Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Lichamelijke opvoeding26678/1838/2021/1/75
Studiegids

Lichamelijke opvoeding

26678/1838/2021/1/75
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Lichamelijke opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Lichamelijke opvoeding is meer dan leren bewegen. Het omvat evenzeer bewegend leren. Beide zullen een positieve invloed hebben op de harmonische ontwikkeling van het kind.

Met deze cursus willen we de leerkracht van morgen de nodige handvatten aanreiken om op een speelse, verantwoorde en educatieve manier bewegingsopvoeding te geven en dus kinderen enerzijds te leren te bewegen alsook ze spelenderwijs te laten leren.

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.OPGELET: Tijdens dit lessenpakket wordt er van uitgegaan dat je de eindtermen lichamelijke opvoeding van de lagere school beheerst.

Begincompetenties (tekst)

De student beschikt over een basisconditie en is in staat om lichamelijke activiteiten uit te voeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
omschrijft de organisatie van activiteiten lichamelijke opvoeding, rekening houdend met noden van kinderen en veiligheidsvoorschriften
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst domeinspecifieke kennis en vaardigheden en kan deze verbreden en verdiepen
kan leerinhouden structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
situeert activiteiten lichamelijke opvoeding binnen een leerlijn
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
kan aangepaste werk- en groeperingsvormen kiezen, afgestemd op de beginsituatie en de te bereiken doelen
legt de principes van foutenanalyse uit en koppelt hieraan remediërende oefenvormen
werkt een krachtige leeromgeving uit voor beweging in de klaspraktijk

Leerinhoud

* Spelen kunnen aanbieden en opbouwen in de zaal gebruik makende van correcte lesopbouw.

* Je verdiepen in de inhoud van de verschillende leerlijnen van de algemene bewegingsvaardigheden

* Lessen opstellen en organiseren met kleine en grote materialen

* gebruik maken van vakjargon en vaktaal


* Bewegingskansen schoolbreed zien.

* Inzicht verwerven in de (psycho)motorische en lichamelijke ontwikkeling van het kind.

* opstellingen kiezen op niveau van de doelgroep ( foutenanalyse met bijbehorende differentiatie) rekeninghoudende met hoge actieve leertijd en veilige leeromgeving

*Kennis maken met een breed gamma aan bewegingsgerelateerde topics.OPGELET: Tijdens dit lessenpakket wordt er van uitgegaan dat je de eindtermen lichamelijke opvoeding van de lagere school beheerst.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Lichamelijke opvoedingVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Wijs waterwennenVerplicht€ 28,00
  • Auteur: Taets A., Van Puyvelde S. & Plaetinck S. Wijs waterwennen
Leerplan OVSG te raadplegen op http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht
Leerplannen kleuteronderwijs van het GO!-onderwijs van de Vlaamse gemeenschap : http://onderwijs.vlaanderen.be/leerplannen ; http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijsVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Duur: Semester
  • Opmerking: Praktijk LO
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,0090 min digitaal
Semester 1Vaardigheidstoets hands off30,0030 min digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,0030 min digitaal
Tweede examenperiodeKennistoets70,0090 min digitaal