Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Didactisch werken B26729/1838/2021/1/63
Studiegids

Didactisch werken B

26729/1838/2021/1/63
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 5
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Onderwijzen B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Caluwaerts Dirk
Andere co-titularis(sen): Hapers Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie toelatingsvoorwaarden
Dit opleidingsonderdeel wordt gelijktijdig met of in navolging van 'Didactisch werken A' gevolgd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - de klas managen
selecteert strategieën om een klasgroep optimaal te begeleiden en past dit toe op casusmateriaal.
Interactie - taal ontwikkelen
formuleert vragen en instructies doelgericht en transparant.
Leerbevordering - doelgericht werken
koppelt leerplandoelen aan leerinhouden en vertaalt deze naar concrete lesdoelen bestaande uit een gedrags-, inhouds- en didactische component.
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
gebruikt een door de opleiding gekozen normschrift functioneel.
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
Geeft voorbeelden van traditionele en alternatieve evaluatiemiddelen en licht de functie ervan toe.
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
beschrijft mogelijke onderwijsstrategieën als werkvorm en licht de meerwaarde ervan toe.
selecteert op basis van doelen en leerinhouden gepaste didactische werkvormen en leermaterialen en beschrijft de toepassing ervan binnen een lesverloop.
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
evalueert het aanbod in een handleiding en andere bronnen naar relevantie, inspelend op de leefwereld van het kind en de didactische handvatten.

Leerinhoud

- beginsituatie inventariseren i.f.v. het lesverloop

- lesvoorbereiding opstellen op het AP-sjabloon

- werken met de leerplannen van OVSG en GO! en op basis hiervan concrete lesdoelen formuleren
- didactische werkvormen voor de lagere school, o.a. hoekenwerk
- opstellen van een gestructureerd bordschema & andere media binnen het onderwijsleerproces
- normschrift
- traditionele & alternatieve evaluatievormen
- handleidingen lager onderwijs
- Klasmanagement: 5 pedagogische pijlers van Patterson, straffen en belonenBijkomende informatie vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Didactisch werken BVerplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
Handboek Puzzelen aan een uitdagende leeromgeving. Basisdidactiek voor de leraar lager onderwijsVerplicht€ 49,90
 • Auteur: A. Deleu en D. Wante
Leerplannen GO! (http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijs)Verplicht
 • Auteur: www.gemeenschapsonderwijs.be
Leerplanzoeker van OVSG - http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht
Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs - http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontwikkelingsdoelen-en-eindtermen-voor-het-gewoon-basisonderwijs-informatie-voor-de-onderwijspraktijkVerplicht
 • Auteur: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Duur: Semester
 • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets45,00digitaal examen 100 minuten
Semester 1Vaardigheidstoets hands off50,00digitaal examen
Semester 1Vaardigheidstoets hands off5,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off5,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeKennistoets45,00digitaal examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00digitaal examen