Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Praktijkondersteuning (digi-taal-vaardig)32898/1793/1920/1/79
Studiegids

Praktijkondersteuning (digi-taal-vaardig)

32898/1793/1920/1/79
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Harre Kathleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel dient ter ondersteuning van de andere opleidingsonderdelen in het curriculum, waar digitale vaardigheid, schriftelijke vaardigheid en mondelinge taalvaardigheid belangrijk zijn.
In dit opleidingsonderdeel gaat de student op zoek naar het eigen competentieprofiel in relatie tot het leraarschap. Vervolgens zal de student, begeleid door de coördinator, een traject opstellen dat inzet op de versterking van zijn competentieprofiel.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Contacturen
De contacturen bestaan uit begeleidings- en coaching gesprekken om studenten te ondersteunen in hun (zelf)gestuurde ontwikkeling. Studenten leggen een portfolio aan op basis van oefeningen, teksten en opdrachten waar ze aan werken. Dit kunnen opdrachten voor andere opleidingsonderdelen zijn of bijspijkeroefeningen. Tijdens de contacturen wordt dit werk besproken en is er ook mogelijkheid tot feedback op werkstukken, tussen studenten onderling en door de docent.

De eerste opdracht is een observatieverslag (Oriënteringsstage). Op basis hiervan worden werkpunten in kaart gebracht. De laatste opdracht is een visietekst over onderwijs (Algemene didactiek in de kunsten en Diversiteit en groepsmanagment). Daartussen legt de student een welbepaald (zelf)gekozen traject af, op basis van eigen noden. Dit traject kan verschillende vormen aannemen naargelang de noden van de student, bijv. een vorming, een cursus, een bijscholing, een opleidingsonderdeel binnen een opleiding, een studiedag.

Hij/zij houdt zelf een logboek bij met alle bijgewoonde activiteiten en de organisatie van evenementen en bekijkt zijn/haar proces ook zelfkritisch.

Organisatie
Er worden verschillende werkvormen gehanteerd:
- Studenten werken zelfstandig aan werkpunten
- Intervisie: tijdens de contacturen vinden er feedback en opvolgingsgesprekken plaats, zowel tussen peers als tussen de student en de docent.
- Studenten houden hun werk en vorderingen bij in een portfolio en logboek

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Verwoordt wat in een professionele context al dan niet gezegd kan worden.
Kan aan de slag gaan met digitap, bijv. formulieren opzoeken, downloaden, invullen en uploaden, een portfolio maken, enz.
Kunnen het softwarepakket Word gebruiken om administratieve taken correct te volbrengen.
Schrijft een heldere tekst, gebruik makend van de correcte spelling en Nederlandse grammatica.
Gebruikt internettoepassingen en mailing op een gepaste manier.
Zet plannings-en leerstrategieën functioneel in om bij te scholen via verschillende kanalen.
Versterkt de vaardigheden als leraar via het uitstippelen van een eigen traject.
Detecteert de eigen sterktes en zwaktes in relatie tot het competentieprofielprofiel van de leraar.

Leerinhoud

Aan de hand van een basisopdracht doorloopt de student een individueel, zelfgestuurd traject met als doel de professionele en academische vaardigheden naar een beter niveau te brengen. Dit kunnen taalvaardigheden zijn (dat kan grammatica en vakterminologie zijn, maar ook zinsbouw, spelling, structuur en opbouw van teksten en presentaties), maar ook digitale vaardigheden, reflectievaardigheden, verdieping in het domein onderwijs, kunnen worden bijgespijkerd indien nodig.
Studenten leren hun eigen werkpunten inschatten en leren strategieën om aan hun werkpunten te werken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmaterialen via het digitale leerplatform
Trotter: de opleidingsgids

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Wilma van der Westen: Goed geschreven (2002, Coutinho) en Welgespeld (2010, Coutinho)
- De reeks studeren in hoger onderwijs van het Nederlands Centrum Buitenlanders. Reeks praktische handboeken die heel wat aspecten van taalvaardigheid behandelen (van spellling, lezen over schrijven en onderzoek doen)
- Danielle De smet en Liesbet De Vuyst: Handboek Nederlands ‘Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid’ van Arteveldehogeschool. Veel goede oefeningen.
- Leen Pollefliet: Schrijven van verslag tot eindwerk (Academia Press)
- Schrijfwijzer AP Hogeschool

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen170,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00