Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wereldoriëntatie B26589/1838/2021/1/56
Studiegids

Wereldoriëntatie B

26589/1838/2021/1/56
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
organiseert de klaspraktijk zodanig dat het wo-thema kan worden uitgevoerd, rekening houdend met het ontwikkelingsniveau van de doelgroep (bv veiligheidsaspecten)
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
stimuleert het probleemoplossend denken d.m.v. het uitgewerkte wo-thema
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
gaat kritisch om met de actualiteit en integreert deze op een verstaanbare manier in het thematisch aanbod
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
bouwt een samenhangend activiteitengeheel uit gebaseerd op domeinspecifieke vakkennis
omschrijft de leerlijnen tijd, ruimte, natuur, techniek, mens en maatschappij in leerplannen en handleidingen
verwoordt waar een specifieke les, een specifiek thema zich binnen een leerlijn kan situeren en motiveert zijn keuze
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
gaat op zoek naar relevante leerinhouden en verwerkt deze in een thematisch aanbod
kiest en ontwikkelt gepaste werkvormen en leermiddelen om een krachtige leeromgeving voor wo te creëren
omschrijft het logisch verband tussen de activiteiten in het uitgewerkte wo-thema
werkt een geïntegreerd wo-thema uit dat aansluit bij de leefwereld en de motivatie van de leerlingen
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
onderscheidt en benadert de sociaal-economische, de sociaal-culturele en de cultureel-wetenschappelijke actualiteit kritisch en gebruikt deze in lesontwerpen
selecteert geschikte bronnen om vakkennis uit te breiden

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off20,00
Semester 1Projectopdracht80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00