Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Portfolio1871/1793/1920/1/36
Studiegids

Portfolio

1871/1793/1920/1/36
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans), trajectschijf 2
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Compositie
  • Drama
  • Instrument/Zang
  • Jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Moorsel Annouk
Andere co-titularis(sen): Colman Lies, Dierckx Ellen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het portfolio refelcteren studentenover het eigen functioneren in relatie tot de basiscompetenties. Welke basiscompetentie (of welk functioneel geheel) dient nog verder te worden verworven/ verbreed/ verdiept/ verbeterd? Studenten tekenen zelf een traject uit waarbinnen ze werken aan de te verfijnen competentie. Dit traject wordt begeleid door de opleidingscoördinator. Het proces en de reflectie hierop vormen het portfolio.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zelfstudie + supervisie

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Evalueert zijn lerarencompetenties a.d.h.v. de fuctionele gehelen en stelt een remediëringsplan op
Ontwikkelt, na een grondige zelfevalutatie, een stappenplan om een (of meerdere) lerarencompetentie(s) te verbreden en/of te verdiepen. Reflecteert hierover in een (portfolio)verslag.
Past zijn nieuwe domeinspecifieke kennis en vaardigheden toe in een praktijksituatie. Reflecteert hierover in een (portfolio)verslag.
Onderzoekt het vormingsaanbod en maakt een keuze in functie van de te verbreden/verdiepen lerarencompetentie(s). Overlegt hierover met de opleidingscoördinator en reflecteert hierover in een (portfolio)verslag.
Zoekt en onderzoekt relevante informatie m.b.t. zijn te verbreden/verdiepen lerarencompetentie(s) en implementeert deze in zijn (portfolio)verslag.
Evalueert zijn lerarencompetenties a.d.h.v. de fuctionele gehelen en communiceert hierover met zijn opleidingscoördinator.
Legt in functie van zijn remediëringsplan contacten met externen en reflecteert hierover in zijn (portfolio)verslag.
Onderzoekt (een) onderwijskundig(e) thema('s) en reflecteert hierover in zijn (portfolio)verslag.
Reflecteert over zijn sterktes en zwaktes als leraar in zijn (portfolio)verslag en communiceert met de opleidingscoördinator en met externen met het oog op het verbreden/verdiepen van zijn kennis en vaardigheden.

Leerinhoud

PORTFOLIO: een onderzoeksopdracht in 5 stappen

STAP 1: ZELFEVALUATIE FUNCTIONELE GEHELEN

Bespreek bij de onderstaande basiscompetenties van een leraar hoe en in welke mate je elke competentie denkt verworven te hebben, zowel binnen de lerarenopleiding (pedagogische en didactische vorming en/of praktische vorming) als daarbuiten
(ca. ½ A4 per competentie: kwaliteit primeert op kwantiteit).

Functioneel geheel 1 - De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
Functioneel geheel 2 - De leraar als opvoeder
Functioneel geheel 3 - De leraar als inhoudelijk expert
Functioneel geheel 4 - De leraar als organisator
Functioneel geheel 5 - De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker
Functioneel geheel 6 - De leraar als partner van de ouders of verzorgers
Functioneel geheel 7 - De leraar als lid van een schoolteam
Functioneel geheel 8 - De leraar als partner van externen
Functioneel geheel 9 - De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap
Functioneel geheel 10 - De leraar als cultuurparticipant

STAP 2: ONDERZOEKSONDERWERP

Welke basiscompetentie (of welk functioneel geheel) dien je nog het meest te verwerven/ verbreden/ verdiepen/ verbeteren? Baseer je hiervoor op je zelfreflectie.

STAP 3: PLAN VAN AANPAK (PvA)

Hoe ga je deze basiscompetentie verwerven/ verbreden/ verdiepen/ verbeteren?
Schrijf een PvA waarbij je onderstaande aspecten concretiseert:

1. bronnenonderzoek: welke (vak)literatuur, beeldmateriaal, audio, url… ga je raadplegen?
2. contact met externen: welke contacten ga je leggen om kennis, inzichten en/of vaardigheden te vergaren? Bijvoorbeeld a.d.h.v. een interview (face-to-face, telefoon, mail), enquête, observatie, lezing, workshop…
3. praktische toepassing: hoe ga je je nieuw verworven kennis, inzichten en/of vaardigheden toetsen aan de praktijk? Bijvoorbeeld a.d.h.v. een workshop, (stage)les, lezing, presentatie (mondeling, schriftelijk, foto, video, audio)…

STAP 4: BEGELEIDING

Bespreek je zelfevaluatie en PvA met je opleidingscoördinator. Van zodra je een ‘GO!’ krijgt kun je aan de uitvoering van je plan beginnen.

STAP 5: REFLECTIE

Schrijf een reflectie over de uitvoering van je PvA (waarin elk aspect aan bod komt): wat heb je precies geleerd/ ontdekt/ ervaren? Eindig met een besluit waarin je opnieuw reflecteert over je onderzoeksonderwerp: in welke mate denk je nu de onderzochte basiscompetentie te beheersen? (min. 1/max. 3 A4)

Je portfolio is een bundeling van de 5 bovenstaande stappen voorafgegaan door een inhoudstafel.

Inleverdatum: zie onderwijskalender


Studiematerialen (tekst): Verplicht

* lijst Functionele Gehelen
* Trotter
* Schrijfwijzer
Verkrijgbaar via het elektronische leerplatform (cursus portfolio).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen180,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht100,00
Semester 1Reflectieopdracht100,00
Semester 2Reflectieopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatiecriteria:

VORMGEVING
- Is het portfolio volledig?
- Is de vormgeving verzorgd (tekst, schema's, tekeningen, foto's, afbeeldingen, geluidsopnames, videomateriaal)?
- Is er een heldere structuur?
- Is het taalgebruik verzorgd?
- Is de spelling correct?
- Zijn er bronnen geraadpleegd?
- Indien er bronnen werden geraadpleegd, werd er correct, nauwkeurig en voldoende geciteerd?
INHOUD
- Wordt het leerproces op een creatieve manier in beeld gebracht?
- Wordt er zelfstandig en met voldoende diepgang gereflecteerd op de basiscompetenties van de leraar?
- Zijn de sterke, minder sterke en ontbrekende basiscompetenties te onderkennen?
- Is een efficiënt actieplan opgesteld om minder sterke of ontbrekende basiscompetenties bij te werken?
- Is het actieplan/de opdracht goed uitgevoerd?
- Is de reflectie relevant en helder in haar besluitvorming?
BEGELEIDING
- Heeft de student voldoende feedback gezocht bij de opleidingscoördinator?
- Heeft de student rekening gehouden met de feedback en verwerkt in de opdrachten?