Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Specifieke vakdidactiek: Klassieke Dans32789/1823/1920/1/43
Studiegids

Specifieke vakdidactiek: Klassieke Dans

32789/1823/1920/1/43
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
  Keuzepakket:
  • Specifieke vakdidactiek
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boterman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de specifieke vakdidactiek klassieke dans verdiepen we ons in de Vaganovamethode maar bekijken we ook andere stijlen binnen de klassiek techniek. We ondezoeken het passenmateriaal op een hoger niveau en bekijken het ook vanuit een anatomische hoek in het kader van kwetsurenpreventie.
We observeren instituten die student dansers trainen tot professionele dansers en gaan op zoek naar recente onderzoeken binnen dit vakgebied.

Door taken te volbrengen, lesmateriaal te delen en elkaar te onderwijzen via oefenlesen in de klas voor en met elkaar, bouwen de studenten aan hun competenties als leraar in de klassieke dans.

Onderwijsorganisatie (tekst)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan communiceren met een muzikant. Kiest gepaste muziek voor zijn oefeningen en kan deze aanvragen aan een pianist.
Ontwikkelt een oog voor detail en helpt zijn leerlingen tot het maximum van hun kunnen te presteren. Ziet de sterktes van zijn lln. en gaat deze verdiepen.
Onderzoekt verschillende dansopleidingen in het huidige werkveld en vergelijkt ze met elkaar.
Creëert een positieve en motiverende leeromgeving en geeft voldoende aandacht aan de individuele ontwikkeling van zijn leerlingen en hun diversiteit.
Kiest een gestructeerde aanpak en werkt gericht aan de doelstellingen tijdens de oefenlessen met het oog op verdieping.
Verdiept zijn kennis en gaat dieper in op het materiaal, de kwaliteit, de intentie en de uitvoering van de bewegingen.
Past de kennis van de klassieke didactiek en anatomie toe op een verantwoorde manier in het kader van kwetsurenpreventie.
Gaat op zoek naar nieuwe methodieken, denkt "out of the box" en kan creatief omgaan met het lesmateriaal en werkmethodes tijdens de les, microteaching en examen
Gaat op zoek naar onderzoeken in verband met zijn vakgebied en past de resulaten hiervan toe in zijn lessen.
Zet zijn/haar artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

 • Observatie in scholen met een professionele richting dans
 •  Leerinhouden selecteren en aanpassen voor diverse doelgroepen aan de hand van de leerplannen.
 • Gebruik maken van verschillende didaktische werkvormen
 • Anatomie, verschillende type lichamen, lichamelijke en mentale capaciteiten, lenigheid, kracht, en dehors.
 • Evalueren, verbeteren, foutenanalyse, feedback geven
 • Sfeer in de les, taalgebruik, stemgebruik
 • Analyse en opbouw van de bewegingen
 • Kwetsuren preventie
 • Zelfevaluatie
 • Gebruik van motivationele vaardigheden, plezierbeleving, passie
 • Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Taken
In functie van de lessen en het examen
Opbouw  van bewegingen
Foutenanalyse

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitaal leerplatform
Passenmateriaal doorheen de klassieke Vaganova techniek  
Warren G., Classical Ballet Technique
Trotter educatie DANS: opleidingsgids voor de Educatieve Master Dans, de Educatieve Bachelor Dans, het Graduaat Dans

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

School of Classical Dance, V. Kostrovitskaya, A. Pisarev
Grieg Valerie, Inside ballet technique
Kassing Gayle, Teaching Beginning Ballet technique
Eivind Thomasen, Anatomy en Kinesiology for Ballet Teachers
René Vincent, Klassieke ballettechniek
De aanschaf van enkele CD’s met muziekbegeleiding voor klassieke dans.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk6,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie 50%
actieve inbreng tijdens de lessen en deelname aan opdrachten + schriftelijke taken uitgevoerd conform de opdracht.

Examen 50% :
Evaluatiecriteria:
De student maakt gebruik van vakdidactische inzichten, vaktaal tijdens de les.
De student kiest aangepast bewegingsmateriaal voor de betrokken doelgroep.
De student toont muzikaliteit bij het bewegingsmateriaal en in zijn begeleiding.
De student maakt gebruik van een aan het materiaal, aangepaste dynamiek in bewegingskwaliteit en begeleiding.
De student toont motivationele vaardigheden: hoe motiveer ik mijn leerlingen, hoe werk ik aan plezierbeleving, passie.
De student verwerkt de fundamenten van de techniektraining in zijn lesgeefgedrag.
De student ontwikkelt het bewegingsmateriaal (is er een logische opbouw?) resulterend in een leermoment (welk doel wil je bereiken?).
De student hecht belang aan de kwaliteit van de beweging.
De student gebruikt verschillende modaliteiten in instructie; beeldspraak, verbale instructie, demonstratie, lichaamsbewustzijn, tellen enz….

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.