Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Specifieke vakdidactiek Drama (Spelen - Tekst en creatie)32808/1823/1920/1/10
Studiegids

Specifieke vakdidactiek Drama (Spelen - Tekst en creatie)

32808/1823/1920/1/10
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
  • Kleinkunst binnen Drama
  • Woordkunst binnen Drama
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Drama
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Drama
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dierckx Ellen
Andere co-titularis(sen): Michels Carmien, Wauters Sam
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Specifieke Vakdidactiek Drama bestaat uit twee modules

Vakdidactiek Tekst en creatie

Binnen het DKO is er recent, naast de uitvoerend kunstenaar, ook ruimte voor de creërend kunstenaar. Hier rust de klemtoon op de didactische aanpak van het maken van eigen tekstmateriaal. We onderzoeken hoe de verbeelding van de leerling kan worden vorm gegeven in tekst. Hoe stimuleer je de voortdurende beweging van ideeën van binnen naar buiten: van de eigen belevingswereld naar de realiteit rondom ons en omgekeerd? En hoe kan de docent deze, samen met de leerling, vormgeven in tekst (en zelfs muziek)?

Vakdidactiek Spelen

In de vakdidactiek Spelen ligt het accent op hoe je iemand leert acteren. Je exploreert hoe je aan de slag gaat met je doelgroep vanaf 14 jaar tot en met volwassenen. Waar vind je geschikte teksten? Hoe bouw je een les op? We geven mee hoe je aan de slag gaat met de verschillende parameters (personage, stem, lichaam, ritme, ruimtegebruik…). We besteden aandacht aan de aanpak van een diverse klasgroep. Daarnaast gaan we op zoek naar de theatermethode die aansluit bij jouw artistiek profiel. Voel je meer voor de aanpak van Stanislavski of ben je eerder Woudenberg? Op die manier legt de student zijn eigen accent als theatercoach. De uitwisseling van ervaringen en artistieke achtergrond is een belangrijke meerwaarde tijdens de lessen.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoor- en werkcollege met o.m. microteaching en andere vormen van groepsleren

Begincompetenties (tekst)

De student is in staat om zonder accent Algemeen Nederlands te spreken en kan bouwen op een uitstekende spreektechniek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Formuleert zelfgekozen doelstellingen voor de lesvoorbereiding van de examenles en voor de uitgebreide klassikale taak rond ‘formuleren lesdoelstellingen
Bereidt een examenles theater, speltheater, toneel of creatie voor waarbij hij/zij leerinhouden vertaalt naar leeractiviteiten en deze structureert in een lesverloop met een logische opbouw
Bepaalt zijn/haar werkvormen in functie van de opgelegde doelgroep van de examenles toneel/speltheater en kan zijn/haar keuzes mondeling toelichten aan de docent en de overige studenten. Maakt een schriftelijk neerslag van de examenles en stuurt deze door naar de docent zodat deze kan gedeeld worden met de medestudenten.
Zoekt tekstfragmenten in functie van opgelegde doelgroepen (jongeren en volwassenen) en kan deze keuze mondeling toelichten aan de docent en de overige studenten. En verzint aangepaste opdrachten voor de vakken tekstschrijven en script.
Kan de doorheen het opleidingsonderdeel aangereikte methodieken en didactische principes hanteren tijdens de casussen en de examenles
Hanteert Standaardnederlands tijdens de casussen en de examenles theater, speltheater of toneel.
Evalueert voortdurend zij/haar leerkrachtengedrag tijdens de casussen en stuurt dit bij i.f.v de volgende casussen en de examenles theater, speltheater, toneel schrijven of script. De student kan hierover een gesprek aangaan met de docent en de overige studenten.
Bereidt een goed gestructureerde examenles theater, speltheater, toneel, schrijven of script voor en voert deze uit
Evalueert op een kritische manier zijn/haar functioneren in een evaluatie- en reflectieverslag en kan hierover een gesprek aangaan met de docent
Beschrijft de beginsituatie van een klasgroep
Kiest leerinhouden voor de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script in zijn lesvoorbereiding microteaching en voor de taak 'jaarplan.
Geeft een les microteaching tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en/of dramalab.
Speelt in op de diversiteit van verschillende leergroepen adhv microteaching voor de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab (DKO)
Reflecteert adhv casussen over attitude en uitnodigend klimaat
Stimuleert de leerlingen tijdens microteaching tot zelfstandigheid, kritisch denken, mondigheid
Stimuleert de leerlingen tijdens microteaching tot zelfstandigheid, kritisch denken, mondigheid
Zoekt naar maatschappelijke linken binnen de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en/of dramalab.
Beantwoordt vraagstellingen rond probleemsituaties mbt de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab (DKO)
Maakt een verzamelmap met opdrachten tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab. Maakt een les rond een zelfgekozen theatermethode en geeft deze door aan de medestudenten in de vorm van microteaching en een geschreven neerslag. De student vertaalt de theatermethode naar een gepast doelpubliek (DKO of KSO)
Bespreekt praktijkvoorbeelden
Prikkelt de medestudenten met ideeën, materiaal, invalshoeken voor de vakken tekstschrijven en -vertolken, schrijven, script en dramalab (DKO)

