Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Mechatronica26799/1703/1920/1/50
Studiegids

Mechatronica

26799/1703/1920/1/50
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Geerts Randy, Lathouwers Jef, Vanden Bulcke Carl, Verboven Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 26,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus leert de student om eenvoudige automatiseringsproblemen te analyseren en op te lossen in de vorm van een programma.

Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

 • onderscheid tussen digitale en analoge actuatoren en sensoren;
 • hardware: selectie van een CPU met zijn specifieke eigenschappen;
 • hardware: Ingangs- en uitgangskaarten;
 • elektrische schema's: Aansluiten van actuatoren en sensoren op de hardware;
 • software: overzicht van verschillende programmeertalen.

Binnen het gedeelte software wordt er specifiek gewerkt rond:

 • adressering 
 • programmatie in FBD
 • datatypes
 • werken met binaire instructies
 • counters en Timers
 • vergelijkingsinstructies
 • Scalering van analoge metingen
 • inleiding uitgebreide instructies
 • norm IEC 61131

Na de cursus is de student in staat om mondeling en schriftelijk een technische probleemaanpak op te stellen door gebruik te maken van de juiste vakterminologie m.b.t. eenvoudige automatiseringsopdrachten.

Aansluitend hierop volgt labo mechatronica, waarbij deze kennis in praktijk kan omgezet worden.


OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan binaire instructies en poorten programmeren en testen.
De student kan binnen zijn individuele PLC-toepassing/opgave een gemotiveerde verklaring geven voor de keuze van: LED'S, bouwstenen, operands & adressering, tags, basisinstructies (bit niveau) en systeemvariabelen.
De student kan op basis van een werkingsbeschrijving een systeem starten en stoppen en de functionele programmatie d.m.v. logische instructiecodes uitvoeren.
De student kan PLC vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters combineren tot een functioneel geheel.
De student kan de basisinstructies en –principes voor het opstellen van een PLC programma verklaren en toepassen.
De student kan de eigenschappen en toepassingen van een PLC bij industriële installaties en processen benoemen en verklaren.
De student kan PLC-automatisering begripsbepalingen benoemen en verklaren.
De studenten kan met behulp van het didactisch paneel en bijhorende software bestanden aanmaken, downloaden en uploaden naar de PLC.
EM02: Installeren
De student kan, binnen het kader van opdrachten, storingen debuggen na analyse van de werking.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan oplossingsgericht automatisatieproblemen analyseren en omzetten naar een softwareprogramma door gebruik te maken van binaire logica, timers, counters, vergelijkingsinstructies en rekenkundige instructies.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan hardware componenten opzoeken, selecteren en toekennen aan zijn/haar projectomgeving.

Leerinhoud

 • introductie PLC’s, didactisch paneel en Software pakket. Aanmaken + downloaden/uploaden van programmabestanden;
 • verklaring bouwstenen, operands & adressering, Tags, basis instructies (bit niveau) en systeemvariabelen, PLC;
 • begrip van binaire instructies, logische poorten, waarheidstabellen, De Morgan, analoge signaalverwerking;
 • starten en stoppen, programmatie van logische instructies a.d.h.v. opdrachten;
 • vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters + bijhorende opdrachten;
 • wiskundige schrijfwijze van getallen: integer, real, binaire voorstelling, 2-complement,...;
 • debuggen van storingen + bijhorende opdrachten;
 • gebruikershandleiding.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus mechatronica van het departement WT/Elektromechanica.
 • Bijkomende opgaven van oefeningen kunnen eventueel via de elektronische leeromgeving aangereikt worden.
 • Powerpointpresentaties van de hoorcolleges die ter beschikking gesteld worden via de elektronische leeromgeving.

Deze cursussen bevatten de basisinformatie van de te kennen leerstof. Dit wordt aangevuld met notities van de student en powerpointpresentaties die werden gepresenteerd tijdens de hoorcolleges. 

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,50 uren
Werktijd buiten de contacturen13,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitale toets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitale toets

Toetsing (tekst)

De student die gewettigd afwezig is op de eindevaluatie, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien hij/zij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement voor examens in de examenreeks.
De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals bij deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks.
Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.