Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Specifieke vakdidactiek: Creatie en Improvisatie32791/1823/1920/1/14
Studiegids

Specifieke vakdidactiek: Creatie en Improvisatie

32791/1823/1920/1/14
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
  Keuzepakket:
  • Specifieke vakdidactiek
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Huffel Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de specifieke vakdidactiek Creatie en Improvisatie wordt improvisatie vanuit verschillende didactische, creatieve en onderzoekende principes bekeken. Er worden verschillende vormen van improvisatie geëxploreerd op hoger niveua, waaronder vrije improvisatie, gestructureerde improvisatie en contact improvisatie. Tijdens deze lessen wordt ook gekeken hoe improvisatie kan worden gebruikt als educatieve tool voor de gevorderde danser.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan een student coachen bij het onderzoeken van een artistiek concept en om te zetten naar een groepschoreografie.
Kan een student tijdens een choreografisch project via verschillende werkmethodes en choreografische werkwijzes ondersteunen, zijn werk analyseren, evalueren en bijsturen
Kan samenwerken met kunstenaars van verschillende kunstvormen en kan een uitdagende leeromgeving creëren.
Evalueert en toont inzicht in choreografische principes, kan het proces bijsturen en actief naar choreografische oplossingen zoeken.
Benut de individuele capaciteiten van elke danser, choreograaf en dansmaker.
Kan op een positieve manier de groep sturen en motiveren tijdens het choreografische proces en de relaties tussen de leerlingen optimaal stimuleren.
Kan studenten begeleiden om op een praktische manier amateur choreografie tot stand te laten komen van concept/idée tot realisatie/uitvoering.
Kan het uitwerlen van een artistiek concept begeleiden tot een ontstaan van een choreografie
Kan met een kritische ingesteldheid een choreografie bekijken, analyseren en in vraag stellen als ook naar oplossingen zoeken en hierover communiceren
Kan op een inventieve manier inventief, origineel bewegingsmateriaal analyseren en begeleiden via bepaalde taken (tasks, tools) en improvisatie. Kan als coach een groepschoreografie uitwerken en begeleiden
Zet zijn/haar artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

 • Observeren en interpreteren, ter discussie stellen en toepassen
 • Doelstellingen kiezen, formuleren, aanpassen...
 • Leerinhouden selecteren voor diverse doelgroepen in gesimuleerde omgevingen
 • Praktijk lesgeven aan elkaar en microteaching
 • Praktijk lesgeven aan elkaar met een focus op motiverende elementen
 • Praktijk lesgeven aan elkaar waarbij de studenten elkaar beoordelen of de werkwijze het product ondersteunt
 • Oefening voor verschillende lesmodaliteiten
 • Materiaal voor verschillende situaties en doelgroepen te creëren
 • Creatieve werkvormen toepassen, materiaal maken op basis van persoonlijke stijl, evaluatie en zelfevaluatie, artistiek educatieve praktijk
 • Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Taken:

Taken in functie van de lessen
Onderzoekstaak in verband met de huidige praktijk
Lesobservatie en evaluatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursusmateriaal via digitaal leerplatform
Trotter educatie DANS: opleidingsgids voor de Educatieve Master Dans, de Educatieve Bachelor Dans, het Graduaat Dans

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Literatuur
- Blakey, P. (1996) Stretching Without Pain, Bibliotek Books
- Clarkson, P. M and Watkins, A. W. 1990. Dancing Longer Dancing Stronger a dancer’s guide to improving technique and preventing injury. New Jersey. Princeton Book Company.
- Fay, M. 1997. Mind Over Body the development of the dancer – the role of the teacher. London. A & C Black Limited.
- Guest, Ann Hutchinson (1983) Your Move – A New Approach to the Study of Movement and Dance, London: Gordon and Breach
- Howse, Justin and Shirley Hancock (1992) Dance Technique and Injury Prevention, London: A & C Black
- Laban, Rudolf, (1975) Modern Educational Dance, ed. Macdonald & Evans
- Laban, R (revised by Lisa Ullman). 1988. The Mastery of Movement. Plymouth. Northcote House Publishers Ltd.
- Maude, Patricia, (2001) Physical children, active teaching
- Olsen, Andrea (1991) Body Stories: A Guide to Experiential Anatomy, Barrytown, New York: Station Hill Press
- Redfern, Betty, 1982 Concepts in Modern Educational Dance, Dance Books Ltd., London
- Sevey Fitt, S. (1988) Dance Kinesiology, New York: Schirmer Books
- Todd, M.E. (1968) The Thinking Body, New York: Dance Horizons

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk3,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen81,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie 50%
actieve inbreng tijdens de lessen en deelname aan opdrachten + schriftelijke taken uitgevoerd conform de opdracht.

Examen 50% :
Evaluatiecriteria:
De student maakt gebruik van vakdidactische inzichten, vaktaal tijdens de les.
De student kiest aangepast bewegingsmateriaal voor de betrokken doelgroep.
De student toont muzikaliteit bij het bewegingsmateriaal en in zijn begeleiding.
De student maakt gebruik van een aan het materiaal, aangepaste dynamiek in bewegingskwaliteit en begeleiding.
De student toont motivationele vaardigheden: hoe motiveer ik mijn leerlingen, hoe werk ik aan plezierbeleving, passie.
De student verwerkt de fundamenten van de danstraining in zijn lesgeefgedrag.
De student ontwikkelt het bewegingsmateriaal (is er een logische opbouw?) resulterend in een leermoment (welk doel wil je bereiken?).
De student hecht belang aan de kwaliteit van de beweging.
De student gebruikt verschillende modaliteiten in instructie; beeldspraak, verbale instructie, demonstratie, lichaamsbewustzijn, tellen enz….

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.