Leerinhoud

* Methodieken
* Didactische principes
* Tekstmateriaal/repertoire (lezing, analysen praktische toepassing) & verzamelmethode
* Creatieve werkvormen
* Doelgroepen & werkveld
* Sociale en/of artistieke context
* Leerplannen DKO bestuderen/vergelijken
* Lessenvoorbereidingen maken volgens de verschillende rollen van Kunstig Competent
* Lesplannen en lesvoorbereidingen maken (vertolkend acteur, creërend acteur  en schrijver)
* Doelstellingen formuleren
* Casussen (bestuderen+ toepassen)
* Evaluatie
* Zelfevaluatie
* Dramamethode toelichten en toepassen op een doelgroep uit  het kunstonderwijs
* Examenles
* Aanwenden en tonen van de eigen artistieke identiteit en stimuleren van leerlingen om op zoek te gaan naar diens ‘unieke artistieke ik’

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Leerplannen DKO:
* raamleerplan woordkunst DKO – te verkrijgen via Onderwijssecretariaat Van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (info@ovsg.be of www.ovsg.be)
* Cursus van de verschillende docenten (digitaal te verkrijgen bij aanvang lessen)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Konstantin Stanislavski – “Lessen voor acteurs 1, 2 en 3”
 Denis Diderot - "paradox over de toneelspeler"
Jerzy Grotowski – “Naar een sober theater”
Ned Manderino – “Alles over method-acting”
Ned Manderiono - Lessen voor acteurs
Tanja Oostvogels - "De mondenboom"
Pierre Eggels - "Doe gewoon alsof, dramalessen voor het voortgezet onderwijs"
Romeo en Julia drama NT2, ISBN 90 6403 689 6
Canon Cultuurcel - "Ik heb het tegen jou"

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen100,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen en -normen

Permanente evaluatie 50%
Actieve inbreng tijdens de lessen en deelname aan opdrachten + schriftelijke taken uitgevoerd conform de opdracht.

Examen 50% :
Evaluatiecriteria:
De student maakt gebruik van vakdidactische inzichten, vaktaal tijdens de les.
De student kiest aangepast tekstmateriaal en speloefeningen voor de betrokken doelgroep.
De student toont inzicht in tekstanalyse en creativiteit in de spel- en schrijfopdrachten en in zijn begeleiding.
De student legt linken met de andere vakken uit het kunstonderwijs (Spreken, Vertellen, Verbale Vorming...)
De student toont motivationele vaardigheden: hoe motiveer ik mijn leerlingen, hoe werk ik aan plezierbeleving, passie.
De student verwerkt de dramatische parameters in zijn les.
De student ontwikkelt het spelmateriaal (is er een logische opbouw?) resulterend in een leermoment (welk doel wil je bereiken?).
De student hecht belang aan de kwaliteit van het spel.
De student gebruikt verschillende modaliteiten in instructie; beeldspraak, verbale instructie, demonstratie, lichaamsbewustzijn, stiltegebruik enz….

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.

De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd.