kirchoff toe
berekent het vermogen
berekent vervangingsweerstanden
past de basiswetten toe op resistieve wisselspanningsnetwerken
analyseert capacitieve netwerken
beschrijft de relatie tussen spanning en stroom in een RC-circuit
berekent de impedantie van een RC-circuit
beschrijft de eigenschappen en werking van de behandelde elektrische componenten
Berekent vervangingscapaciteiten.
Verklaart de werking van verschillende eenvoudige opampschakelingen.
Verklaart verschillende opamp-parameters met eigen woorden.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt versterker-, comparator-, differentiator- en integratorschakelingen met opamp.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
voert spanningsmetingen uit
voert stroommetingen met multimeter uit
meet spanningsvormen in functie van de tijd op
simuleert een elektrische schakeling
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Rond gemeten waarden op een correcte manier af.
Gebruikt kleurencode om weerstanden te herkennen.
Troubleshoot een eenvoudige schakeling.
Bepaalt de duty-cycle van een puls

Leerinhoud

Introductie elektronische systemen

Electrische grootheden (Lading, spanning, stroom, weerstand, energie en vermogen)

Algemene wisselstroombegrippen

Toepassing van wet van Ohm, superpositie, Thevenin- en Norton-equivalent en complexe rekenwijze

Algemene begrippen opampschakelingen

Comparatorschakelingen

Niet-lineaire weerstanden

Principes magnetisme/electromagnetische inductie

Condensatoren

Versterkerschakelingen met opamps

Integrator- en differentiatorschakelingen


Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen29,25 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen107,25 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00casus: momentopname op examen, mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00casus: momentopname op examen, mondeling
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Werkstuk: permanent uitgesteld, digitaal. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze opdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.