Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 3+4 Profiel C27976/1838/2021/1/72
Studiegids

Werkplekleren 3+4 Profiel C

27976/1838/2021/1/72
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Werkplekleren 3+4 Profiel C
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aerts Annelies
Andere co-titularis(sen): Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dieltiens Merel, Dierickx Eva, Faes Eva, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyten Lieve, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Smits Femke, Sychold Nina, Timmermans Annie, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 600,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

geslaagd voor werkplekleren 1+2 na SO

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
engageert zich ten opzichte van de school
leidt een agendapunt op een formeel overleg met collega’s
Interactie - de klas managen
kan de klas op een gestructureerde wijze managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie - diversiteit hanteren
gaat op een gepaste manier om met leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen
Interactie - inspirerend coachen
besteedt aandacht aan waardenontwikkeling en -opvoeding
kan vanuit een speelse en expressieve houding kinderen motiveren
zet leerlingen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
Interactie - taal ontwikkelen
realiseert positieve interacties met de leerlingen
hanteert een gepast register in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
ontwikkelt taal bij leerlingen binnen elk leergebied
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert de zelfstandigheid en autonomie van de leerlingen
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
koppelt actuele en maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene en specifieke beginsituatie
levert een bijdrage aan een MDO
Leerbevordering - doelgericht werken
kan doelstelingen kiezen, formuleren en afstemmen op de beginsituatie
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis van de leerinhouden nodig voor de lessen/activiteiten
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
bereidt observatie- en evaluatiemomenten voor
evalueert het lesverloop in de lesvoorbereiding
observeert en evalueert met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
brengt de leerinhouden helder en duidelijk over
creëert een rijke, gedifferentieerde leeromgeving met hulp van de mentor
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
kan leerinhouden en -ervaringen thematisch uitwerken en aanbieden
integreert tussendoortjes uit de verschillende muzische domeinen in het dagverloop
voert zelfstandig lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
bereidt zelfstandig lessen/activiteiten voor voor de verschillende leergebieden voor
kiest en ontwikkelt functionele en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
voert zijn persoonlijke administratie in functie van het werkplekleren correct uit
neemt op professionele wijze deel aan oudercontacten en -gesprekken
visualiseert het schoolbeleid van de werkplek
participeert aan acties m.b.t. het schoolbeleid  van de werkplek (wpl2 profiel A, wpl3+4 profiel B, wpl3+4 profiel C, wpl4 profiel B, wpl1+2 profiel A)
onderzoekt met welke externe partners de school samenwerkt of kan samenwerken

Studiematerialen (lijst)

stagereglement werkpleklerenVerplicht
WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage208,00 uren
Werktijd buiten de contacturen392,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00