Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 3+4 Profiel B28159/1838/2021/1/86
Studiegids

Werkplekleren 3+4 Profiel B

28159/1838/2021/1/86
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Werkplekleren 3+4 Profiel B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Titularis: Aerts Annelies
Andere co-titularis(sen): Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dieltiens Merel, Dierickx Eva, Faes Eva, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyten Lieve, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Smits Femke, Sychold Nina, Timmermans Annie, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar) of 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 600,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
participeert aan acties m.b.t. het schoolbeleid  van de werkplek
rapporteert aan (een deel van) het schoolteam over een professionaliseringsintiatief dat aansluit bij de uitdagingen van de werkplek
neemt (deels) de leiding tijdens een oudercontact en/of oudergesprekken
initieert gesprekken met zorgstructuren (zorgleerkracht, clb) op of buiten de school ( kiné, logo) over gemaakte observaties
leidt een agendapunt op een formeel overleg met collega’s
stelt samen met collega’s een SWOT-analyse op van het schoolbeleid of een domein ervan
Interactie - de klas managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie - diversiteit hanteren
gaat op een gepaste manier om met leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen
Interactie - inspirerend coachen
besteedt aandacht aan waardenontwikkeling en -opvoeding
zet kinderen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
Interactie - taal ontwikkelen
past het taalgebruik aan aan de ouders (inclusief anderstalige ouders)
realiseert positieve interacties met leerlingen
hanteert een gepast register in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
creëert een context die schriftelijke en mondelinge communicatie bij leerlingen stimuleert
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert zelfstandigheid en autonomie bij leerlingen
Leerbevordering - (internationale) onderwijsgerelateerde kennis integreren
koppelt actuele en maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
levert een bijdrage aan een MDO
Leerbevordering - doelgericht werken
selecteert relevante doelstellingen die afgestemd zijn op de beginsituatie
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis en leerinhouden van de verschillende leergebieden en brengt deze concreet en helder over
Leerbevordering - gevarieerd evalueren
bereidt observatie en evaluatie voor en voert deze zelfstandig uit
observeert/evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
creëert een rijke en gedifferentieerde leeromgeving
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
leert leerlingen verantwoord en doelgericht met ict omgaan
integreert tussendoortjes uit de verschillende muzische domeinen in het dagverloop
voert activiteiten/lessen uit met focus op differentiatie voor de verschillende leergebieden
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
voert klasadministratie correct en zelfstandig uit
neemt niet klasgebonden taken van de leraar over

Studiematerialen (lijst)

stagereglement werkpleklerenVerplicht
WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage208,00 uren
Werktijd buiten de contacturen392,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00