Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Elektromechanisch project32970/1703/1920/1/53
Studiegids

Elektromechanisch project

32970/1703/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuyvers Steven, Houtmeyers Niels, Vandenwyngaert Frauke, Van de Peer Filip, Van Goethem Wim, Verelst Frank, Verhulst Marc, Verhulst Peter, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans      
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Projectopdracht 66,00 Op basis van ingediende PDB
Academiejaar Projectopdracht permanent 34,00  

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Gedurende module drie leren we inventor gebruiken als ontwerppakket voor mechanische berekeningen.

In module vier krijgt elke student een individuele opdracht. Deze opdracht moet hij met de opgedane kennis zelfstandig zien uit te werken. In deze opdracht zit een mechanisch deel, uit te voeren via inventor, en een elektrisch deel, uit te werken met E-plan

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan zelfstandig zijn EM-competenties toepassen om een probleemopdracht binnen een gestelde tijdslimiet op te lossen.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan een multidisciplinaire opdracht ontleden in deelopdrachten en deze omvormen naar een technisch ontwerpdocument.
EM05: Ontwerpen
De student kan de aangeleerde software toepassen in een gesimuleerde opdracht/probleemstelling.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan zichzelf bijsturen op technisch en organisatorisch vlak.

Leerinhoud

Voor module 3:
Gebruik van de ontwerp-tools binnen inventor zoals:
 • assen
 • lagers
 • balken
 • aandrijvingen (tandwielen, kettingen, V-riemen...)
 • spieverbindingen

Voor module 4:
De student zal een eenvoudig mechanisch ontwerp koppelen aan de benodigde elektrische aandrijvingen, alsook de gehele sturing van het ontwerp.
Hierbij zijn de berekeningen/selectie van alle elektrische en mechanische componenten inbegrepen, zodat technische specificaties van componenten/onderdelen via catalogi toegevoegd kunnen worden. Alle schema's, plannen, programma's en 3D-tekeningen dienen via software ontworpen te worden. (E-Plan, Inventor, ...) De student houdt m.b.t. het ontwerp rekening met de gangbare normen en specificaties.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Voor Module 3:
 • AP-cursus Projectwerk EM.
 • Op het digitaal leerplatform is extra ondersteunende informatie beschikbaar.

Voor Module 4 is alles beschikbaar via het digitaal leerplatform:
 • syllabus;
 • powerpointpresentatie;
 • projectopgave per student.

De student dient het digitaal leerplatform op regelmatige basis te controleren.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht45,00Eindevaluatie. Mondelinge verdediging projectboek.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on33,00Permanente evaluatie. Mechanische berekeningen M3
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)22,00Tussentijdse milestones project M4

Toetsing (tekst)

Algemeen

Aanwezigheid is verplicht. De labo’s starten stipt. De student die tien minuten na het startuur van het labo aankomt, kan de toegang tot het labo geweigerd worden. Met als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd.

Het uitgewerkte project in module vier is het resultaat van individueel werk. Kopiëren van (delen van) het project van andere studenten zal als fraude beschouwd worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs-en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.

Permanente Evaluatie

Op het einde van module drie testen we of de student inventor kan gebruiken voor het maken van mechanische berekeningen. Gedurende module vier zijn er twee milestones.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Permanente evaluatie) een afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de drie kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.
Een student die twee of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.

Eindevaluatie
Tijdens een mondelinge evaluatie wordt het project verdedigd aan een interne jury.

Een student die niet deelneemt aan de eindevaluatie, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het deelexamen. De student die hierbij wettig afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de eindevaluatie mist, kan die inhalen onder de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen en een inhaalexamen wenst aan te vragen volgt dezelfde procedure als voor een inhaalexamen in de examenreeks (zie het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement).
Het inhaalexamen wordt georganiseerd op dezelfde dag als voor inhaalexamens voor een examen in de examenreeks.
Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens in een examenreeks (het aantal is per examenperiode beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was). In uitzonderlijke gevallen kan het departementshoofd hiervan afwijken.
Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement. Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen enkel kunnen verworven worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.