Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Specifieke vakdidactiek: Hedendaagse Dans32790/1823/1920/1/77
Studiegids

Specifieke vakdidactiek: Hedendaagse Dans

32790/1823/1920/1/77
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
  Keuzepakket:
  • Specifieke vakdidactiek
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gordon Natalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de specifieke vakdidactiek hedendaagse dans onderzoeken we verschillende methodieken en lesgeefstijlen in de hedendaagse dans voor de gevorderde danser en plaatst ze kritisch naast elkaar om zo te komen tot de ontwikkeling van een persoonlijke lesmethodiek hedendaagse dans.

Door taken te volbrengen, lesmateriaal te delen en elkaar te onderwijzen via oefenlesen in de klas voor en met elkaar, werken studenten aan het opbouwen van hun competenties als leraar in de hedendaagse dans.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kiest verschillende leermiddelen in een workshop voor collega's of in microteaching en kan deze gebruiken naargelang de situatie.
Heeft oog voor detail en de manier van uitvoeren en helpt zijn leerlingen tot het maximum van hun kunnen te presteren. Ziet de sterktes van zijn lln. en gaat deze verdiepen.
Doet aan zelfreflectie en zelfevaluatie na een workshop, oefenles of microteaching en ontwikkelt een kritische ingesteldheid. Kan het proces bijsturen, actief naar oplossingen zoeken en op een positieve manier collega studenten evalueren.
Kan de diversiteit van de leerlingen identificeren en kan kiezen welke didactische werkvormen te gebruiken.
Kiest een gestructeerde aanpak en werkt gericht aan de doelstellingen tijdens de oefenlessen met het oog op verbreding en verdieping.
Kan zijn lesmateriaal opbouwen vanuit verworven kennis en deelt vanuit zijn/haar perspectief met collega's
Kan zijn les op een flexibele manier aanpassen aan de situatie die zich voordoet in case studies
Maakt gebruik van verschillende didactische werkvormen om een stimulerende omgeving tijdens de les, microteaching en examen te creëren.
Denkt "out of the box" en kan creatief omgaan met het lesmateriaal tijdens de les, microteaching en examen
Toont interesse in het wijdere werkveld en past resultaten van een onderzoek toe in zijn lesmaterialen.
Zet zijn/haar artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

 • Observeren en interpreteren, ter discussie stellen en toepassen
 • Analyseren, kiezen, formuleren en aanpassen van doelstellingen
 • Leerinhouden selecteren voor diverse doelgroepen in gesimuleerde omgevingen
 • Materiaal maken op basis van persoonlijke stijl
 • Praktijk lesgeven aan elkaar en microteaching
 • Praktijk lesgeven aan elkaar waarbij zij beoordelen of de werkwijze het doel ondersteunt
 • Oefening voor verschillende lesmodaliteiten
 • Materiaal maken binnen de eigen stijl en de gemaakte keuzes verantwoorden
 • Materiaal creëren voor verschillende situaties en doelgroepen
 • Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Taken:
Onderzoekstaak in verband met de huidige praktijk en de lessen
Lesobservatie en evaluatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitaal leerplatform
Trotter educatie DANS: opleidingsgids voor de Educatieve Master Dans, de Educatieve Bachelor Dans, het Graduaat Dans

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Literatuur
- Blakey, P. (1996) Stretching Without Pain, Bibliotek Books
- Clarkson, P. M and Watkins, A. W. 1990. Dancing Longer Dancing Stronger a dancer’s guide to improving technique and preventing injury. New Jersey. Princeton Book Company.
- Fay, M. 1997. Mind Over Body the development of the dancer – the role of the teacher. London. A & C Black Limited.
- Guest, Ann Hutchinson (1983) Your Move – A New Approach to the Study of Movement and Dance, London: Gordon and Breach
- Howse, Justin and Shirley Hancock (1992) Dance Technique and Injury Prevention, London: A & C Black
- Laban, Rudolf, (1975) Modern Educational Dance, ed. Macdonald & Evans
- Laban, R (revised by Lisa Ullman). 1988. The Mastery of Movement. Plymouth. Northcote House Publishers Ltd.
- Maude, Patricia, (2001) Physical children, active teaching
- Olsen, Andrea (1991) Body Stories: A Guide to Experiential Anatomy, Barrytown, New York: Station Hill Press
- Redfern, Betty, 1982 Concepts in Modern Educational Dance, Dance Books Ltd., London
- Sevey Fitt, S. (1988) Dance Kinesiology, New York: Schirmer Books
- Todd, M.E. (1968) The Thinking Body, New York: Dance Horizons

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk6,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie 50%
actieve inbreng tijdens de lessen en deelname aan opdrachten + schriftelijke taken uitgevoerd conform de opdracht.

Examen 50% :
Evaluatiecriteria:
De student maakt gebruik van vakdidactische inzichten, vaktaal tijdens de les.
De student kiest aangepast bewegingsmateriaal voor de betrokken doelgroep.
De student toont muzikaliteit bij het bewegingsmateriaal en in zijn begeleiding.
De student maakt gebruik van een aan het materiaal, aangepaste dynamiek in bewegingskwaliteit en begeleiding.
De student toont motiverende vaardigheden: hoe motiveer ik mijn leerlingen, hoe werk ik aan plezierbeleving, passie.
De student verwerkt de fundamenten van de danstraining in zijn lesgeefgedrag.
De student ontwikkelt het bewegingsmateriaal resulterend in een leermoment.
De student hecht belang aan de kwaliteit van de beweging.
De student gebruikt verschillende modaliteiten in instructie; beeldspraak, verbale instructie, demonstratie, lichaamsbewustzijn, tellen enz….

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.