Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Algemene vakdidactiek Dans (Basis Hedendaags/ Basis Klassiek/Improvisatie)32787/1823/1920/1/72
Studiegids

Algemene vakdidactiek Dans (Basis Hedendaags/ Basis Klassiek/Improvisatie)

32787/1823/1920/1/72
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans), trajectschijf 1
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boterman Greet
Andere co-titularis(sen): Gordon Natalie, Van Huffel Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De Algemene vakdidactiek Dans bestaat uit 3 modules

1. Vakdidactiek hedendaagse dans 1: basis

De vakdidactiek hedendaagse dans onderzoekt verschillende methodieken en lesgeefstijlen in de hedendaagse dans voor de beginnende en intermediaire danser en plaatst ze kritisch naast elkaar om zo te komen tot de ontwikkeling van een persoonlijke lesmethodiek hedendaagse dans.
Door taken te volbrengen, lesmateriaal te delen en elkaar te onderwijzen via oefenlesen in de klas voor en met elkaar, werken studenten aan het opbouwen van hun competenties als leraar in de hedendaagse dans.

2. Vakdidactiek klassieke dans 1: basis

In de vakdidactiek klassieke dans is de Vaganovamethode de basis voor de onderwijsmethode. Voor de beginnende en intermediaire danser wordt de opbouw van het bewegingsmateriaal en de fundamenten van de technische training in klassieke dans onderzocht.
Door taken te volbrengen, te experimenteren met muziek, lesmateriaal te delen en elkaar te onderwijzen via oefenlesen in de klas voor en met elkaar, bouwen de studenten aan hun competenties als leraar in  de klassieke dans.

3. Vakdidactiek Improvisatie

In de vakdidactiek improvisatie worden verschillende vormen van improvisatie geëxploreerd.  Daarnaast wordt dieper ingegaan op het gebruik van  improvisatie als educatieve tool. 

Onderwijsorganisatie (tekst)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Begrijpt het belang om een beginsituatie in te schatten en kan deze benoemen.
Kiest, formuleert en structureert gepaste doelstellingen aan de hand van de beginsituatie en de doelgroep.
Kiest en formuleert lesmateriaal in functie van het niveau van de doelgroep en van het pedagogisch proces.
Bereidt een les voor waarbij leerinhouden worden vertaalt naar leeractiviteiten en gestructureerd worden volgens een logische lesopbouw.
Bepaalt verschillende werkvormen en kan deze toepassen en realiseren naargelang de situatie en doelgroep.
Kiest verschillende leermiddelen en kan deze gebruiken naargelang de situatie.
Creëert een motiverende leeromgeving en geeft voldoende aandacht aan de individuele ontwikkeling van de lerenden.
Heeft aandacht voor het mentale welbehagen van de lerenden tijdens oefenlessen en microteaching.
Doet aan zelfreflectie, zelfevaluatie en peerfeedback en ontwikkelt een kritische ingesteldheid. Kan het proces bijsturen en actief naar oplossingen zoeken.
Kan de diversiteit van de leerlingen identificeren en kan kiezen tussen werkvormen om differentiatie mogelijk te maken om zo het individuele potentieel te ontwikkelen.
Creëert een positieve sfeer en gebruikt opbouwende communicatie. Kan de relatie tussen de leerlingen optimaal stimuleren om zo een creatief proces op gang te brengen.
Kan lesmateriaal opbouwen en doorgeven vanuit persoonlijk ervaring en professionele opleiding.
Kan variatie in bewegingskwaliteiten, ruimte, tijd, lichaam en muzikaliteit toepassen en stimuleren.
Kan zijn les op een flexibele manier aanpassen aan de situatie die zich voordoet in case studies
Kan zijn taken, lesvoorbereidingen e.d. organiseren met andere taken en op tijd indienen.
Integreert kennis van de volledige opleiding met oog op een verantwoorde en veilige werkpraktijk voor lichaam en geest.
Kan "out of the box" denken en kan creatief omgaan met het lesmateriaal
Is geïnteresseerd in het wijdere werkveld en past resultaten van recente onderzoeken toe in zijn lesmaterialen.
Komt afspraken na, werkt samen met de klasgroep en is goed georganniseerd binnen de organisatie van de school. Kan samenwerken met kunstenaars van verschillende disciplines.
Zet zijn/haar artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

 • Observeren en interpreteren, ter discussie stellen en toepassen van nieuwe informatie
 • Observatie en interpretatie niveau van de doelgroep
 • Algemene doelstellingen en specifieke doelstellingen kiezen en formuleren als deel van een lesvoorbereiding.
 • Leerinhouden selecteren voor diverse doelgroepen in gesimuleerde omgevingen
 • Materiaal maken op basis van persoonlijke stijl en zijn keuze verantwoorden. Kan zijn oefening uitleggen, demonstreren en aanbrengen met gebruik van o.a. de juiste terminologie.
 • Lesindeling en lesopbouw
 • Gebruik maken van verschillende didaktische werkvormen
 • Praktijk lesgeven aan elkaar en microteaching
 • Muziekkeuze, werken en experimenteren met een pianist, ritme.
 • Evalueren, verbeteren, foutenanalyse, feedback geven
 • Sfeer in de les, taalgebruik, stemgebruik, beeldspraak
 • Analyse en opbouw van de bewegingen
 • Lesvoorbereiding maken, notatie van de oefeningen, taken indienen
 • Variaties op één oefening, praktijk lesgeven aan elkaar, Micro Teaching
 •  Zelfevaluatie
 • Gebruik van motivationele vaardigheden, plezierbeleving, passie
 • Oefenlessen
 • Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’.

Taken:
In functie van de lessen en het examen
Onderzoekstaak in verband met de huidige praktijk en de lessen
Lesobservatie en evaluatie


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusen via digitaal leerplatform

module klassiek basis:
Warren G., Classical Ballet Technique

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Grieg Valerie, Inside ballet technique
- School of Classical Dance, V. Kostrovitskaya, A. Pisarev
- Kassing Gayle, Teaching Beginning Ballet technique
- Eivind Thomasen, Anatomy en Kinesiology for Ballet Teachers
- René Vincent, Klassieke ballettechniek
- Blakey, P. (1996) Stretching Without Pain, Bibliotek Books
- Clarkson, P. M and Watkins, A. W. 1990. Dancing Longer Dancing Stronger a dancer’s guide to improving technique and preventing injury. New Jersey. Princeton Book Company.
- Fay, M. 1997. Mind Over Body the development of the dancer – the role of the teacher. London. A & C Black Limited.
- Guest, Ann Hutchinson (1983) Your Move – A New Approach to the Study of Movement and Dance, London: Gordon and Breach
- Howse, Justin and Shirley Hancock (1992) Dance Technique and Injury Prevention, London: A & C Black
- Laban, Rudolf, (1975) Modern Educational Dance, ed. Macdonald & Evans
- Laban, R (revised by Lisa Ullman). 1988. The Mastery of Movement. Plymouth. Northcote House Publishers Ltd.
- Maude, Patricia, (2001) Physical children, active teaching
- Olsen, Andrea (1991) Body Stories: A Guide to Experiential Anatomy, Barrytown, New York: Station Hill Press
- Redfern, Betty, 1982 Concepts in Modern Educational Dance, Dance Books Ltd., London
- Sevey Fitt, S. (1988) Dance Kinesiology, New York: Schirmer Books
- Todd, M.E. (1968) The Thinking Body, New York: Dance Horizons

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie 50%
actieve inbreng tijdens de lessen en deelname aan opdrachten + schriftelijke taken uitgevoerd conform de opdracht.

Examen 50% :
Evaluatiecriteria:
De student maakt gebruik van vakdidactische inzichten, vaktaal tijdens de les.
De student kiest aangepast bewegingsmateriaal voor de betrokken doelgroep.
De student toont muzikaliteit bij het bewegingsmateriaal en in zijn begeleiding.
De student maakt gebruik van eigen materiaal en begeleidt dit met een aangepaste dynamiek in bewegingskwaliteit.
De student toont motiverende vaardigheden: hoe motiveer ik mijn leerlingen, hoe werk ik aan plezierbeleving, passie.
De student verwerkt de fundamenten van de danstraining in zijn lesgeefgedrag en haalt meerdere rollen aan zoals: vakman, onderzoeker, performer, samenspeler, maker.
De student ontwikkelt het bewegingsmateriaal (is er een logische opbouw?) resulterend in een leermoment (welk doel wil je bereiken?).
De student hecht belang aan de kwaliteit van de beweging.
De student gebruikt verschillende modaliteiten in instructie; beeldspraak, verbale instructie, demonstratie, lichaamsbewustzijn, tellen enz….


Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.