Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Projectmatig werken27934/1838/2021/1/02
Studiegids

Projectmatig werken

27934/1838/2021/1/02
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
  Keuzepakket:
  • keuzepakket profiel A semester 1
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Ervaringsgericht leren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Le Maire Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Onderwijzen A.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd voor didactisch werken A

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
werkt het project in kleine groep uit en komt afspraken na
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
werkt een project uit, vertrekkend vanuit een voor de kinderen relevante probleemstelling
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
houdt bij de uitwerking van het project rekening met actuele, maatschappelijke ontwikkelingen
Leerbevordering - doelgericht werken
selecteert geschikte leerplandoelen en operationaliseert deze tot concrete doelen
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
integreert alle domeinen in het projectontwerp
verwoordt het belang van samenhang tussen leerstoronderdelen in functie van het onderwijsleerproces
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
voorziet een gefundeerde evaluatie van het project door middel van reflectie, peerfeedback, zelfevaluatie
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
gebruikt gepaste groeperingsvormen en activerende werkvormen
somt de kenmerken op van activerende werkvormen en legt uit wat deze precies inhouden
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
bouwt het project op in een samenhangende activiteitenreeks rekening houdend met een vooraf bepaald tijdskader

Leerinhoud

- Leergebiedoverstijgende eindtermen 'Leren leren en sociale vaardigheden' integreren in de eigen lessen

- Coöperatief werken in multiculturele groepen (CLIM)

- Traditionele en alternatieve evaluatievormen verkennen en analyseren, zoals toetsen, portfolio's, peer- en zelfevaluatie, ..

- Ontwerpen van een project voor een welbepaalde klasgroep

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Duur: Semester
 • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00werkstuk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Werkstuk